Sal'naya N.V.

natasavi@inbox.ruGraduated from Saint Petersburg State University (2012), Master of Geology.
PhD in Physical and Mathematical Sciences.
Researcher at the Geological Institute of the Russian Academy of Sciences.
Area of scientific interests: paleomagnetism, magnetostratigraphy.
Author of 32 publications.
Regional petroleum geology
Article # 7_2024 submitted on 02/26/2024 displayed on website on 03/29/2024
21 p.
pdf Devonian strata of the Southern Timan: paleomagnetic data
New paleomagnetic determinations are presented based on a reconnaissance collection of rocks of the Frasnian and Famennian stages of the Upper Devonian, selected on the river Ukhta and river Izhma. Three components of natural remanent magnetization have been identified. Component A, post-folding, is close to the modern direction of the geomagnetic field. Bipolar prefolded component C, treatment test positive. The paleomagnetic pole of component C has a large deviation in longitude to the east, relative to the trajectories of the apparent movement of the paleomagnetic poles for the East European and Russian platforms. The third, pre-folded, bipolar component D3 of Frasnian and Early Famennian age with a positive test of geomagnetic field polarity reversal. The resulting position of the paleomagnetic pole according to the D3 component indicates a clockwise rotation of the studied rocks with respect to the Russian Platform by 1020 degrees. The sections were correlated with the available magnetostratigraphic scales for the Frasnian and Famennian strata of the Upper Devonian.

Keywords: paleomagnetic determination, Upper Devonian, polarity of the geomagnetic field, magnetostratigraphic scale, paleomagnetic pole, Russian platform, South Timan.
article citation Iosifidi A.G., Sal'naya N.V. Devonskie otlozheniya Yuzhnogo Timana: paleomagnitnye dannye [Devonian strata of the Southern Timan: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 1, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/7_2024.html. EDN: JMTECL
References
   Becker R.T., Marshall J.E.A., Da Silva A.-C. The Devonian Period, Geologic Time Scale 2020, Elsevier, 2020, vol. 2, pp. 733-810. DOI: 10.1016/B978-0-12-824360-2.00022-X
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, XXVII, pp. 20-21.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Enkin R.J. The direction - correction tilt test: an all-purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies. Earth and Planetary Science Letters, 2003, vol. 212, pp. 151-166.
   Gavrilov V.P., Rudnev A.N., Dvoretskiy P.I., Ponomarev V.D., Perspektivy neftegazonosnosti Mezenskoy sineklizy [Oil and gas potential prospects of the Mezen syneclise]. Geologiya nefti i gaza, 1998, no. 5, pp. 12-20. (In Russ.).
   Gekker R.F. Otlozheniya, fauna i flora Glavnogo devonskogo polya [Sedimentation, fauna and flora of the Main Devonian field]. Fauna of the Main Devonian field Fauna Glavnogo devonskogo polya. Moscow-Leningrad, 1941, pp. 17-84. (In Russ.).
   Geologiya SSSR. Tom I. Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti. Geologicheskoe opisanie [Geology of the USSR. Volume I. Leningrad, Pskov and Novgorod regions. Geological description]. Severo-Zapadnoe GU. Moscow: «Nedra», 1971, 504 p. (In Russ.).
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v paleozoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks of the north-west of the Russian Platform: new data on the kinematics of Baltica area in the Paleozoic and on Permian-Triassic magnetization reversal]. Fizika Zemli, 2005, no. 7, pp. 48-64. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N, Komissarova R.A., Pletneva A.S. Barentsevo-Pechorskaya plita v devone: paleogeograficheskoe polozhenie i tektonika ee obramleniya: paleomagnitnye dannye [Barents-Pechora plate in the Devonian: paleogeographical position and tectonics of its framing: paleomagnetic data]. Paleomagnetism of sedimentary basins of Northern Eurasia: collection of articles; ed. A.N. Khramov. St. Petersburg: VNIGRI, 2007, pp. 126-143. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm verkhnekamennougol'nykh i rannepermskikh otlozheniy Vostochno-Evropeyskoy plity: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i kinematika kollizii s Uralom [Paleomagnetism of Upper Carboniferous and Early Permian strata of the East European Plate: key paleomagnetic pole and kinematics of collision with the Urals]. Fizika Zemli, 2002, no. 5, pp. 42-56. