Popov V.V.Graduated from Leningrad State University, the Faculty of Physics (1988), specialization «geophysics».
Engineer of St. Petersburg State University, resource center "Geomodel".
Area of scientific interests: paleomagnetism (paleogeodynamics, magnetostratigraphy), rock magnetism, equipment for paleomagnetic research, programming.
Author of 67 publications.
Stratigraphy and lithology
Article # 39_2021 submitted on 11/18/2021 displayed on website on 12/03/2021
13 p.
pdf Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)
New paleomagnetic determinations are presented for a collection of rocks of the Middle-Upper Devonian (Givetian and Frasnian stages), sampled from an outcrop on the southwestern slope of the Pavlov granite quarry. Three characteristic components of natural remanent magnetization have been identified. The bipolar component C corresponds to the Late Paleozoic remagnetization in the Carboniferous and two components of Givetian - Frasnian age. The bipolar component of D2NR passes the geomagnetic field polarity reversal test. The obtained position of the paleomagnetic pole in terms of the bipolar component of the natural remanent magnetization is consistent with the available data on the Middle Devonian strata of the Main Devonian Field (Russian platform).

Keywords: paleomagnetic determinations, Middle-Upper Devonian, geomagnetic field, paleomagnetic pole, Main Devonian Field, Russian platform.
article citation Iosifidi A.G., Popov V.V. Paleomagnitnye issledovaniya sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/39_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/39_2021
References
   A Geological Time Scale. Editors F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz. Cambridge University Press, 2004. Cambridge, p. 589.
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, XXVII, pp. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. Anisoft 42, 2009. - www.AGICO.com
   Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii [Additions to the Stratigraphic Code of Russia]. Editor A.I. Zhamoyda. St.Petersburg: VSEGEI, 2000, 112 p.
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v palezoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks in the northwestern part of the Russian Platform: new constraints on the Baltica kinematics in the Paleozoic and the remagnetization in the Permian-Triassic]. Fizika Zemli, 2005, no. 7, pp. 48-64.
   Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2020
   Karpova E.V. Osobennosti sedimento- i litogeneza v zhivetskom-ranne franskom vekakh srednego-verkhnego devona na Pavlovskom mestorozhdenii (yugo-vostok Voronezhskoy anteklizy) [Peculiarities of sedimentary and lithogenesis in Givetian-Early Frasnian centuries of the Middle-Upper Devonian at the Pavlov field (southeast of the Voronezh anteclise)]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2003, no.5, pp. 47-56.
   Legenda Voronezhskoy serii listov Gosudarstvennoy geologicheskoy karty Rossiyskoy Federatsii masshtaba 1:200 000 (izdanie vtoroe). Ob"yasnitel'naya zapiska [Legend of the Voronezh series of sheets of the State Geological Map of the Russian Federation at a scale of 1:200,000 (second edition). Explanatory letter]. T.E. Gorbatkina, Yu.I. Iosifova, R.V. Krasnenkov, Yu.T. Kuz'menko, M.Kh. Makhlina, A.G. Olfer'ev, B.M. Petrov, T.D. Rodionova, S.M. Shik. Moscow, 1999.
   Lowrie W. Identification of the ferromagnetic minerals in a rock by coercivity and unblocking temperature properties. Geophysical Research Letters, 1990, vol. 17, pp. 159-162. DOI: https://doi.org/10.1029/GL017i002p00159
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophysical Journal International, 1990, vol. 103, issue 3, pp. 725-729. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x
   Milash A.V. Aktsessornye mineraly eyfel'skikh, zhivetskikh i nizhnefranskikh otlozheniy yugo-vostoka Voronezhskoy anteklizy [Accessory minerals of the Eifelian, Givetian, and Lower Frasnian of the southeastern Voronezh anteclise]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Geologiya, 2017, no.1, pp. 31-42.
