Iosifidi A.G.

iosifidi@km.ruGraduated from Physics Department of Leningrad State University (1976), specialization «geophysics».
PhD in Physical and Mathematical Sciences.
Leading researcher of the Laboratory of magnetostratigraphy and paleomagnetic reconstructions, VNIGRI.
Area of scientific interests: magnetism, paleomagnetic studies of Paleozoic and Precambrian deposits of the Russian platform.
Author of 169 publications.
Regional petroleum geology
Article # 7_2024 submitted on 02/26/2024 displayed on website on 03/29/2024
21 p.
pdf Devonian strata of the Southern Timan: paleomagnetic data
New paleomagnetic determinations are presented based on a reconnaissance collection of rocks of the Frasnian and Famennian stages of the Upper Devonian, selected on the river Ukhta and river Izhma. Three components of natural remanent magnetization have been identified. Component A, post-folding, is close to the modern direction of the geomagnetic field. Bipolar prefolded component C, treatment test positive. The paleomagnetic pole of component C has a large deviation in longitude to the east, relative to the trajectories of the apparent movement of the paleomagnetic poles for the East European and Russian platforms. The third, pre-folded, bipolar component D3 of Frasnian and Early Famennian age with a positive test of geomagnetic field polarity reversal. The resulting position of the paleomagnetic pole according to the D3 component indicates a clockwise rotation of the studied rocks with respect to the Russian Platform by 1020 degrees. The sections were correlated with the available magnetostratigraphic scales for the Frasnian and Famennian strata of the Upper Devonian.

Keywords: paleomagnetic determination, Upper Devonian, polarity of the geomagnetic field, magnetostratigraphic scale, paleomagnetic pole, Russian platform, South Timan.
article citation Iosifidi A.G., Sal'naya N.V. Devonskie otlozheniya Yuzhnogo Timana: paleomagnitnye dannye [Devonian strata of the Southern Timan: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 1, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/7_2024.html. EDN: JMTECL
References
   Becker R.T., Marshall J.E.A., Da Silva A.-C. The Devonian Period, Geologic Time Scale 2020, Elsevier, 2020, vol. 2, pp. 733-810. DOI: 10.1016/B978-0-12-824360-2.00022-X
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, XXVII, pp. 20-21.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Enkin R.J. The direction - correction tilt test: an all-purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies. Earth and Planetary Science Letters, 2003, vol. 212, pp. 151-166.
   Gavrilov V.P., Rudnev A.N., Dvoretskiy P.I., Ponomarev V.D., Perspektivy neftegazonosnosti Mezenskoy sineklizy [Oil and gas potential prospects of the Mezen syneclise]. Geologiya nefti i gaza, 1998, no. 5, pp. 12-20. (In Russ.).
   Gekker R.F. Otlozheniya, fauna i flora Glavnogo devonskogo polya [Sedimentation, fauna and flora of the Main Devonian field]. Fauna of the Main Devonian field Fauna Glavnogo devonskogo polya. Moscow-Leningrad, 1941, pp. 17-84. (In Russ.).
   Geologiya SSSR. Tom I. Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti. Geologicheskoe opisanie [Geology of the USSR. Volume I. Leningrad, Pskov and Novgorod regions. Geological description]. Severo-Zapadnoe GU. Moscow: «Nedra», 1971, 504 p. (In Russ.).
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v paleozoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks of the north-west of the Russian Platform: new data on the kinematics of Baltica area in the Paleozoic and on Permian-Triassic magnetization reversal]. Fizika Zemli, 2005, no. 7, pp. 48-64. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N, Komissarova R.A., Pletneva A.S. Barentsevo-Pechorskaya plita v devone: paleogeograficheskoe polozhenie i tektonika ee obramleniya: paleomagnitnye dannye [Barents-Pechora plate in the Devonian: paleogeographical position and tectonics of its framing: paleomagnetic data]. Paleomagnetism of sedimentary basins of Northern Eurasia: collection of articles; ed. A.N. Khramov. St. Petersburg: VNIGRI, 2007, pp. 126-143. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm verkhnekamennougol'nykh i rannepermskikh otlozheniy Vostochno-Evropeyskoy plity: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i kinematika kollizii s Uralom [Paleomagnetism of Upper Carboniferous and Early Permian strata of the East European Plate: key paleomagnetic pole and kinematics of collision with the Urals]. Fizika Zemli, 2002, no. 5, pp. 42-56. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sedimentary rocks of Spitzbergen: to the paleosoic histori of the Barents-Kara basin fraiming. Izvestiya Physics of the Solid Earth, 2013, no. 5, pp. 725-742. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm paleozoyskikh otlozheniy razrezov r. Kozhim: k probleme palinspasticheskikh rekonstruktsiy Pripolyarnogo Urala i Pay-Khoya [Paleomagnetism of Paleozoic sediments of the river sections. Kozhim: to the problem of palinspastic reconstructions of the Subpolar Urals and Pai-Khoi]. Fizika Zemli, 2013, no. 1, pp. 67-80. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Sredne- i pozdnepaleozoyskie etapy gorizontal'nykh dvizheniy v Barentsevo-Pechorskom regione i evolyutsiya ikh vzaimootnosheniy s Russkoy platformoy i Uralom po paleomagnitnym dannym [Middle and Late Paleozoic time of horizontal movements in the Barents-Pechora region and the evolution of their relationship with the Russian Platform and the Urals according to paleomagnetic data]. 300 let gorno-geologicheskoy sluzhbe Rossii6 materialy Mezhdunarodnoy geofizicheskoy konferentsii. Sankt-Peterburg, 2000. St. Petersburg, 2000, pp. 22-23. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Trapeznikova G.V., Pukhonto S.K. Paleomagnetizm rannepermskikh otlozheniy Pechorskoy plity: otsenka gorizontal'nykh povorotov struktur [Paleomagnetism of Early Permian strata of the Pechora plate: assessment of horizontal rotations of structures]. Fizika Zemli, 2005, no. 2, pp. 52-65. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Mac Niocaill C., Khramov A. N., Dekkers M., Popov V. Palaeogeographic implications of differential inclination shallowing in permo-carboniferous sediments from the Donets basin, Ukraine. Tectonophysics, 2010, vol. 490, issue 3-4, pp. 229-240. DOI: 10.1016/j.tecto.2010.05.017
   Iosifidi A.G., Popov V.V. Paleomagnitnye issledovaniya sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/39_2021.html (In Russ.). DOI: 10.17353/2070-5379/39_2021
   Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html (In Russ.). DOI: 10.17353/2070-5379/42_2020
   Khramov A.N., Oknova N.S. Puti issledovaniya paleomagnitnykh zapisey s tsel'yu resheniya problem neftyanoy geologii (na primere Timano-Pechorskoy provintsii) [Ways to study paleomagnetic records in order to solve problems of petroleum geology (using the example of the Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2007, vol. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/036.pdf (In Russ.).