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sedimentary rocks of Spitzbergen: to the paleosoic histori of the Barents-Kara basin fraiming. Izvestiya Physics of the Solid Earth, 2013, no. 5, pp. 725-742. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm paleozoyskikh otlozheniy razrezov r. Kozhim: k probleme palinspasticheskikh rekonstruktsiy Pripolyarnogo Urala i Pay-Khoya [Paleomagnetism of Paleozoic sediments of the river sections. Kozhim: to the problem of palinspastic reconstructions of the Subpolar Urals and Pai-Khoi]. Fizika Zemli, 2013, no. 1, pp. 67-80. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Sredne- i pozdnepaleozoyskie etapy gorizontal'nykh dvizheniy v Barentsevo-Pechorskom regione i evolyutsiya ikh vzaimootnosheniy s Russkoy platformoy i Uralom po paleomagnitnym dannym [Middle and Late Paleozoic time of horizontal movements in the Barents-Pechora region and the evolution of their relationship with the Russian Platform and the Urals according to paleomagnetic data]. 300 let gorno-geologicheskoy sluzhbe Rossii6 materialy Mezhdunarodnoy geofizicheskoy konferentsii. Sankt-Peterburg, 2000. St. Petersburg, 2000, pp. 22-23. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Trapeznikova G.V., Pukhonto S.K. Paleomagnetizm rannepermskikh otlozheniy Pechorskoy plity: otsenka gorizontal'nykh povorotov struktur [Paleomagnetism of Early Permian strata of the Pechora plate: assessment of horizontal rotations of structures]. Fizika Zemli, 2005, no. 2, pp. 52-65. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Mac Niocaill C., Khramov A. N., Dekkers M., Popov V. Palaeogeographic implications of differential inclination shallowing in permo-carboniferous sediments from the Donets basin, Ukraine. Tectonophysics, 2010, vol. 490, issue 3-4, pp. 229-240. DOI: 10.1016/j.tecto.2010.05.017
   Iosifidi A.G., Popov V.V. Paleomagnitnye issledovaniya sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/39_2021.html (In Russ.). DOI: 10.17353/2070-5379/39_2021
   Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html (In Russ.). DOI: 10.17353/2070-5379/42_2020
   Khramov A.N., Oknova N.S. Puti issledovaniya paleomagnitnykh zapisey s tsel'yu resheniya problem neftyanoy geologii (na primere Timano-Pechorskoy provintsii) [Ways to study paleomagnetic records in order to solve problems of petroleum geology (using the example of the Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2007, vol. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/036.pdf (In Russ.).
   Khramov A.N., Shkatova V.K. Obshchaya magnitostratigraficheskaya shkala polyarnosti fanerozoya [General magnetostratigraphic scale of polarity of the Phanerozoic]. Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii, St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2000, pp. 24-45. (In Russ.).
   Kossovoy L.S. Stratigrafiya devona Severnogo Timana. Geologiya SSSR [Stratigraphy of the Devonian of Northern Timan. Geology of the USSR]. Moscow: Gosnauchtekhizdat, 1963, vol. 2, part 1, pp. 288-301. (In Russ.).
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophys. J. Int., 1990, 103, pp. 725-729.
   Opornye razrezy franskogo yarusa Yuzhnogo Timana, Putevoditel' polevoy ekskursii [Reference sections of the Frasnian stage of Southern Timan, Field Excursion Guide]. Yu.A. Yudina, M.N. Moskalenko; ed. M.A. Rzhonsnitskaya, St. Petersburg, 1997, 80 p. (TPO VNIGRI, Ukhta). (In Russ.).
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Ed. A.N. Khramov. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p. (In Russ.).
   Paleomagnitologiya [Palaeomagnetology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Pisarevskiy, I.A. Pogarskaya, Yu.S. Rzhevskiy, V.P. Rodionov, I.P. Slautsitays; ed. A.N. Khramova. Leningrad: Nedra, 1982, 312 p. (In Russ.).
   Pogarskaya I.A. Paleomagnetizm devona Russkoy platformy [Devonian paleomagnetism of the Russian Platform]. Paleomagnetic methods in stratigraphy, Leningrad: VNIGRI, 1984, pp. 42-55. (In Russ.).
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana [Devonian paleomagnetism of the northeastern main Devonian field: key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian].
   Paleomagnetism and magnetism of rocks; theory, practice, experiment: materials of the international school-seminar. St. Petersburg: SOLO, 2010, pp. 121-126. (In Russ.).
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus); glavnoe devonskoe pole [Stratopype of the Bureg layers (Frasnian stage); main Devonian field]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56. (In Russ.).