   Raskatova M.G. Miosporovaya zonal'nost' sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy yugo-vostochnoy chasti Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Miospore zoning of the Middle-Upper Devonian strata of the southeastern part of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Geologiya, 2004, no. 2, pp. 89-98.
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana [Devonian paleomagnetism of the northeastern Main Devonian Field: key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod; teoriya, praktika, eksperiment: materialy mezhdunarodnoy shkoly-seminara. St.Petersburg: SOLO, 2010, pp. 121-126.
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus, glavnoe devonskoe pole) [Stratotype of the Bureg Beds (Frasnian Stage, Main Devonian Field)]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56.
   Savko A.D. Geologiya Voronezhskoy anteklizy [Geology of the Voronezh anteclise]. Trudy nauchno-issledovatel'skogo instituta geologii Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Voronezh: Izd-vo VGU, 2002, issue 12, 165 p.
   Tarling D.H., Hrounda F. The magnetic anisotropy of rocks. Chapman and Hall, New York. 1993, 217 p.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP - geographic mapping and paleoreconstruction package. NGU (rapport nr 90.019). 1990, 62 p.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski K. Faunal and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the Northwestern East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, vol. 51 (4), pp. 747-758.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 42_2020 submitted on 11/10/2020 displayed on website on 12/08/2020
16 p.
pdf Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data
Paleomagnetic determinations for the Devonian strata of the Main Devonian Field, available in the international paleomagnetic data base, do not make it possible to construct both detailed magnetostratigraphic scales and reliable trajectories of the apparent polar wander path of the paleomagnetic pole. This is primarily due to the insufficient amount of data that determine modern reliability criteria. Obtaining more complete series of reliable paleomagnetic determinations is one of the important tasks of paleomagnetic studies. The paper presents new paleomagnetic determinations from a collection of rocks of the Frasnian stage of the Upper Devonian (Ilmen and Bureg Beds of the Semiluky Formation), sampled on the southern shore of Lake Ilmen, east of the village. Korostyn in 2009. Magnetomineralogical studies were carried out to determine the magnetic minerals of carriers of natural remanent magnetization. Three characteristic components of natural remanent magnetization have been identified. Two components correspond to the Late Paleozoic magnetization reversal (in the Carboniferous and Permian times). The third, bipolar component of the Frasnian age passes the reverse polarity test of the geomagnetic field.. The obtained position of the paleomagnetic pole by the bipolar component of the natural remanent magnetization is consistent with the available data on the section of the Late Upper Devonian of the Main Devonian Field.

Keywords: paleomagnetism, Frasnian stage of the Upper Devonian, Ilmen and Bureg Beds of the Semiluky Formation, geomagnetic field polarity, magnetostratigraphy, paleomagnetic pole.
article citation Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2020
References
   A Geological Time Scale 2004 / Editors F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz. Cambridge University Press, 2005. Cambridge, 589 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511536045
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, vol. XXVII, pp. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. 2009. Anisoft 42: https://www.agico.com
   Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii [Additions to the Stratigraphic Code of Russia]. Editor A.I. Zhamoyda. Saint Petersburg: VSEGEI, 2000, 112 p.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geological Survey of Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Gekker R.F. Otlozheniya, fauna i flora Glavnogo devonskogo polya [Sediments, fauna and flora of the Main Devonian Field]. Fauna Glavnogo devonskogo polya. Moscow-Leningrad, 1941, pp. 17-84.
   Geologiya SSSR. Tom I. Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti. Geologicheskoe opisanie [Geology of the USSR. Volume I. Leningrad, Pskov and Novgorod regions. Geological description]. Severo-Zapadnoe GU. Moscow: Nedra, 1971, 504 p.