   Khramov A.N., Shkatova V.K. Obshchaya magnitostratigraficheskaya shkala polyarnosti fanerozoya [General magnetostratigraphic scale of polarity of the Phanerozoic]. Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii, St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2000, pp. 24-45. (In Russ.).
   Kossovoy L.S. Stratigrafiya devona Severnogo Timana. Geologiya SSSR [Stratigraphy of the Devonian of Northern Timan. Geology of the USSR]. Moscow: Gosnauchtekhizdat, 1963, vol. 2, part 1, pp. 288-301. (In Russ.).
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophys. J. Int., 1990, 103, pp. 725-729.
   Opornye razrezy franskogo yarusa Yuzhnogo Timana, Putevoditel' polevoy ekskursii [Reference sections of the Frasnian stage of Southern Timan, Field Excursion Guide]. Yu.A. Yudina, M.N. Moskalenko; ed. M.A. Rzhonsnitskaya, St. Petersburg, 1997, 80 p. (TPO VNIGRI, Ukhta). (In Russ.).
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Ed. A.N. Khramov. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p. (In Russ.).
   Paleomagnitologiya [Palaeomagnetology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Pisarevskiy, I.A. Pogarskaya, Yu.S. Rzhevskiy, V.P. Rodionov, I.P. Slautsitays; ed. A.N. Khramova. Leningrad: Nedra, 1982, 312 p. (In Russ.).
   Pogarskaya I.A. Paleomagnetizm devona Russkoy platformy [Devonian paleomagnetism of the Russian Platform]. Paleomagnetic methods in stratigraphy, Leningrad: VNIGRI, 1984, pp. 42-55. (In Russ.).
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana [Devonian paleomagnetism of the northeastern main Devonian field: key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian].
   Paleomagnetism and magnetism of rocks; theory, practice, experiment: materials of the international school-seminar. St. Petersburg: SOLO, 2010, pp. 121-126. (In Russ.).
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus); glavnoe devonskoe pole [Stratopype of the Bureg layers (Frasnian stage); main Devonian field]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56. (In Russ.).
   Sal'naya N.V. Paleomagnetizm verkhnedevonskikh porod Andomskoy gory [Paleomagnetism of the Upper Devonian rocks of the Andoma Hill]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/44_2023.html (In Russ.). EDN: NBMYSI
   Shcherbakova V.V., Zhidkov G.V., Shcherbakov V.P., Golovanova I.V., Danukalov K.N., Sal'manova R.Yu. Ul'tranizkaya napryazhennost' geomagnitnogo polya v devone po porodam Yuzhnogo Urala [Ultra-low geomagnetic field intensity in the Devonian obtained from the Southern Ural rock studies]. Fizika Zemli, 2021, no. 6, pp. 93-106. (In Russ.). DOI: 10.31857/S0002333721060077
   Stratigraficheskiy kodeks Rossii. Izdanie tret'e, ispravlennoe i dopolnennoe [Stratigraphic Code of Russia. Third edition, corrected and expanded]. St. Petersburg, Izd-vo VSEGEI, 2019, 96 p. (MSK Rossii, VSEGEI). (In Russ.).
   Timonin N.N. Pechorskaya plita: Istoriya geologicheskogo razvitiya v fanerozoe [Pechora plate: History of geological development in the Phanerozoic]. Ekaterinburg, 1998, 240 p. (In Russ.).
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP - geographic mapping and paleoreconstruction package. NGU rapport nr 90.019, 1990, 62 p.
   Torsvik T.H., Van der Voo R., Preeden U., Mac Niocaill C., Steinberger B., Doubrovine P.V., Cocks L.R.M. Phanerozoic polar wander, palaeogeography and dynamics. Earth-Science Reviews, 2012, vol. 114(3-4), pp. 325-368.
   van der Boon A., Biggin A.J., Thallner D., Hounslow M.W., Bono R., Nawrocki J., W´ojcik K., Paszkowski K., K¨onigshof P., de Backer T., Kabanov P., Gouwy S., VandenBerg P., Da Silva A.-C. A persistent non-uniformitarian paleomagnetic field in the Devonian? Earth-Science Reviews, 2022, vol. 231, 104073. DOI: 10.1016/j.earscirev.2022.104073
   Watson G.S., Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parameter estimation problem. Geophys. Res. Lett., 1993, vol. 20, pp. 2135-2138.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski K. Faunal and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the Northwestern East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, vol. 51 (4), pp. 747-758.
   Zonenshayn L.P., Kuz'min M.I. Paleogeodinamika [Paleogeodynamics]. Moscow: Science, 1992, 192 p. (In Russ.).
Zonenshayn L.P., Kuz'min M.I., Natapov L.M. Tektonika litosfernykh plit territorii SSSR [Tectonics of lithospheric plates on the territory of the USSR]. Moscow: Nedra, 1990, book 1, 320 p. (In Russ.).
Stratigraphy and lithology
Article # 44_2022 submitted on 11/03/2022 displayed on website on 11/18/2022
13 p.
pdf Carboniferous rocks of Western Spitsbergen Island: paleomagnetic data
The paper presents the results of studying the samples of rocks of the Carboniferous age collected in 1985 on Western Spitsbergen Island on the eastern coast of the Recherchfjorden. A paleomagnetic pole was obtained from Carboniferous rocks (Gypsdalen Group, Middle Carboniferous-Lower Permian). The paleomagnetic determinations for the island of Western Spitsbergen are compared with data on coeval rocks of the Russian Platform. An assessment of the mutual position of the island of Western Spitsbergen and the Russian Platform in the Early Devonian, Middle Carboniferous and Early Permian is given.

Keywords: paleomagnetism, Carboniferous rocks, paleomagnetic pole, Western Spitsbergen Island, Russian Platform.
article citation Iosifidi A.G. Kamennougol'nye otlozheniya ostrova Zapadnyy Shpitsbergen: paleomagnitnye dannye [Carboniferous rocks of Western Spitsbergen Island: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/44_2022.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/44_2022
References
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, vol. XXVII, pp. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. Anisoft 42, 2009. www.AGICO.com
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Geologic Time Scale. Editors F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz, G.M. Ogg. Elsevier, Boston, 2012, pp. 1160.