   Sal'naya N.V. Paleomagnetizm verkhnedevonskikh porod Andomskoy gory [Paleomagnetism of the Upper Devonian rocks of the Andoma Hill]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/44_2023.html (In Russ.). EDN: NBMYSI
   Shcherbakova V.V., Zhidkov G.V., Shcherbakov V.P., Golovanova I.V., Danukalov K.N., Sal'manova R.Yu. Ul'tranizkaya napryazhennost' geomagnitnogo polya v devone po porodam Yuzhnogo Urala [Ultra-low geomagnetic field intensity in the Devonian obtained from the Southern Ural rock studies]. Fizika Zemli, 2021, no. 6, pp. 93-106. (In Russ.). DOI: 10.31857/S0002333721060077
   Stratigraficheskiy kodeks Rossii. Izdanie tret'e, ispravlennoe i dopolnennoe [Stratigraphic Code of Russia. Third edition, corrected and expanded]. St. Petersburg, Izd-vo VSEGEI, 2019, 96 p. (MSK Rossii, VSEGEI). (In Russ.).
   Timonin N.N. Pechorskaya plita: Istoriya geologicheskogo razvitiya v fanerozoe [Pechora plate: History of geological development in the Phanerozoic]. Ekaterinburg, 1998, 240 p. (In Russ.).
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP - geographic mapping and paleoreconstruction package. NGU rapport nr 90.019, 1990, 62 p.
   Torsvik T.H., Van der Voo R., Preeden U., Mac Niocaill C., Steinberger B., Doubrovine P.V., Cocks L.R.M. Phanerozoic polar wander, palaeogeography and dynamics. Earth-Science Reviews, 2012, vol. 114(3-4), pp. 325-368.
   van der Boon A., Biggin A.J., Thallner D., Hounslow M.W., Bono R., Nawrocki J., W´ojcik K., Paszkowski K., K¨onigshof P., de Backer T., Kabanov P., Gouwy S., VandenBerg P., Da Silva A.-C. A persistent non-uniformitarian paleomagnetic field in the Devonian? Earth-Science Reviews, 2022, vol. 231, 104073. DOI: 10.1016/j.earscirev.2022.104073
   Watson G.S., Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parameter estimation problem. Geophys. Res. Lett., 1993, vol. 20, pp. 2135-2138.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski K. Faunal and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the Northwestern East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, vol. 51 (4), pp. 747-758.
   Zonenshayn L.P., Kuz'min M.I. Paleogeodinamika [Paleogeodynamics]. Moscow: Science, 1992, 192 p. (In Russ.).
Zonenshayn L.P., Kuz'min M.I., Natapov L.M. Tektonika litosfernykh plit territorii SSSR [Tectonics of lithospheric plates on the territory of the USSR]. Moscow: Nedra, 1990, book 1, 320 p. (In Russ.).
Regional petroleum geology
Article # 44_2023 submitted on 11/14/2023 displayed on website on 12/11/2023
23 p.
pdf Paleomagnetism of the Upper Devonian rocks of the Andoma Hill
Paleomagnetic research to identify the ancient components of remanent magnetization and to obtain magnetostratigraphic data is a difficult problem for some time intervals, including the Devonian. Currently, there are hypotheses about anomalous magnetic field during this time, which brings into question the use of Devonian magnetostratigraphic scales as well. Magnetostratigraphic scales are one of the tools for correlation and dating of sedimentary rocks, and consequently they are also used for solving problems of oil and gas geology. New determinations from the sections of the Main Devonian Field are an important goal for solving the question of application of magnetostratigraphy for the Devonian time. Also, paleomagnetic studies can contribute to obtaining new data on the history of geological structures evolution of the studied area. This study is one of the examples of such application of the remanent magnetization results.
The paper presents paleomagnetic studies results for Devonian rocks of the Andoma Нill section. Ancient components of natural remanent magnetization were obtained. The ages of these were determined as Late Permian - P component, Carboniferous - C and Devonian - D based on their comparison with the apparent polar wander curves. Two components are significant - the P component with a positive fold test and the bipolar C component with a positive reversal test. The P and C components corresponding the remagnetization age in the Early Permian and Carboniferous, respectively, allow us to restrict the time of formation of the main dislocations of the Andoma Hill as Middle Permian-Quaternary. The multicomponent composition magnetization with different ages of the components, and poor safety of the D component indicate about transformation of the Andoma Hill rocks in the Carboniferous and Permian and, probably, in the Quaternary.

Keywords: Devonian sedimentary rocks, paleomagnetic research, remagnetization, age of dislocations, Andoma Hill.
article citation Sal'naya N.V. Paleomagnetizm verkhnedevonskikh porod Andomskoy gory [Paleomagnetism of the Upper Devonian rocks of the Andoma Hill]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/44_2023.html EDN: NBMYSI
References
   Bazhenov M.L., Levashova N.M. Amplituda vekovykh variatsiy napravleniya geomagnitnogo polya v verkhnedevonskikh vulkanitakh Severnogo Tyan'-Shanya [Amplitude of secular variations of the geomagnetic field direction in the Upper Devonian volcanics of the Northern Tien Shan]. Fizika Zemli, 2011, no. 12, pp. 74-86.