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v palezoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks in the northwestern part of the Russian Platform: new constraints on the Baltica kinematics in the Paleozoic and the remagnetization in the Permian-Triassic]. Fizika Zemli, 2005, no. 7, pp. 48-64.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sedimentary rocks of Sitzbergen: to the Paleosoic histori of the Barents-Kara basin fraiming. Izvestiya Physics of the Solid Earth, 2013, issue 49, pp. 725-742. DOI: https://doi.org/10.1134/S1069351313040034
   Komissarova R.A., Pogarskaya I.A. Novye paleomagnitnye dannye po devonu Russkoy platformy [New paleomagnetic data on the Devonian of the Russian Platform]. VIII konferentsiya po postoyannomu geomagnitnomu polyu i paleomagnetizmu: materialy konferentsii. Kiev: Naukova dumka, 1970, 60 p.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophysical Journal International, 1990, vol. 103, no. 3, pp. 725-729. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Editor A.N. Khramov. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetolology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Picapevckiy, I.A. Pogapckaya, Yu.S. Pzhevckiy, V.P. Podionov, I.P. Clautsitayc. Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pogarskaya I.A. Paleomagnetizm devona Russkoy platformy [Paleomagnetism of the Devonian of the Russian Platform]. Paleomagnitnye metody v stratigrafii: sbornik nauchnykh trudov. Leningrad: VNIGRI, 1984, pp. 42-55.
   Pogarskaya I.A., Komissarova R.A. Paleomagnetizm srednego paleozoya Russkoy i Sibirskoy platform [Paleomagnetism of the Middle Paleozoic of the Russian and Siberian Platforms]. Paleomagnetizm i voprosy tektoniki plit. Trudy VNIGRI, 1977, pp. 63-107.
   Popov V.V., 2007, 2008: http://paleomag-ifz.ru//ru/soft
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod; teoriya, praktika, eksperiment [Paleomagnetism of the Devonian of the northeast of the main Devonian field: the key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian. Paleomagnetism and magnetism of rocks; theory, practice, experiment]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod: materialy mezhdunarodnoy shkoly-seminara. St. Petersburg: SOLO, 2010, pp. 121-126.
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus, glavnoe devonskoe pole) [Stratotype of the Bureg Beds (Frasnian Stage, Main Devonian Field)]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56.
   Shishlov S.B., Zhuravlev A.V., Rodina T.S. Stroenie i genezis rakushnyakovykh izvestnyakov buregskikh sloev v stratotipicheskoy mestnosti (franskiy yarus, yuzhnoe poberezh'e ozera Il'men') [Structure and genesis of shell limestones of the Bureg Beds in the stratotype area (Frasnian stage, southern coast of Lake Ilmen)]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2014, no. 58, pp. 45-53.
Tarasenko A.B., Shishlov S.B. Litologo-geneticheskie osobennosti il'menskikh i buregskikh sloev franskogo yarusa v rayone yuzhnogo berega ozera Il'men' [Lithological and genetic features of the Ilmen and Bureg Beds of the Frasnian stage in the area of the southern coast of Lake Ilmen]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2012, no. 49, pp. 47-55.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP – geographic mapping and paleoreconstruction package, 1990, 62 p.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski K. Faunal and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the Northwestern East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, issue 51, no.4, pp. 747-758.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 43_2014 submitted on 10/08/2014 displayed on website on 10/18/2014
21 p.
pdf  Paleomagnetic research of the Paleozoic sections of Polar Urals (Paga River)
Paleomagnetic studying of Cambrian-Ordovician-Devonian collection of Paleozoic deposits of the Paga River valley has been carried out. The results of paleomagnetic research show a two-component structure of natural residual magnetization (NRM). The identified typical components are postfolded. The estimates of horizontal turns of structures are executed. The possible model of magnetic reversal of the studied deposits has been realized.

Keywords: paleomagnetic vectors, anisotropy of magnetic susceptibility, overthrust, Polar Urals.
article citation Sal'naya N.V., Popov V.V., Rodionov V.P., Yakubson A.M., Iosifidi A.G. Paleomagnitnye issledovaniya paleozoyskikh otlozheniy Pripolyarnogo Urala, reka Paga [Paleomagnetic research of the Paleozoic sections of Polar Urals (Paga River)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/43_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2014
References
   Chadima, M., Hrouda, F. Remasoft3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. 2006. TravauxGeophysiques, XXVII, 20-21.