   Gurevich E.L., Slautsitays I.P. Paleomagnetizm mezozoyskikh osadochnykh i intruzivnykh porod Zapadnogo Shpitsbergena [Paleomagnetism of Mesozoic sedimentary and intrusive rocks of Western Spitsbergen. Paleomagnetism and accretionary tectonics]. Paleomagnetizm i akkretsionnaya tektonika, Leningrad: VNIGRI, 1988, pp. 18-30.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sedimentary rocks of Spitsbergen: to the paleosoic histori of the Barents-Kara basin fraiming. Izvestiya Physics of the Solid Earth, 2013, no. 49, pp.725-742. DOI: https://doi.org/10.1134/S1069351313040034
   Iosifidi A.G., Mikhaylova V.A. Paleomagnetizm kamennougol'nykh otlozheniy russkoy platformy: pereizuchenie starykh kollektsiy [Paleomagnetism of Carboniferous formations of the Russian Platform: reinvestigation of old collections]. Fizika Zemli, 2017, no. 2, pp. 1-16.
   Iosifidi A.G., Mikhaylova V.A., Popov V.V., Sergienko E.S., Danilova A.V., Otmas N.M. Kamennougol'nye otlozheniya Moskovskoy sineklizy: paleomagnitnye dannye [Carboniferous strata of the Moscow syneclise: paleomagnetic data]. Fizika Zemli, 2018, no. 1, pp. 172-186.
   Jupp P.E. Kent J.T. Fitting smooth paths to spherical data. Journal of the Royal Statistical Society Series, 1987, vol. 36(1), pp. 34-46.
   Michalski K., Lewandowski M. Palaeomagnetic results from the Middle Carboniferous rocks of the Hornsund region, southern Spitsbergen: preliminary report. Polish Polar Research, 2004, vol. 25, no. 2, pp. 169-182.
   Nawrocki J. Paleomagnetism of Permian through Early Triassic sequences in central Spitsbergen: implications for paleogeography. Earth and Planetary Science Letters, 1999, no. 1, pp. 59-70.
   Pogarskaya I.A., Gurevich E.L. Paleomagnetizm devonskikh porod Shchpitsbergena. Paleomagnetizm i akkretsionnaya tektonika [Paleomagnetism of the Devonian rocks of Svalbard. Paleomagnetism and accretion tectonics]. Ed. A.N. Khramov, Leningrad: VNIGRI, 1988, pp. 6-17.
   Stratigraficheskiy kodeks Rossii [Russian stratigraphic code]. Izdanie tret'e, St.Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2006, 96 p.
   Stratigraficheskiy slovar' Shpitsbergena [Stratigraphic Dictionary Spitsbergen]. Editors: I.S. Gramberg, A.A. Krasil'shchikov, D.V. Semevskiy. Leningrad: Nedra, 1990, 202 p.
   Tektonika litosfernykh plit territorii SSSR [Tectonics of lithospheric plates in the USSR territory]. V 2 knigakh, L.P. Zonenshayn, M.I. Kuz'min, L.M. Natapov. Moscow: Nedra, 1990, 328 p.
   Torsvik T.H., Lovlie R., Sturt B.A. Palaeomagnetic argument for a stationary Spitsbergen relative to the British Isles (Western Europe) since late Devonian and its bearing on North Atlantic reconstruction. Earth and Planetary Science Letters, 1985, no. 75, pp. 278-288.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A. Plate tectonic modeling: virtual reality with GMAP. Computers and Geosciences, 1999, no. 25, pp. 395-402.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP - geographic mapping and paleoreconstruction package (NGU rapport no. 90.019), 1990, p. 62.
   Van der Voo R. The reliability of palaeomagnetic data. Tectonophysics, 1990, no. 184, pp. 1-9.
   Watson G.S., Enkin R. The fold test in palaeomagnetism as a parameter estimation problem // Geophysical Research Letters, 1993, no. 20, p.2135-2138. DOI: https://doi.org/10.1029/93GL01901
   Watts D.R. Palaeomagnetism of the Lower Carboniferous Billefjorden Group, Spitsbergen // Geological Magazine, 1985, vol. 122, issue 4, pp. 383-388.
   Ziegler P.A. Evolution of Laurussia. A Study in Late Palaeozoic Plate Tectonics. Kluwer Academic Publishers, 1989, 100 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-009-0469-9
Stratigraphy and lithology
Article # 39_2021 submitted on 11/18/2021 displayed on website on 12/03/2021
13 p.
pdf Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)
New paleomagnetic determinations are presented for a collection of rocks of the Middle-Upper Devonian (Givetian and Frasnian stages), sampled from an outcrop on the southwestern slope of the Pavlov granite quarry. Three characteristic components of natural remanent magnetization have been identified. The bipolar component C corresponds to the Late Paleozoic remagnetization in the Carboniferous and two components of Givetian - Frasnian age. The bipolar component of D2NR passes the geomagnetic field polarity reversal test. The obtained position of the paleomagnetic pole in terms of the bipolar component of the natural remanent magnetization is consistent with the available data on the Middle Devonian strata of the Main Devonian Field (Russian platform).

Keywords: paleomagnetic determinations, Middle-Upper Devonian, geomagnetic field, paleomagnetic pole, Main Devonian Field, Russian platform.
article citation Iosifidi A.G., Popov V.V. Paleomagnitnye issledovaniya sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/39_2021.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/39_2021
References
   A Geological Time Scale. Editors F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz. Cambridge University Press, 2004. Cambridge, p. 589.
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, XXVII, pp. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. Anisoft 42, 2009. - www.AGICO.com
   Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii [Additions to the Stratigraphic Code of Russia]. Editor A.I. Zhamoyda. St.Petersburg: VSEGEI, 2000, 112 p.
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v palezoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks in the northwestern part of the Russian Platform: new constraints on the Baltica kinematics in the Paleozoic and the remagnetization in the Permian-Triassic]. Fizika Zemli, 2005, no. 7, pp. 48-64.
   Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2020
   Karpova E.V. Osobennosti sedimento- i litogeneza v zhivetskom-ranne franskom vekakh srednego-verkhnego devona na Pavlovskom mestorozhdenii (yugo-vostok Voronezhskoy anteklizy) [Peculiarities of sedimentary and lithogenesis in Givetian-Early Frasnian centuries of the Middle-Upper Devonian at the Pavlov field (southeast of the Voronezh anteclise)]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 4. Geologiya, 2003, no.5, pp. 47-56.
   Legenda Voronezhskoy serii listov Gosudarstvennoy geologicheskoy karty Rossiyskoy Federatsii masshtaba 1:200 000 (izdanie vtoroe). Ob"yasnitel'naya zapiska [Legend of the Voronezh series of sheets of the State Geological Map of the Russian Federation at a scale of 1:200,000 (second edition). Explanatory letter]. T.E. Gorbatkina, Yu.I. Iosifova, R.V. Krasnenkov, Yu.T. Kuz'menko, M.Kh. Makhlina, A.G. Olfer'ev, B.M. Petrov, T.D. Rodionova, S.M. Shik. Moscow, 1999.