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 - a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, XXVII, 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. Anisoft 42, 2009. - https://AGICO.com
   Cohen K.M., Harper D.A.T., Gibbard P.L. ICS International Chronostratigraphic Chart 2023/11. International Commission on Stratigraphy, IUGS. 2023. - https://stratigraphy.org
   Efremov I.V., Veselovskiy R.V. PMTools: New Application for Paleomagnetic Data AnalysisIzvestiya, Physics of the Solid Earth, 2023, vol. 59, no. 5, pp. 798-805.
   Engalychev S.Yu. Geologicheskoe stroenie i genezis dislokatsiy na Andomskoy gore [Geologic structure and genesis of dislocations on Andoma Hill]. Vestnik SPbGU, ser. 7, 2007, issue 1, pp. 32-39.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Geologiya SSSR. Tom II. Arkhangel'skaya, Vologodskaya oblasti i Komi ASSR. Ch. 1. Geologicheskoe opisanie [Geology of the USSR. Volume II. Arkhangelsk, Vologda oblasts and Komi ASSR. Ч. 1. Geological description]. Ed. A.I. Zoricheva. Moscow: Gosgeoltekhizdat, 1963, 1079 p.
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v paleozoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks in the northwestern part of the Russian Platform: new constraints on the Baltica kinematics in the Paleozoic and the remagnetization in the Permian-Triassic]. Fizika Zemli, 2005, no.7, pp. 48-64.
   Iosifidi A.G. Kamennougol'nye otlozheniya ostrova Zapadnyy Shpitsbergen: paleomagnitnye dannye [Carboniferous rocks of Western Spitsbergen Island: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2022, vol. 17, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2022/44_2022.html DOI: 10.17353/2070-5379/44_2022
   Iosifidi A.G., Popov V.V. Paleomagnitnye issledovaniya sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/39_2021.html DOI: 10.17353/2070-5379/39_2021
   Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html DOI: 10.17353/2070-5379/42_2020
   Ivanov A.O., Lukshevich E.V., Stinkulis G.V., Tovmasyan K.A., Zupin'sh I.A., Beznosov P.A. Stratigrafiya devonskikh otlozheniy Andomskoy gory [Stratigraphy of Devonian sedimentary rocks of Andoma Hill]. Problemy geologii i mineralogii; ed. A.M. Pystin. Syktyvkar, 2006, pp. 386-396.
   Karta dochetvertichnykh obrazovaniy. Listy P36 - P37. Masshtab 1:1 000 000 [Map of prequaternary formations. Sheets P36 - P37 Scale 1:1 000 000]. VSEGEI, 2000. - https://webmapget.vsegei.ru/
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data. Geophys. J.R. Astron. Soc., 1980, vol. 62, pp. 699-718.
   Kolodyazhnyy S.Yu., Baluev A.S., Terekhov E.N. Struktura i evolyutsiya andomskogo segmenta yugo-vostochnoy okrainy Baltiyskogo shchita [Structure and evolution of the Andomian segment of the southeastern margin of the Baltic Shield]. Geotektonika, 2016, no. 4, pp. 48-67.
   Krasnyy L.I. K tektonike i terminologii neordinarnykh struktur Vostochno-Evropeyskoy i Sibirskoy platform [To tectonics and terminology of unordinary structures of the East European and Siberian platforms]. Regional'naya geologiya, 2006, no. 28, pp. 5-12.
   Lowrie W. Identification of the ferromagnetic minerals in a rock by coercivity and unblocking temperature properties. Geophys. Res. Lett., 1990, vol. 17, pp.159-162.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophys. J. Int., 1990, vol. 103, pp. 725-729.
   Menninig M.A. The Permian Illavarra reversal SE-Australia as global correlation marker versus K-Ar ages and palynological correlation. Contributions to Geology and palaeontology of Gondwana. Eds. Weiss R.H. Geologisches Institut der Universität Köln, 2001, pp. 325-332. - https://gfzpublic.gfz-potsdam.de/pubman/item/item_230523
   Opdyke N.D., Channell J.E.T. Magnetic stratigraphy. International Geophysics Series, vol. 64, London - New York: Academic Press, 1996, 346 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetolology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Pisarevskiy, I.A. Pogarskaya, Yu.S. Rzhevskiy, V.P. Rodionov, I.P. Slautsitays. Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Panova E.G., Engalychev S.Yu., Nikitin M.Yu. Geologicheskaya ekskursiya na Andomskuyu goru [Geological excursion to the Andom Hill]. Geologiya i evolyutsionnaya geografiya. St. Petersburg, 2003, vol. II, pp.215-224
   Pogarskaya I.A. Paleomagnetizm devona Russkoy platformy [Paleomagnetism of the Devonian of the Russian Platform]. Paleomagnitnye metody v stratigrafii: sbornik nauchnykh trudov. Leningrad: VNIGRI, 1984, pp. 42-55.