   Chadima, M., Jelinek, V. 2009. Anisoft 42: www.AGICO.com
   Elmore R.D., Kelley J. Evans M., Lewchuk M.T., 2001. Remagnetisation and orogenic fluids: testing the hypothesis, Applications. Geophys. J. Int., 144, 568-576.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data // Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney. 1994. 16 p.
   Enkin R.J. The direction - correction tilt test: an all-purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies / Earth Planet. Sci. Lett., 212 (2003)151-166.
   Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Razrez verhnego devona – nizhnego karbonana r. Talota (Timano-Pechorskaja provincija) - rezul'taty litologicheskih, biostratigraficheskih i paleomagnitnyh issledovanij [Upper Devonian – Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province – results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic research]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. K istorii razvitija nadvigovyh struktur Paj-Hoja I Poljarnogo Urala: paleomagnitnye dannye po rannepermskim i rannetriasovym otlozhenijam [To the history of thrust structures of the Pai-Khoi and Polar Urals: paleomagnetic data for Early Permian and Early Triassic sediments]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2010.pdf
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Magnitostratigrafiya verkhnepermskikh otlozheniy yugo-zapadnogo sklona Pay-Khoya, razrez r. Khey-yaga: sledy global'nogo permo-triasovogo krizisa [Magnetostratigraphy of Upper Permian south-western slope of the Pai-Khoi, section of Hey Yaga River: signs of the global Permo-Triassic crisis]. Fizika Zemli, 2009, no. 1, p. 5-15.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. O gertsinskikh deformatsiyakh na Pripolyarnom Urale [Hercynian deformation in the Polar Urals]. Fizika zemli, 1995, no. 11, p. 48-54.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm paleozoyskikh otlozheniy razrezov r. Kozhim: K probleme palinspasticheskikh rekonstruktsiy Pripolyarnogo Urala i Pay-Khoya [Paleomagnetism of Paleozoic deposits of the section of Kozhim river: the problem of palinspastic reconstructions of the Polar Urals and Pai-Khoi]. Fizika Zemli, 2013, no. 1, p. 67–80.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm permi i triasa Pay-Khoya i Polyarnogo Urala: k probleme gorizontal'nykh deformatsiy. Paleomagnetizm osadochnykh basseynov Severnoy Evrazii [Paleomagnetism of the Permian and Triassic Pai-Khoi and the Polar Urals: the problem of horizontal deformations. Paleomagnetism of sedimentary basins of Northern Eurasia]. Editor A.N. Khramov, 2007, p. 65-69.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm verkhnekamennougol'nykh i rannepermskikh otlozheniy Vostochno-Evropeyskoy plity: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i kinematika kollizii s Uralom [Paleomagnetism of Upper Carboniferous and Early Permian deposits of the East European plate: a key paleomagnetic pole and kinematics of collision with the Urals]. Fizika Zemli, 2002, no. 5, p. 42-56.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Trapeznikova G.V., Pukhonto S.K. Paleomagnetizm rannepermskikh otlozheniy Pechorskoy plity: otsenka gorizontal'nykh povorotov struktur [Paleomagnetism of Early Permian sediments of the Pechora plate: evaluation of horizontal rotations of structures]. Fizika Zemli, 2005, no. 2, p. 52-65.
   Khramov A.N., Oknova N.S. Puti issledovanija paleomagnitnyh zapisej s cel'ju reshenija problem neftjanoj geologii (na primere Timano-Pechorskoj provincii) [Ways of paleomagnetic records research for petroleum geology problems solution (Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2007, vol. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/036.pdf
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data Geophys. J. Astronom. Soc. 1980. v. 62. p. 699-718.