   Lowrie W. Identification of the ferromagnetic minerals in a rock by coercivity and unblocking temperature properties. Geophysical Research Letters, 1990, vol. 17, pp. 159-162. DOI: https://doi.org/10.1029/GL017i002p00159
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophysical Journal International, 1990, vol. 103, issue 3, pp. 725-729. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x
   Milash A.V. Aktsessornye mineraly eyfel'skikh, zhivetskikh i nizhnefranskikh otlozheniy yugo-vostoka Voronezhskoy anteklizy [Accessory minerals of the Eifelian, Givetian, and Lower Frasnian of the southeastern Voronezh anteclise]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Geologiya, 2017, no.1, pp. 31-42.
   Raskatova M.G. Miosporovaya zonal'nost' sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy yugo-vostochnoy chasti Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Miospore zoning of the Middle-Upper Devonian strata of the southeastern part of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya Geologiya, 2004, no. 2, pp. 89-98.
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana [Devonian paleomagnetism of the northeastern Main Devonian Field: key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod; teoriya, praktika, eksperiment: materialy mezhdunarodnoy shkoly-seminara. St.Petersburg: SOLO, 2010, pp. 121-126.
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus, glavnoe devonskoe pole) [Stratotype of the Bureg Beds (Frasnian Stage, Main Devonian Field)]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56.
   Savko A.D. Geologiya Voronezhskoy anteklizy [Geology of the Voronezh anteclise]. Trudy nauchno-issledovatel'skogo instituta geologii Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Voronezh: Izd-vo VGU, 2002, issue 12, 165 p.
   Tarling D.H., Hrounda F. The magnetic anisotropy of rocks. Chapman and Hall, New York. 1993, 217 p.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP - geographic mapping and paleoreconstruction package. NGU (rapport nr 90.019). 1990, 62 p.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski K. Faunal and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the Northwestern East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, vol. 51 (4), pp. 747-758.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 42_2020 submitted on 11/10/2020 displayed on website on 12/08/2020
16 p.
pdf Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data
Paleomagnetic determinations for the Devonian strata of the Main Devonian Field, available in the international paleomagnetic data base, do not make it possible to construct both detailed magnetostratigraphic scales and reliable trajectories of the apparent polar wander path of the paleomagnetic pole. This is primarily due to the insufficient amount of data that determine modern reliability criteria. Obtaining more complete series of reliable paleomagnetic determinations is one of the important tasks of paleomagnetic studies. The paper presents new paleomagnetic determinations from a collection of rocks of the Frasnian stage of the Upper Devonian (Ilmen and Bureg Beds of the Semiluky Formation), sampled on the southern shore of Lake Ilmen, east of the village. Korostyn in 2009. Magnetomineralogical studies were carried out to determine the magnetic minerals of carriers of natural remanent magnetization. Three characteristic components of natural remanent magnetization have been identified. Two components correspond to the Late Paleozoic magnetization reversal (in the Carboniferous and Permian times). The third, bipolar component of the Frasnian age passes the reverse polarity test of the geomagnetic field.. The obtained position of the paleomagnetic pole by the bipolar component of the natural remanent magnetization is consistent with the available data on the section of the Late Upper Devonian of the Main Devonian Field.

Keywords: paleomagnetism, Frasnian stage of the Upper Devonian, Ilmen and Bureg Beds of the Semiluky Formation, geomagnetic field polarity, magnetostratigraphy, paleomagnetic pole.
article citation Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/42_2020
References
   A Geological Time Scale 2004 / Editors F.M. Gradstein, J.G. Ogg, M.D. Schmitz. Cambridge University Press, 2005. Cambridge, 589 p. DOI: https://doi.org/10.1017/CBO9780511536045
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, vol. XXVII, pp. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. 2009. Anisoft 42: https://www.agico.com
   Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii [Additions to the Stratigraphic Code of Russia]. Editor A.I. Zhamoyda. Saint Petersburg: VSEGEI, 2000, 112 p.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geological Survey of Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Gekker R.F. Otlozheniya, fauna i flora Glavnogo devonskogo polya [Sediments, fauna and flora of the Main Devonian Field]. Fauna Glavnogo devonskogo polya. Moscow-Leningrad, 1941, pp. 17-84.
   Geologiya SSSR. Tom I. Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti. Geologicheskoe opisanie [Geology of the USSR. Volume I. Leningrad, Pskov and Novgorod regions. Geological description]. Severo-Zapadnoe GU. Moscow: Nedra, 1971, 504 p.
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v palezoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks in the northwestern part of the Russian Platform: new constraints on the Baltica kinematics in the Paleozoic and the remagnetization in the Permian-Triassic]. Fizika Zemli, 2005, no. 7, pp. 48-64.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sedimentary rocks of Sitzbergen: to the Paleosoic histori of the Barents-Kara basin fraiming. Izvestiya Physics of the Solid Earth, 2013, issue 49, pp. 725-742. DOI: https://doi.org/10.1134/S1069351313040034
   Komissarova R.A., Pogarskaya I.A. Novye paleomagnitnye dannye po devonu Russkoy platformy [New paleomagnetic data on the Devonian of the Russian Platform]. VIII konferentsiya po postoyannomu geomagnitnomu polyu i paleomagnetizmu: materialy konferentsii. Kiev: Naukova dumka, 1970, 60 p.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophysical Journal International, 1990, vol. 103, no. 3, pp. 725-729. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Editor A.N. Khramov. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetolology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Picapevckiy, I.A. Pogapckaya, Yu.S. Pzhevckiy, V.P. Podionov, I.P. Clautsitayc. Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pogarskaya I.A. Paleomagnetizm devona Russkoy platformy [Paleomagnetism of the Devonian of the Russian Platform]. Paleomagnitnye metody v stratigrafii: sbornik nauchnykh trudov. Leningrad: VNIGRI, 1984, pp. 42-55.
   Pogarskaya I.A., Komissarova R.A. Paleomagnetizm srednego paleozoya Russkoy i Sibirskoy platform [Paleomagnetism of the Middle Paleozoic of the Russian and Siberian Platforms]. Paleomagnetizm i voprosy tektoniki plit. Trudy VNIGRI, 1977, pp. 63-107.