   Popov V.V., 2007, 2008. - http://paleomag-ifz.ru//ru/soft
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana [Devonian paleomagnetism of the northeastern Main Devonian Field: key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod; teoriya, praktika, eksperiment: materialy mezhdunarodnoy shkoly-seminara. St. Petersburg: SOLO, 2010, pp.121-126.
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus); glavnoe devonskoe pole [Stratotype of the Bureg Beds (Frasnian Stage, Main Devonian Field)]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56.
   Shatsillo A.V., Pavlov V.E. Systematics of paleomagnetic directions from early-middle Devonian rocks of Minusa troughs: new data and old problems. Izvestiya, Physics of the Solid Earth, 2019, vol. 55, n. 3, pp. 471-487.
   Tauxe L., Butler R.F., Van der Voo R., Banerjee S.K. Essentials of Paleomagnetism. University of California Press, 2010, 489 p.
   Tolstikhina M.M. Devonskie otlozheniya Andomskoy gory [Devonian sedimentary rocks of Andom Hill]. Uchen. zap. Leningr. un-ta. Ser. geol.-pochv., 1949, issue 17, no. 110.
   Torsvik T., Smethurst M. GMAP v.32: Geographic Mapping and Palaeoreconstruction Package, Trondheim: Norges Geologiske Underskelse, 1998, 65 p.
   Torsvik T.H., Van der Voo R., Preeden U., Mac Niocaill C., Steinberger B., Doubrovine P.V., Cocks L.R.M. Phanerozoic polar wander, palaeogeography and dynamics. Earth-Science Reviews, 2012, vol. 114(3-4), pp. 325-368.
   Vandamme D. A new method to determine paleosecular variation, Phys. Earth Planet. Inter., 1994, vol. 85, pp.131-142.
   Watson G.S., Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parametr estimation problem. Geophys. Res. Lett., 1993, vol. 20, pp. 2135-2138.
   Zijderveld J.D.A. A.C. Demagnetization of rocks: analysis of results. Methods in Palaeomagnetism. Ed. Collinson D.W. Amsterdam. Elsevier, 1967, pp. 254-286.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 43_2014 submitted on 10/08/2014 displayed on website on 10/18/2014
21 p.
pdf  Paleomagnetic research of the Paleozoic sections of Polar Urals (Paga River)
Paleomagnetic studying of Cambrian-Ordovician-Devonian collection of Paleozoic deposits of the Paga River valley has been carried out. The results of paleomagnetic research show a two-component structure of natural residual magnetization (NRM). The identified typical components are postfolded. The estimates of horizontal turns of structures are executed. The possible model of magnetic reversal of the studied deposits has been realized.

Keywords: paleomagnetic vectors, anisotropy of magnetic susceptibility, overthrust, Polar Urals.
article citation Sal'naya N.V., Popov V.V., Rodionov V.P., Yakubson A.M., Iosifidi A.G. Paleomagnitnye issledovaniya paleozoyskikh otlozheniy Pripolyarnogo Urala, reka Paga [Paleomagnetic research of the Paleozoic sections of Polar Urals (Paga River)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/43_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2014
References
   Chadima, M., Hrouda, F. Remasoft3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. 2006. TravauxGeophysiques, XXVII, 20-21.
   Chadima, M., Jelinek, V. 2009. Anisoft 42: www.AGICO.com
   Elmore R.D., Kelley J. Evans M., Lewchuk M.T., 2001. Remagnetisation and orogenic fluids: testing the hypothesis, Applications. Geophys. J. Int., 144, 568-576.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data // Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney. 1994. 16 p.
   Enkin R.J. The direction - correction tilt test: an all-purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies / Earth Planet. Sci. Lett., 212 (2003)151-166.
   Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Razrez verhnego devona – nizhnego karbonana r. Talota (Timano-Pechorskaja provincija) - rezul'taty litologicheskih, biostratigraficheskih i paleomagnitnyh issledovanij [Upper Devonian – Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province – results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic research]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. K istorii razvitija nadvigovyh struktur Paj-Hoja I Poljarnogo Urala: paleomagnitnye dannye po rannepermskim i rannetriasovym otlozhenijam [To the history of thrust structures of the Pai-Khoi and Polar Urals: paleomagnetic data for Early Permian and Early Triassic sediments]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2010.pdf
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Magnitostratigrafiya verkhnepermskikh otlozheniy yugo-zapadnogo sklona Pay-Khoya, razrez r. Khey-yaga: sledy global'nogo permo-triasovogo krizisa [Magnetostratigraphy of Upper Permian south-western slope of the Pai-Khoi, section of Hey Yaga River: signs of the global Permo-Triassic crisis]. Fizika Zemli, 2009, no. 1, p. 5-15.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. O gertsinskikh deformatsiyakh na Pripolyarnom Urale [Hercynian deformation in the Polar Urals]. Fizika zemli, 1995, no. 11, p. 48-54.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm paleozoyskikh otlozheniy razrezov r. Kozhim: K probleme palinspasticheskikh rekonstruktsiy Pripolyarnogo Urala i Pay-Khoya [Paleomagnetism of Paleozoic deposits of the section of Kozhim river: the problem of palinspastic reconstructions of the Polar Urals and Pai-Khoi]. Fizika Zemli, 2013, no. 1, p. 67–80.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm permi i triasa Pay-Khoya i Polyarnogo Urala: k probleme gorizontal'nykh deformatsiy. Paleomagnetizm osadochnykh basseynov Severnoy Evrazii [Paleomagnetism of the Permian and Triassic Pai-Khoi and the Polar Urals: the problem of horizontal deformations. Paleomagnetism of sedimentary basins of Northern Eurasia]. Editor A.N. Khramov, 2007, p. 65-69.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm verkhnekamennougol'nykh i rannepermskikh otlozheniy Vostochno-Evropeyskoy plity: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i kinematika kollizii s Uralom [Paleomagnetism of Upper Carboniferous and Early Permian deposits of the East European plate: a key paleomagnetic pole and kinematics of collision with the Urals]. Fizika Zemli, 2002, no. 5, p. 42-56.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Trapeznikova G.V., Pukhonto S.K. Paleomagnetizm rannepermskikh otlozheniy Pechorskoy plity: otsenka gorizontal'nykh povorotov struktur [Paleomagnetism of Early Permian sediments of the Pechora plate: evaluation of horizontal rotations of structures]. Fizika Zemli, 2005, no. 2, p. 52-65.
   Khramov A.N., Oknova N.S. Puti issledovanija paleomagnitnyh zapisej s cel'ju reshenija problem neftjanoj geologii (na primere Timano-Pechorskoj provincii) [Ways of paleomagnetic records research for petroleum geology problems solution (Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2007, vol. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/036.pdf
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data Geophys. J. Astronom. Soc. 1980. v. 62. p. 699-718.
   Komissarova R.A. Issledovanie drevney namagnichennosti nekotorykh osadochnykh porod Yuzhnogo Urala v svyazi s problemoy metakhronnogo peremagnichivaniya [The study of ancient magnetization of some sedimentary rocks of the Southern Urals in connection with the problem of metachronous magnetization reversal]. Dissertation for the degree of PhD in physical and mathematical sciences. - Moscow: IFZ, 1970, 140 p.
   McCabe C., Van der Voo R., Peacor D.R., Scotese C.R., Freeman R., 1983. Diagenetic magnetic carriers a remanence in some Palaeozoic sedimentary carbonates. Geology. 11, 221-223.
   McElhinny M.W. and Lock J. IAGA palaeomagnetic databases with Access, Surv. Geophys., 1996. 17, 575-591.
   Meere P.A., Banks D.A., 1997. Upper crustal fluid migration; an example from the variscides of SW Ireland. J. Geol. Soc. London, 154, pt 6, 975.
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Khramov A.N., Goncharov G.I., Komissarova R.A. et al. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p.
   Paleomagnitologiya [Paleomagnetology]. Khramov A.N., Goncharov G.I., Komissarova R.A. et al. - Leningrad: Nedra, 1982, 312 p.
   Pisarevsky S.A. New edition of the global palaeomagnetic database. EOS Transactions. 2005. V. 66. P. 170.
   PopovV.V., 2007, 2008: http://paleomag.ifz.ru/soft.html
   Rzhevskiy Yu.S. Palinspasticheskaya skhema Tadzhikskoy depressii po paleomagnitnym dannym [Palinspastic sketch of Tajik depression on the basis of paleomagnetic data]. Dokl. ANTadzhSSR, 1977, vol. 20, no. 2, p. 42-44.
   Savel'ev A.A., Didenko A.N., Kurenkov S.A., Lubnina N.V. Paleomagnetizm ofiolitov Voykaro-Syn'inskogo massiva (Polyarnyy Ural) [Paleomagnetism of ophiolite Voikar-Syninsk massif (Polar Urals)]. Paleomagnetizm i magnetizm gornykh porod. Tezisy dokladov. Borok, 3-9 iyunya 1996 g., editor A.N. Didenko. Moscow: OIFZRAN, 1996, p. 77-79.