   Komissarova R.A. Issledovanie drevney namagnichennosti nekotorykh osadochnykh porod Yuzhnogo Urala v svyazi s problemoy metakhronnogo peremagnichivaniya [The study of ancient magnetization of some sedimentary rocks of the Southern Urals in connection with the problem of metachronous magnetization reversal]. Dissertation for the degree of PhD in physical and mathematical sciences. - Moscow: IFZ, 1970, 140 p.
   McCabe C., Van der Voo R., Peacor D.R., Scotese C.R., Freeman R., 1983. Diagenetic magnetic carriers a remanence in some Palaeozoic sedimentary carbonates. Geology. 11, 221-223.
   McElhinny M.W. and Lock J. IAGA palaeomagnetic databases with Access, Surv. Geophys., 1996. 17, 575-591.
   Meere P.A., Banks D.A., 1997. Upper crustal fluid migration; an example from the variscides of SW Ireland. J. Geol. Soc. London, 154, pt 6, 975.
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Khramov A.N., Goncharov G.I., Komissarova R.A. et al. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetology]. Khramov A.N., Goncharov G.I., Komissarova R.A. et al. - Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pisarevsky S.A. New edition of the global palaeomagnetic database. EOS Transactions. 2005. V. 66. P. 170.
   PopovV.V., 2007, 2008: http://paleomag.ifz.ru/soft.html
   Rzhevskiy Yu.S. Palinspasticheskaya skhema Tadzhikskoy depressii po paleomagnitnym dannym [Palinspastic sketch of Tajik depression on the basis of paleomagnetic data]. Dokl. ANTadzhSSR, 1977, vol. 20, no. 2, p. 42-44.
   Savel'ev A.A., Didenko A.N., Kurenkov S.A., Lubnina N.V. Paleomagnetizm ofiolitov Voykaro-Syn'inskogo massiva (Polyarnyy Ural) [Paleomagnetism of ophiolite Voikar-Syninsk massif (Polar Urals)]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod. Tezisy dokladov. Borok, 3-9 iyunya 1996 g., editor A.N. Didenko. Moscow: OIFZRAN, 1996, p. 77-79.
   Tektonicheskaya istoriya polyarnogo Urala [Tectonic history of the Polar Urals]. Editor N.V. Koronovskiy. - Tr. GINRAN; vol. 531, Moscow: Nauka, 2001, 191 p.
   Turner P., Rodgers J. Chemical remagnetization events during the diagenesis of red beds – applications to magnetostratigraphydiagenesis and palaeofluid migration. Earth Science Project, 2002, 5 pp.
   Watson G.S. and Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parametr estimation problem / Geophys. Res. Lett., 1993, 20, 2135-2138
   Zhuravlev A.V., Vevel’ Ya.A., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Chermnykh V.A. Razrez verhnego devona – nizhnego karbona na myse Kostjanom ostrova Vajgach [Upper Devonian – Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2011.pdf
   Zijderveld J.D.A. A.C. Demagnetization of rocks analysis of results. In: Methods in Palaeomagnetism, Ed. Collinson D.W., Amsterdam, Elsevier. 1967. P.254-286.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 11_2012 submitted on 01/23/2012 displayed on website on 02/06/2012
21 p.
pdf  Anisotropy of various magnetic parameters use for determining directions of material transfer in the study of turbidite currents
The carbonate clastic fans are considered as promising objects for oil and gas prospecting targets. Thus reconstruction of the fan morphology, sources and directions is an important practical task. The method for detecting the turbidite currents based on investigation of the anisotropy of susceptibility ellipsoids axes is described. The new model of main axes distribution is developed. Study of 13 objects allows us reconstructing directions of the turbidite currents of the Ural Foredeep for the two time-slices and draw maps demonstrating palaeogeographical position of the carbonate material sources.