   Popov V.V., 2007, 2008: http://paleomag-ifz.ru//ru/soft
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod; teoriya, praktika, eksperiment [Paleomagnetism of the Devonian of the northeast of the main Devonian field: the key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian. Paleomagnetism and magnetism of rocks; theory, practice, experiment]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod: materialy mezhdunarodnoy shkoly-seminara. St. Petersburg: SOLO, 2010, pp. 121-126.
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus, glavnoe devonskoe pole) [Stratotype of the Bureg Beds (Frasnian Stage, Main Devonian Field)]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56.
   Shishlov S.B., Zhuravlev A.V., Rodina T.S. Stroenie i genezis rakushnyakovykh izvestnyakov buregskikh sloev v stratotipicheskoy mestnosti (franskiy yarus, yuzhnoe poberezh'e ozera Il'men') [Structure and genesis of shell limestones of the Bureg Beds in the stratotype area (Frasnian stage, southern coast of Lake Ilmen)]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2014, no. 58, pp. 45-53.
Tarasenko A.B., Shishlov S.B. Litologo-geneticheskie osobennosti il'menskikh i buregskikh sloev franskogo yarusa v rayone yuzhnogo berega ozera Il'men' [Lithological and genetic features of the Ilmen and Bureg Beds of the Frasnian stage in the area of the southern coast of Lake Ilmen]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 2012, no. 49, pp. 47-55.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP – geographic mapping and paleoreconstruction package, 1990, 62 p.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski K. Faunal and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the Northwestern East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, issue 51, no.4, pp. 747-758.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 37_2015 submitted on 09/03/2015 displayed on website on 10/01/2015
21 p.
pdf Magnetostratigraphy of Early Devonian deposits of Spitsbergen
A new paleomagnetic results on the collections of the Early Devonian rocks from the northern part of the Spitsbergen land are presented. Detailed demagnetization of the еarly Devonian rocks reveals the presence of two components of the natural remanent magnetization. The zones of normal and reverse polarity are identified in our study for the Andreebreen, Fraenkelryggen and Ben Nevis Formations, Red Bay series and Kapp Kjeldsen and Keltiefjellet formations, Wood Bay series. The polarity and reversal tests for components of normal and reverse polarity is positive. Directions of paleomagnetic poles for early Devonian time are consistent with the available data on Spitsbergen. The reasonable correspondence between the locations of the zones of normal and reverse polarity revealed in our study and the general magnetostratigraphic scale support the old age of the isolated characteristic components of normal and reverse polarity.

Keywords: the polarity of the geomagnetic field, magnetostratigraphy, paleomagnetic poles, Spitsbergen.
article citation Iosifidi A.G. Magnitostratigrafiya rannedevonskikh otlozheniy ostrova Shpitsbergen [Magnetostratigraphy of Early Devonian deposits of Spitsbergen]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/37_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2015
References
  Burov Yu.P., Murashov L.G. Nekotorye rezul'taty litologo-stratigraficheskogo izucheniya svity Kap-K'eldsen v rayone Bokk-f'orda [Some results of lithological and stratigraphic study of suite Cap Keldsen near Bock fjord]. Materialy po stratigrafii Shpitsbergena. Editor V.N. Sokolov. Leningrad: NIIGA, 1967, p. 63-70.
   Chadima, M., Hrouda, F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. 2006. Travaux Geophysiques, XXVII, 20-21.
   Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii [Additions to the Stratigraphic Code of Russia]. Editor A.I. Zhamoyda. Saint Petersburg: VSEGEI, 2000, 112 p.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney. 1994, 16 p. http://dx.doi.org/10.1016/S0012-821X(03)00238-3
   Hjelle A., Lauritzen O., 1982. Geological map of Svalbard 1:500,000. Spitsbergen, northern part. Oslo, Norsk Polarinst. Skr. Nr.154C.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous Sedimentary Rocks of Spitsbergen: to the Paleozoic History of the Barents-Kara Basin Framing. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2013, Vol. 49, No. 5, p. 725-742. http://dx.doi.org/10.1134/S1069351313040034
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Komissarova R.A., Pletneva A.S. Barentsevo-Pechorskaya plita v devone: paleogeograficheskoe polozhenie i tektonika ee obramleniya: paleomagnitnye dannye [Barents-Pechora plate in the Devonian: paleogeographic and tectonic position of its frame: paleomagnetic data]. Paleomagnetizm osadochnykh basseynov Severnoy Evrazii: proceedings of articles. Editor A.N. Khramov, 2007, p. 126-143.
   Khramov A.N. Izuchenie ostatochnoy namagnichennosti osadkov v svyazi s problemoy stratigraficheskoy i raschleneniya nemykh tolshch [The study of residual magnetization of sediments in connection with the stratigraphic problem and division of silent sequences]. DAN SSSR, 1955, vol. 100, no. 3, p. 551-554.
   Khramov A.N. Palaeomagnetism and stratigraphic correlation. Department of Geophysics at the Australian National University. Canberra. 1960. p. 204.
   Khramov A.N. Palaeomagnetology. Springer Verlag Heidelberg, 1987, 330 p. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-71750-5
   Khramov A.N. Paleomagnitnaya korrelyatsiya osadochnykh tolshch [Paleomagnetic correlation of sedimentary strata]. Trudy VNIGRI, 1958, vol. 116, p. 218.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophys. J. Int., 1990. 103, 725-729. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246X.1990.tb05683.x
   McFadden P.L., McElhinny M.W. The combined analysis of remagnetization circles and direct observations in palaeomagnetism. Earth Planet. Sci. Lett., 1988, 87, 161-172. http://dx.doi.org/10.1016/0012-821X(88)90072-6
   Murashov L.G., Mokin Yu.I. Stratigraficheskoe raschlenenie devonskikh otlozheniy ostrova Shpitsbergen. Geologiya Sval'barda [Devonian stratigraphy of the island of Spitsbergen. The geology of Svalbard]. Leningrad: NIIGA, 1976, p. 78-91.
   Opdyke N.D., Channell J.E.T. Magnetic stratigraphy. Academic Press. Int. Geophys. ser., 1996, v. 64, 346 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetolology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Picapevckiy, I.A. Pogapckaya, Yu.S. Pzhevckiy, V.P. Podionov, I.P. Clautsitayc (editor A.N. Xpamova). Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pogarskaya I.A., Gurevich E.L. Paleomagnetizm devonskikh porod Shchpitsbergena. Paleomagnetizm i akkretsionnaya tektonika [Paleomagnetism of the Devonian rocks of Svalbard. Paleomagnetism and accretion tectonics]. Ed. A.N. Khramov. Leningrad: VNIGRI, 1988, p. 6-17.