   Tektonicheskaya istoriya polyarnogo Urala [Tectonic history of the Polar Urals]. Editor N.V. Koronovskiy. - Tr. GINRAN; vol. 531, Moscow: Nauka, 2001, 191 p.
   Turner P., Rodgers J. Chemical remagnetization events during the diagenesis of red beds – applications to magnetostratigraphydiagenesis and palaeofluid migration. Earth Science Project, 2002, 5 pp.
   Watson G.S. and Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parametr estimation problem / Geophys. Res. Lett., 1993, 20, 2135-2138
   Zhuravlev A.V., Vevel’ Ya.A., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Chermnykh V.A. Razrez verhnego devona – nizhnego karbona na myse Kostjanom ostrova Vajgach [Upper Devonian – Lower Carboniferous succession, Kostyanoy Cape, Vaygach Island]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2011.pdf
   Zijderveld J.D.A. A.C. Demagnetization of rocks analysis of results. In: Methods in Palaeomagnetism, Ed. Collinson D.W., Amsterdam, Elsevier. 1967. P.254-286.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 57_2012 submitted on 09/25/2012 displayed on website on 11/12/2012
17 p.
pdf  Palaeomagnetism of sedimentary rocks of the South Uralian Asha series: new data
Collection of rock samples from the Kuk-Karauk and Basa Formations of the Upper Vendian Asha series on the Basu River, Zilim River and Kuk-Karauk Stream have been studied. Multicomponent structures of the studied rocks magnetization have been identified. Component ages have been estimated by comparison with the data for the East-European plate. The results allow us to trace and to date the main stages of the tectonic history of the belt placed along the western side of the Main Uralian thrust.

Key words: palaeomagnetism, tectonics, Vendian, Southern Ural.
article citation Iosifidi A.G., Mikhaylova V.A., Sal’naya N.V., Khramov A.N. Paleomagnetizm osadochnykh porod ashinskoy serii zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala: novye dannye [Palaeomagnetism of sedimentary rocks of the South Uralian Asha series: new data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/57_2012.pdf
References
   Bekker Yu.R. Otkrytie ediakarskoy bioty v krovle venda Yuzhnogo Urala [Discovery of the Ediacaran biota in the top Vendian of South Urals]. Regional'naya geologiya i metallogeniya, 1996, no. 5b, p. 111-131.
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Geophysiques, 2006, vol. XXVII, p. 20-21.
   Chadima M., Jelinek V. Anisoft 42, 2009, available at: www.agico.com
   Danukalov N.F., Komissarova R.A., Mikhaylov P.N. Paleomagnetizm rifeya i venda Yuzhnogo Urala [Paleomagnetism of the Riphean and Vendian of the Southern Urals]. Stratotip rifeya. Paleontologiya. Paleomagnetizm. Moscow: Nauka, 1982, p. 121-161.
   Didenko A.N., Kurenkov S.A., Ruzhentsev S.V., Simonov V.A., Lubnina N.V., Kuznetsov N.B., Aristov V.A., Borisenok D.V. Tektonicheskaya istoriya Polyarnogo Urala [Tectonic history of the Polar Urals]. Trudy GINRAN. Moscow: Nauka, 2001, vol. 531, p. 191.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. K istorii razvitiya nadvigovykh struktur Pay-Khoya i Polyarnogo Urala: paleomagnitnye dannye po rannepermskim i rannetriasovym otlozheniyam [On the history of development of thrust structures of Pay-Khoy and the Polar Urals: paleomagnetic data on the Early Permian and Early Triassic sediments]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2010, vol. 5, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/21_2010.pdf.
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Bachtadse V. Multicomponent magnetization of the Vendian sedimentary sequences of Podolia, Ukraine. Russian journal of Earth Sciences, 2005, vol. 7(2), p. 1-29.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Enkin R.J. The direction - correction tilt test: an all-purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies. Earth and Planetary Science Letters, 2003, vol. 212, p. 151-166.
   Fisher R.A. Dispersion on a sphere. Proceedings Royal Society London, Ser. A, 1953, no. 217, p. 295-305.
   Glasmacher U.A., Wagner G.A., Puchkov V.N. Thermotectonic evolution of the western fold – and – thrust belt, southern Urals, Russia, as revealed by apatite fission track data. Tectonophysics, 2002, vol. 354, issue 1-2, p. 25-48.
   Golovanova I.V., Danukalov K. N., Kozlov V.I., Puchkov V.N., Pavlov V.E., Galle I., Levashova N.M., Sirota G.S., Khayrullin R.R., Bazhenov M.L. Paleomagnetizm verkhnevendskoy basinskoy svity bashkirskogo megasinklinoriya: rezul'taty povtornogo issledovaniya [Paleomagnetism of the Upper Vendian Basinski suite, Bashkirian mega synclinorium: results of re-examination]. Fizika Zemli, 2011, no. 7, p. 67-79.