Key words: anisotropy, magnetic susceptibility, turbidites, direction of material transfer, paleogeography, reconstruction, fan morphology, Ural Foredeep.
article citation Popov V.V., Zhuravlev A.V. Ispol'zovanie anizotropii razlichnykh magnitnykh parametrov dlya opredeleniya napravleniya snosa materiala pri izuchenii turbiditnykh potokov [Anisotropy of various magnetic parameters use for determining directions of material transfer in the study of turbidite currents]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/11_2012.pdf
References
   Dopolnenie k stratigraficheskomu kodeksu 1992 goda [Supplement to the 1992 Code of stratigraphy]. Saint Petersburg: MSK, 2000.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data // Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Fortunatova N.K. Sedimentatsionnye modeli karbonatnykh konusov vynosa – novykh neftegazopoiskovykh ob"ektov [Sedimentary model of carbonate clastic fan as new oil and gas prospecting objects]. Geologiya nefti i gaza, 2007, no. 2, pp. 61-69.
   Igoshin L.A. Magnitnaya anizotropiya gornykh porod [Magnetic anisotropy of rocks]. Ispol'zovanie magnetizma gornykh porod pri geologicheskoy s"emke. Editor Sholpo L.E. Leningrad: Nedra, 1986, pp. 133-153.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Sredne- i pozdnepaleozoyskie etapy gorizontal'nykh dvizheniy v Barentsevo-Pechorskom regione i evolyutsiya ikh vzaimootnosheniy s Russkoy platformoy i Uralom po paleomagnitnym dannym [The Middle and Late Paleozoic stages of horizontal movements in the Barents-Pechora region and evolution of their relationship with the Russian Platform and the Urals according to the paleomagnetic data]. Mezhdunarodnaya geofizicheskaya konferentsiya. 300 let gorno-geologicheskoy sluzhbe Rossii [International Geophysical Conference. 300 Years of Mining and Geological Survey of Russia].Saint Petersburg, 2000, pp. 22-23.
   Khramov A.N. et al. Paleomagnitologiya [Paleo-magnetism].Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data Geophys.J.Astronom.Soc., 1980, vol. 62, pp. 699-718.
   Kochegura V.V. Primenenie paleomagnitnykh metodov pri geologicheskoy s"emke shel'fa [Application of paleomagnetic techniques for geological mapping of the shelf]. Metodicheskoe posobie po geologicheskoy s"emke masshtaba 1:50 000. Saint Petersburg: VSEGEI, 1992, 144 p.
   Mizens G.A. Verkhnepaleozoyskiy flish Zapadnogo Urala [The Upper Paleozoic flysch of the Western Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 1997, 231 p.
   Piper D.J.W. Turbidite muds and silts on deep sea fans and abyssal plains // Sedimentation in submarine canyons, fans, and trenches, 1978, pp. 163-175.
   Romanovskiy S.I. Fizicheskaya sedimentologiya [Physical sedimentology].Leningrad: Nedra, 1988, 240 p.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural and genetic analysis of sedimentary formations]. Saint Petersburg: SPbGGI, 2010, 276 p.
   Sobolev D.B. Ostrakody i biostratigrafiya turneyskogo yarusa severa Urala [Ostracoda and biostratigraphy of the Tournaisian stage, northern Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005, 113 p.
   Tarling D.H., Hrouda F., 1993. The magnetic anisotropy of rocks. Chapman & Hall, London, p. 217.
   Walker R.G. Deep-water sandstone facies and ancient submarine fans: models of exploration for stratigraphic traps // Bulletin of American Association of Petroleum Geologists. 62(6), 1978, pp. 932-966.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of the northern Urals and Pai-Khoi]. Ekaterinburg: Nauka, 1994, 285 p.
   Zijderveld J.D. Demagnetization of rocks analysis of results. In Methods in Palaeomagnetism, Ed. Collinson D.W., Amsterdam, Elsevier, 1967, pp. 254-286.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 6_2012 submitted on 10/26/2011 displayed on website on 01/25/2012
19 p.
pdf  Devonian and Carboniferous boundary strata in the Kamenka River section (Pechora-Kozhvin megaswell, Timan-Pechora province)
The article deals with the Devonian-Carboniferous boundary in the shallow-water strata (the Kamenka River section as example) on the basis of cyclostratigraphy (maximum of regression) controlled by biostratigraphical data (conodonts and foraminifera). Facial control on the foraminifer and conodont associations is considered. Dependence of the magnetic suscessibility of the rocks on the sea-level changes is detected. The dependence is probably caused by variations of the terrigenous content in the carbonate rocks. Keywords: conodonts, foraminifera, cyclostratigraphic method, magnetic susceptibility of rocks, Devonian-Carboniferous boundary strata, Timan-Pechora province.