   Popov V.V. 2007, 2008, available at: http://paleomag.ifz.ru//ru/soft
   Stratigraficheskiy slovar' Shpitsbergena [Stratigraphic Dictionary Spitsbergen]. Editors: I.S. Gramberg, A.A. Krasil'shchikov, D.V. Semevskiy. Leningrad: Nedra, 1990, 202 p.
   The Geologic Time Scale 2012 / Editors Gradstein F.M., Ogg J.G., Schmitz M.D., Ogg G.M., The Boulevard, Langford Lane, Kidlington, Oxford OX5 1GB, UK Radarweg 29, PO Box 211, 1000 AE Amsterdam, The Netherlands 225 Wyman Street, Waltham, MA 02451. USA, 2012, p. 1160.
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP - geographic mapping and paleoreconstruction package. NGU rapport nr 0.019, 1990.
   Watson G.S. and Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parameter estimation problem // Geophys. Res. Lett., 1993, 20, 2135-2138.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 43_2014 submitted on 10/08/2014 displayed on website on 10/18/2014
21 p.
pdf  Paleomagnetic research of the Paleozoic sections of Polar Urals (Paga River)
Paleomagnetic studying of Cambrian-Ordovician-Devonian collection of Paleozoic deposits of the Paga River valley has been carried out. The results of paleomagnetic research show a two-component structure of natural residual magnetization (NRM). The identified typical components are postfolded. The estimates of horizontal turns of structures are executed. The possible model of magnetic reversal of the studied deposits has been realized.

Keywords: paleomagnetic vectors, anisotropy of magnetic susceptibility, overthrust, Polar Urals.
article citation Sal'naya N.V., Popov V.V., Rodionov V.P., Yakubson A.M., Iosifidi A.G. Paleomagnitnye issledovaniya paleozoyskikh otlozheniy Pripolyarnogo Urala, reka Paga [Paleomagnetic research of the Paleozoic sections of Polar Urals (Paga River)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/43_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2014
References
   Chadima, M., Hrouda, F. Remasoft3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. 2006. TravauxGeophysiques, XXVII, 20-21.
   Chadima, M., Jelinek, V. 2009. Anisoft 42: www.AGICO.com
   Elmore R.D., Kelley J. Evans M., Lewchuk M.T., 2001. Remagnetisation and orogenic fluids: testing the hypothesis, Applications. Geophys. J. Int., 144, 568-576.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data // Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney. 1994. 16 p.
   Enkin R.J. The direction - correction tilt test: an all-purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies / Earth Planet. Sci. Lett., 212 (2003)151-166.
   Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Razrez verhnego devona – nizhnego karbonana r. Talota (Timano-Pechorskaja provincija) - rezul'taty litologicheskih, biostratigraficheskih i paleomagnitnyh issledovanij [Upper Devonian – Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province – results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic research]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. K istorii razvitija nadvigovyh struktur Paj-Hoja I Poljarnogo Urala: paleomagnitnye dannye po rannepermskim i rannetriasovym otlozhenijam [To the history of thrust structures of the Pai-Khoi and Polar Urals: paleomagnetic data for Early Permian and Early Triassic sediments]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2010.pdf
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Magnitostratigrafiya verkhnepermskikh otlozheniy yugo-zapadnogo sklona Pay-Khoya, razrez r. Khey-yaga: sledy global'nogo permo-triasovogo krizisa [Magnetostratigraphy of Upper Permian south-western slope of the Pai-Khoi, section of Hey Yaga River: signs of the global Permo-Triassic crisis]. Fizika Zemli, 2009, no. 1, p. 5-15.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. O gertsinskikh deformatsiyakh na Pripolyarnom Urale [Hercynian deformation in the Polar Urals]. Fizika zemli, 1995, no. 11, p. 48-54.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm paleozoyskikh otlozheniy razrezov r. Kozhim: K probleme palinspasticheskikh rekonstruktsiy Pripolyarnogo Urala i Pay-Khoya [Paleomagnetism of Paleozoic deposits of the section of Kozhim river: the problem of palinspastic reconstructions of the Polar Urals and Pai-Khoi]. Fizika Zemli, 2013, no. 1, p. 67–80.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm permi i triasa Pay-Khoya i Polyarnogo Urala: k probleme gorizontal'nykh deformatsiy. Paleomagnetizm osadochnykh basseynov Severnoy Evrazii [Paleomagnetism of the Permian and Triassic Pai-Khoi and the Polar Urals: the problem of horizontal deformations. Paleomagnetism of sedimentary basins of Northern Eurasia]. Editor A.N. Khramov, 2007, p. 65-69.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm verkhnekamennougol'nykh i rannepermskikh otlozheniy Vostochno-Evropeyskoy plity: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i kinematika kollizii s Uralom [Paleomagnetism of Upper Carboniferous and Early Permian deposits of the East European plate: a key paleomagnetic pole and kinematics of collision with the Urals]. Fizika Zemli, 2002, no. 5, p. 42-56.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Trapeznikova G.V., Pukhonto S.K. Paleomagnetizm rannepermskikh otlozheniy Pechorskoy plity: otsenka gorizontal'nykh povorotov struktur [Paleomagnetism of Early Permian sediments of the Pechora plate: evaluation of horizontal rotations of structures]. Fizika Zemli, 2005, no. 2, p. 52-65.
   Khramov A.N., Oknova N.S. Puti issledovanija paleomagnitnyh zapisej s cel'ju reshenija problem neftjanoj geologii (na primere Timano-Pechorskoj provincii) [Ways of paleomagnetic records research for petroleum geology problems solution (Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2007, vol. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/036.pdf
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data Geophys. J. Astronom. Soc. 1980. v. 62. p. 699-718.
   Komissarova R.A. Issledovanie drevney namagnichennosti nekotorykh osadochnykh porod Yuzhnogo Urala v svyazi s problemoy metakhronnogo peremagnichivaniya [The study of ancient magnetization of some sedimentary rocks of the Southern Urals in connection with the problem of metachronous magnetization reversal]. Dissertation for the degree of PhD in physical and mathematical sciences. - Moscow: IFZ, 1970, 140 p.
   McCabe C., Van der Voo R., Peacor D.R., Scotese C.R., Freeman R., 1983. Diagenetic magnetic carriers a remanence in some Palaeozoic sedimentary carbonates. Geology. 11, 221-223.
   McElhinny M.W. and Lock J. IAGA palaeomagnetic databases with Access, Surv. Geophys., 1996. 17, 575-591.
   Meere P.A., Banks D.A., 1997. Upper crustal fluid migration; an example from the variscides of SW Ireland. J. Geol. Soc. London, 154, pt 6, 975.