   Komissarova R.A. Paleomagnitnoy izuchenie ashinskoy svity zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Paleomagnetic study of the Asha series of the west of the Southern Urals]. Paleomagnitnye stratigraficheskie issledovaniya. Trudy VNIGRI, 1963, vol. 204, p. 69-82.
   Komissarova R.A. Vozrast ashinskoy serii po paleomagnitnym dannym [Age of Asha series on paleomagnetic data]. Paleomagnetizm. Trudy VNIGRI, 1967, vol. 256, p.126-131.
   Komissarova R.A., Mikhaylov P.N. Paleomagnetizm osadochnykh tolshch rifeya i venda zapadnogo sklona Yuzhnogo Urala [Paleomagnetism of sedimentary rocks of Riphean and Vendian of the western slope of the Southern Urals]. Paleomagnetizm i voprosy paleogeografii. Trudy VNIGRI, 1981, p. 35-45
   Kirschvink J.L. The least-squares line and plane and the analysis of paleomagnetic data. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 1980, vol. 62, p. 699-718.
   Komissarova R.A., Iosifidi A.G. Vendian sedimentary rocks of South Urals (Basinskaya Formation): palaeomagnetic data. Book of Abstracts of International Conference of Problems of Geocosmos (St. Petersburg, Russia), 2000, p. 76-77.
   McCausland Ph.J.A., Vander Voo R., Hall Ch.M. Circum-lapetus palaeogeography of the Precambrian-Cambrian transition with a new paleomagnetic constraint from Laurentia. Precambrian Research, 2007, vol. 156, p. 125-152.
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophysical Journal International, 1990, vol. 103, p. 725-729.
   Pisarevsky S.A., Komissarova R.A., Khramov. A.N. A multicomponent magnetization of the Vendian red sediments from Southern Urals and the palaeoposition of the Baltica. Aarhus Geoscience, 1999, vol. 8, p. 95-98.
   Popov V., Iosifidi A., Khramov A., Tait J., Bachtadze V. Paleomagnetism of Upper Vendian sediments from the Winter Coast, White Sea region, Russia: implications for the palaeogeography of the Baltica during Neoproterozoic times. Journal of Geophysical Research, 2002, vol. 107, B11, p. 2315, doi 10.1029/2001 jb001607.
   Popov V., Khramov A., Bachtadze V. Paleomagnetism, magnetostratigraphy and petromagnetism of Upper Vendian sedimentary rocks in the sections of the Verhotina Hole, Winter coast of White Sea, Russia. Russian Journal of Earth Sciences, 2005, vol. 7(2), p. 1-29.
   Puchkov V.N. Paleogeodinamika Yuzhnogo i Srednego Urala [Paleogeodynamics of the Southern and Middle Urals]. Ufa: GILEM, 2000, 146 p.
   Svyazhina I.A., Puchkov V.N., Ivanov K.S., Petrov G.A. Paleomagnetizm ordovika Urala [Paleomagnetism of the Ordovician of the Urals]. Ekaterinburg: UrOAN, 2003, p. 133.
   Sokolov B.S. Paleontologiya dokembriya i akrokhrony biosfernoy evolyutsii (k teorii rasshiryayushcheysya biosfery) [Paleontology of the Precambrian and acrochrones of biosphere evolution (on the theory of expanding biosphere)]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2011, vol. 20, no. 2, p. 3-12.
   Torsvik T.H., Rehnstrom E.F. Cambrian palaeomagnetic data for Baltica: implications for true polar wander and Cambrian palaeogeography. Journal of the Geological Society, 2001, vol. 158, p. 321-329.
   Torsvik T.N., Cocks J.R.M. Norway in space and time. A Centennial cavalcade. Norwegian Journal of geology, 2005, vol. 85, p. 73-86.
   Vendskaya sistema. Istoriko-geologicheskoe i paleontologicheskoe obosnovanie. Stratigrafiya i geologicheskie protsessy [Vendian system. Historical, geological and paleontological substantiation. Stratigraphy and geological processes]. Editor B.S. Sokolov. Moscow: Nauka, 1985, vol. 2, 182 p.
   Willner A.F., Sindern S., Metzger R., Ermolaeva T., Kramm U., Puchkov V., Kronz A. Typology and single grain U/Pb ages of detrital zircons from Proterozoic sandstones in the SW Urals (Russia): early time markers at the eastern margin of the Baltica. Precambrian Research, 2003, vol. 124, p. 1-20.
   Zijderveld J.D. Demagnetization of rocks: analysis of results. Methods in Palaeomagnetism. Amsterdam: Elsevier, 1967, p. 254-286.