Key words: Devonian/Carboniferous boundary, Timan-Pechora Province, conodonts, foraminifers, cyclostratigraphy, biostratigraphy, palaeomagnitology.
article citation Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Popov V.V. Pogranichnye otlozheniya devonskoy i kamennougol'noy sistem v razreze na r. Kamenka (Pechoro-Kozhvinskiy megaval, Timano-Pechorskaya provintsiya) [Devonian and Carboniferous boundary strata in the Kamenka River section (Pechora-Kozhvin megaswell, Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf
References
   Barskov I.S., Kononova L.I., Migdisova A.V. Konodonty nizhneturneyskikh otlozheniy podmoskovnogo basseyna [Conodonts of the Lower Tournaisian deposits of the Pre-Moscow Basin]. Paleontologicheskaya kharakteristika stratotipicheskikh i opornykh razrezov karbona Moskovskoy sineklizy. Editor V.V. Menner. Moscow: Moskow State University, 1984, pp. 3-33.
   Eremenko N.M., Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V. Interfatsial'naya korrelyatsiya morskikh ranneturneyskikh otlozheniy severa Urala i vostoka Timano-Pechorskoy plity – litostratigraficheskiy podkhod [Inter-facial correlation of the Lower Tournaisian marine deposits, northern Urals and eastern Timan-Pechora plate - lithostratigraphic approach]. Proceedings of the International Scientific Conference “Litologicheskie i geokhimicheskie osnovy prognoza neftegazonosnosti” [Lithological and geochemical basis of oil and gas potential forecast]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, pp. 600-605.
   Fauna i biostratigrafiya pogranichnykh otlozheniy devona i karbona Berchogura (Mugodzhary) [Fauna and biostratigraphy of the Devonian and Carboniferous deposits, Berchogur (Mugodzhary)]. Moscow: Nauka, 1987, 121 p.
   Irwin M.L. General theory of epeiric clear water sedimentation. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 49, 1965, pp. 445-459.
   Kulagina E.I., Gibshman N.B. Obshchaya zonal'naya shkala nizhnego karbona Rossii po foraminiferam [Total zonal scale of the Lower Carboniferous of Russia in view of foraminifera]. Byulleten’ MOIP. Otdelenie geologicheskoe, 2005, vol. 80, no. 2, pp. 60-67.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural and genetic analysis of sedimentary formations]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining University, 2010, 276 p.
   Sobolev D.B. Ostrakody i biostratigrafiya turneyskogo yarusa severa Urala [Ostracoda and biostratigraphy of the Tournaisian stage, north of the Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005, 113 p.
   Vevel' Ya.A. Nakhodka foraminifer Tournayellina beata pseudobeata Reitlinger et Kulagina v nizhnem karbone Pechorskoy gryady [Discovery of foraminifera Tournayellina beata pseudobeata Reitlinger et Kulagina in the Lower Carboniferous Pechora ridge]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2009, vol. 4, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/17_2009.pdf
   Zhuravlev A. Biogeography of the Early Carboniferous conodont genus Patrognathus. In: Wong, Th. E. (Ed.): Proceedings of the XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy. Utrecht, the Netherlands, 10–16 August 2003. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2007, pp. 325-329.
   Zhuravlev A.V. Gistologiya i mikroskul'ptura pozdnepaleozoyskikh konodontovykh elementov [Histology and microsculpture the Late Paleozoic conodont elements]. Saint Petersburg: Geoservis Plyus, 2002, 94 p.