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Khramov A.N., Goncharov G.I., Komissarova R.A. et al. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetology]. Khramov A.N., Goncharov G.I., Komissarova R.A. et al. - Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pisarevsky S.A. New edition of the global palaeomagnetic database. EOS Transactions. 2005. V. 66. P. 170.
   PopovV.V., 2007, 2008: http://paleomag.ifz.ru/soft.html
   Rzhevskiy Yu.S. Palinspasticheskaya skhema Tadzhikskoy depressii po paleomagnitnym dannym [Palinspastic sketch of Tajik depression on the basis of paleomagnetic data]. Dokl. ANTadzhSSR, 1977, vol. 20, no. 2, p. 42-44.
   Savel'ev A.A., Didenko A.N., Kurenkov S.A., Lubnina N.V. Paleomagnetizm ofiolitov Voykaro-Syn'inskogo massiva (Polyarnyy Ural) [Paleomagnetism of ophiolite Voikar-Syninsk massif (Polar Urals)]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod. Tezisy dokladov. Borok, 3-9 iyunya 1996 g., editor A.N. Didenko. Moscow: OIFZRAN, 1996, p. 77-79.
   Tektonicheskaya istoriya polyarnogo Urala [Tectonic history of the Polar Urals]. Editor N.V. Koronovskiy. - Tr. GINRAN; vol. 531, Moscow: Nauka, 2001, 191 p.
   Turner P., Rodgers J. Chemical remagnetization events during the diagenesis of red beds – applications to magnetostratigraphydiagenesis and palaeofluid migration. Earth Science Project, 2002, 5 pp.
   Watson G.S. and Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parametr estimation problem / Geophys. Res. Lett., 1993, 20, 2135-2138
   Zhuravlev A.V., Vevel’ Ya.A., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Chermnykh V.A. Razrez verhnego devona – nizhnego karbona na myse Kostjanom ostrova Vajgach [Upper Devonian – Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2011.pdf
   Zijderveld J.D.A. A.C. Demagnetization of rocks analysis of results. In: Methods in Palaeomagnetism, Ed. Collinson D.W., Amsterdam, Elsevier. 1967. P.254-286.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 57_2012 submitted on 09/25/2012 displayed on website on 11/12/2012
17 p.
pdf  Palaeomagnetism of sedimentary rocks of the South Uralian Asha series: new data
Collection of rock samples from the Kuk-Karauk and Basa Formations of the Upper Vendian Asha series on the Basu River, Zilim River and Kuk-Karauk Stream have been studied. Multicomponent structures of the studied rocks magnetization have been identified. Component ages have been estimated by comparison with the data for the East-European plate. The results allow us to trace and to date the main stages of the tectonic history of the belt placed along the western side of the Main Uralian thrust.

Key words: palaeomagnetism, tectonics, Vendian, Southern Ural.
article citation Iosifidi A.G., Mikhaylova V.A., Sal’naya N.V., Khramov A.N. Paleomagnetizm osadochnykh porod ashinskoy serii zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala: novye dannye [Palaeomagnetism of sedimentary rocks of the South Uralian Asha series: new data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/57_2012.pdf
References
   Bekker Yu.R. Otkrytie ediakarskoy bioty v krovle venda Yuzhnogo Urala [Discovery of the Ediacaran biota in the top Vendian of South Urals]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 1996, no. 5b, p. 111-131.
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Geophysiques, 2006, vol. XXVII, p. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. Anisoft 42, 2009, available at: www.agico.com
   Danukalov N.F., Komissarova R.A., Mikhaylov P.N. Paleomagnetizm rifeya i venda Yuzhnogo Urala [Paleomagnetism of the Riphean and Vendian of the Southern Urals]. Stratotip rifeya. Paleontologiya. Paleomagnetizm. Moscow: Nauka, 1982, p. 121-161.
   Didenko A.N., Kurenkov S.A., Ruzhentsev S.V., Simonov V.A., Lubnina N.V., Kuznetsov N.B., Aristov V.A., Borisenok D.V. Tektonicheskaya istoriya Polyarnogo Urala [Tectonic history of the Polar Urals]. Trudy GINRAN. Moscow: Nauka, 2001, vol. 531, p. 191.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. K istorii razvitiya nadvigovykh struktur Pay-Khoya i Polyarnogo Urala: paleomagnitnye dannye po rannepermskim i rannetriasovym otlozheniyam [On the history of development of thrust structures of Pay-Khoy and the Polar Urals: paleomagnetic data on the Early Permian and Early Triassic sediments]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2010.pdf.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Bachtadse V. Multicomponent magnetization of the Vendian sedimentary sequences of Podolia, Ukraine. Russian journal of Earth Sciences, 2005, vol. 7(2), p. 1-29.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Enkin R.J. The direction - correction tilt test: an all-purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies. Earth and Planetary Science Letters, 2003, vol. 212, p. 151-166.
   Fisher R.A. Dispersion on a sphere. Proceedings Royal Society London, Ser. A, 1953, no. 217, p. 295-305.
   Glasmacher U.A., Wagner G.A., Puchkov V.N. Thermotectonic evolution of the western fold – and – thrust belt, southern Urals, Russia, as revealed by apatite fission track data. Tectonophysics, 2002, vol. 354, issue 1-2, p. 25-48.
   Golovanova I.V., Danukalov K. N., Kozlov V.I., Puchkov V.N., Pavlov V.E., Galle I., Levashova N.M., Sirota G.S., Khayrullin R.R., Bazhenov M.L. Paleomagnetizm verkhnevendskoy basinskoy svity bashkirskogo megasinklinoriya: rezul'taty povtornogo issledovaniya [Paleomagnetism of the Upper Vendian Basinski suite, Bashkirian mega synclinorium: results of re-examination]. Fizika Zemli, 2011, no. 7, p. 67-79.
   Komissarova R.A. Paleomagnitnoy izuchenie ashinskoy svity zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Paleomagnetic study of the Asha series of the west of the Southern Urals]. Paleomagnitnye stratigraficheskie issledovaniya. Trudy VNIGRI, 1963, vol. 204, p. 69-82.
   Komissarova R.A. Vozrast ashinskoy serii po paleomagnitnym dannym [Age of Asha series on paleomagnetic data]. Paleomagnetizm. Trudy VNIGRI, 1967, vol. 256, p.126-131.
   Komissarova R.A., Mikhaylov P.N. Paleomagnetizm osadochnykh tolshch rifeya i venda zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Paleomagnetism of sedimentary rocks of Riphean and Vendian of the western slope of the Southern Urals]. Paleomagnetizm i voprosy paleogeografii. Trudy VNIGRI, 1981, p. 35-45
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 1980, vol. 62, p. 699-718.