   Zhuravlev A.V. Konodontovaya zonal'nost' nizhnego karbona dlya melkovodnykh otlozheniy [Conodont zonation of the Lower Carboniferous for shallow-water deposits]. Proceedings of the All-Russia meeting “Zonal'nye podrazdeleniya karbona obshchey stratigraficheskoy shkaly Rossii” [Zonal subdivision of the Carboniferous common stratigraphic scale of Russia]. Ufa: Gilem, 2000, pp. 42-43.
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian - Lower Carboniferous north-east of European Russia]. Saint Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B., Vevel Y.A. Biostratigraphy of the Lower Tournaisian (Lower Carboniferous) shallow-water deposits of the Eastern Part of the Timan-Pechora Province. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 1999, no. 17, pp. 22-26.
   Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B., Vevel Y.A. Early Tournasian (Early Carconiferous) Shallow water Communities (Eastern part of the Timan-Pechora Province). Ichthyolith Issues special Publication 4, 1998, pp. 60-62.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 45_2009 submitted on 12/10/2009 displayed on website on 12/14/2009
20 p.
pdf Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches
The results of complex studying the Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river (north of the Vashutkino-Talota zone of overthrusts, Timan-Pechora province) are presented. The tectonic twinning of the sequence on the zone of overthrusts is proved by biostratigraphy data. The parautochthonous and allochthonous parts of the sequence are dated by foraminifera and conodonts. The first part contains Early Famenian-Late Visean deposits, the second part - Late Famenian-Serpukhovsk deposits. Breaks in sedimentations are established in the Lower Tournaisian and Lower Visean. The presence of an ancient secondary prefolded component of magnetization, confined to the definite parts of the sequence and caused by tectonic and hypergene processes, is established. The direction of this magnetization allowed reconstructing the prefolded (Middle Paleozoic) position of the allochthone and parautochthone.
Key words: Upper Devonian, Lower Carboniferous, key sequence, Timan-Pechora province, stratigraphy, paleomagnetology, tectonics.

Sequence description by Eremenko N.M. and Zhuravlev A.V. is provided in the Annex 1.
article citation Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf
Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/2/45prilojenie_2009.pdf
References
New methods and technologies
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 016 displayed on website on 04/16/2007
39 p.
pdf  New paleomagnetic method of borehole cores location determining
Geological study of large areas is based solely on the results of drilling. The relevance of such studies is obvious, as fields are very often found in closed areas. In such cases, the problem of sequence correlation of insufficiently faunistically characterized wells is common. Paleomagnetic (magnetostratigraphic) method is often the only method to enable such a correlation in these cases. However, it is necessary to find out the orientation of samples in the well in order to use paleomagnetic method. As for borehole cores, the orientation "top-bottom" is usually only known. The method that uses the direction of low-temperature (low-coercitive) modern viscous component of magnetization is applied in paleo-magnetism to orient the core samples to the cardinal. However, the possibilities of this method are limited for several reasons. We propose to use a new method that allows us to calculate the direction of the ancient magnetization components in those cases where conventional methods do not provide a satisfactory result. The new method was tested on the samples from two sequences of the Lower Vendian - Early Cambrian and one sequence of Cenozoic southeastern coastal of the White Sea area. The similarity of the results for natural outcrops and wells proves its high efficiency. The application of the new method has allowed us to calculate paleomagnetic poles for the Upper Vendian and Cenozoic Baltic as well as the age of reversal for the Late Vendian rocks. The alternative paleomagnetic poles for Vendian Baltic have been calculated through the results obtained and the reconstruction of paleogeographical position of the plate during the studied period of time has been made.
Key words: magnetostratigraphy, component composition of the rocks, Russian platform, correlation of geological sequences, core orientation.
article citation Popov V.V., Khramov A.N. New paleomagnetic method of borehole cores location determining // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2007. - V.2. - http://www.ngtp.ru/rub/12/016.pdf
References