   Komissarova R.A., Iosifidi A.G. Vendian sedimentary rocks of South Urals (Basinskaya Formation): palaeomagnetic data. Book of Abstracts of International Conference of Problems of Geocosmos (St. Petersburg, Russia), 2000, p. 76-77.
   McCausland Ph.J.A., Vander Voo R., Hall Ch.M. Circum-lapetus palaeogeography of the Precambrian-Cambrian transition with a new paleomagnetic constraint from Laurentia. Precambrian Research, 2007, vol. 156, p. 125-152.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophysical Journal International, 1990, vol. 103, p. 725-729.
   Pisarevsky S.A., Komissarova R.A., Khramov. A.N. A multicomponent magnetization of the Vendian red sediments from Southern Urals and the palaeoposition of the Baltica. Aarhus Geoscience, 1999, vol. 8, p. 95-98.
   Popov V., Iosifidi A., Khramov A., Tait J., Bachtadze V. Paleomagnetism of Upper Vendian sediments from the Winter Coast, White Sea region, Russia: implications for the palaeogeography of the Baltica during Neoproterozoic times. Journal of Geophysical Research, 2002, vol. 107, B11, p. 2315, doi 10.1029/2001 jb001607.
   Popov V., Khramov A., Bachtadze V. Paleomagnetism, magnetostratigraphy and petromagnetism of Upper Vendian sedimentary rocks in the sections of the Verhotina Hole, Winter coast of White Sea, Russia. Russian Journal of Earth Sciences, 2005, vol. 7(2), p. 1-29.
   Puchkov V.N. Paleogeodinamika Yuzhnogo i Srednego Urala [Paleogeodynamics of the Southern and Middle Urals]. Ufa: GILEM, 2000, 146 p.
   Svyazhina I.A., Puchkov V.N., Ivanov K.S., Petrov G.A. Paleomagnetizm ordovika Urala [Paleomagnetism of the Ordovician of the Urals]. Ekaterinburg: UrOAN, 2003, p. 133.
   Sokolov B.S. Paleontologiya dokembriya i akrokhrony biosfernoy evolyutsii (k teorii rasshiryayushcheysya biosfery) [Paleontology of the Precambrian and acrochrones of biosphere evolution (on the theory of expanding biosphere)]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2011, vol. 20, no. 2, p. 3-12.
   Torsvik T.H., Rehnstrom E.F. Cambrian palaeomagnetic data for Baltica: implications for true polar wander and Cambrian palaeogeography. Journal of the Geological Society, 2001, vol. 158, p. 321-329.
   Torsvik T.N., Cocks J.R.M. Norway in space and time. A Centennial cavalcade. Norwegian Journal of geology, 2005, vol. 85, p. 73-86.
   Vendskaya sistema. Istoriko-geologicheskoe i paleontologicheskoe obosnovanie. Stratigrafiya i geologicheskie protsessy [Vendian system. Historical, geological and paleontological substantiation. Stratigraphy and geological processes]. Editor B.S. Sokolov. Moscow: Nauka, 1985, vol. 2, 182 p.
   Willner A.F., Sindern S., Metzger R., Ermolaeva T., Kramm U., Puchkov V., Kronz A. Typology and single grain U/Pb ages of detrital zircons from Proterozoic sandstones in the SW Urals (Russia): early time markers at the eastern margin of the Baltica. Precambrian Research, 2003, vol. 124, p. 1-20.
   Zijderveld J.D. Demagnetization of rocks: analysis of results. Methods in Palaeomagnetism. Amsterdam: Elsevier, 1967, p. 254-286.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 6_2011 submitted on 02/08/2011 displayed on website on 02/22/2011
31 p.
pdf  Upper Devonian - Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island
Results of multidisciplinary study of the Upper Devonian – Lower Carboniferous succession of the NE of the Vaygach Island are described. T-R cycles, biostratigraphical units based on foraminifers and conodonts, and magnitostratigraphic zones have been identified in the section for a first time. Due to complete carbonate succession of the Middle Famennian – Upper Visean, the section is considered as a key one of the NW of the Pay-Khoy – Vaygach region and the east of Barents Sea shelf.
Key words: stratigraphy, Upper Devonian, Lower Carboniferous, Foraminifera, Conodonta, palaeomagnetism, Vaygach Island.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel’ Ya.A., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Chermnykh V.A. Upper Devonian - Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2011. -V.6. - #1.- http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2011.pdf
References
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 21_2010 submitted on 04/07/2010 displayed on website on 12/27/2010
18 p.
pdf  To the history of thrust structures of the Pai-Khoi and Polar Urals: paleomagnetic data for Early Permian and early triassic sediments
Collection of Early Permian rocks (P1gs, artinskian stage, section r. Yabtoyakha (Gusinaya), south-west of the Pai-Khoi have been studied. Analysis of the inferred new and published paleomagnetic data for the fortland structures of the Polar Urals and Pai-Khoi showed that horizontal orientation of paleomagnetic directions reflect the clockwise and counterclockwise rotations of the these structures consequently. Values of these rotation angles and total thrust amplitudes for the Pai-Khoi structures are estimated.

Key words: paleomagnetic directions, geodynamic, collision, thrust, Pai-Khoi.
article citation Iosifidi A.G., Khramov A.N. To the history of thrust structures of the Pai-Khoi and Polar Urals: paleomagnetic data for Early Permian and early triassic sediments // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2010. - V.5. - #2.- http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2010.pdf
References
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 45_2009 submitted on 12/10/2009 displayed on website on 12/14/2009
20 p.
pdf Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches
The results of complex studying the Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river (north of the Vashutkino-Talota zone of overthrusts, Timan-Pechora province) are presented. The tectonic twinning of the sequence on the zone of overthrusts is proved by biostratigraphy data. The parautochthonous and allochthonous parts of the sequence are dated by foraminifera and conodonts. The first part contains Early Famenian-Late Visean deposits, the second part - Late Famenian-Serpukhovsk deposits. Breaks in sedimentations are established in the Lower Tournaisian and Lower Visean. The presence of an ancient secondary prefolded component of magnetization, confined to the definite parts of the sequence and caused by tectonic and hypergene processes, is established. The direction of this magnetization allowed reconstructing the prefolded (Middle Paleozoic) position of the allochthone and parautochthone.
Key words: Upper Devonian, Lower Carboniferous, key sequence, Timan-Pechora province, stratigraphy, paleomagnetology, tectonics.

Sequence description by Eremenko N.M. and Zhuravlev A.V. is provided in the Annex 1.
article citation Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf
Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. - 2009. - V.4. - #4.- http://www.ngtp.ru/rub/2/45prilojenie_2009.pdf
References