Burdelnaya N.S.

burdelnaya@geo.komisc.ru

Graduated from Syktyvkar State University (1994), specialization "chemistry". PhD in geology and mineralogy. Senior Researcher of Institute of Geology, Komi Science Center, Ural Branch of the Russian Academy of Sciences. Area of scientific interest: geochemistry of kerogen, catagenesis, carbon isotopes, biomarkers, oil. Author of more than 50 publications.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 37_2018 submitted on 07/24/2018 displayed on website on 10/19/2018
19 p.
pdf Organic geochemistry of the Frasnian sections of the northern Chernyshev Ridge area (Timan-Pechora Basin)
For the first time, data are presented on the geochemistry of organic matter belonging to the Darshor stream section (northern part of the Chernyshev Ridge). Lithologically studied section is represented by siliceous-clay-carbonate rocks with interbedding of fine-grained dark gray to black bituminous limestone. The biostratigraphical data correspond to the upper part of the Sargayev - the lower reaches of the Domanik level of the Frasnian age. The distribution of saturated and aromatic hydrocarbon biomarkers, the isotopic composition of carbon kerogen, bitumoid and its fractions are characteristic for the organic matter of the Domanik Formation of the Timan-Pechora petroleum bearing basin.
The data of the conodonts color indexes as well as a number of geochemical parameters indicate the degree of the middle mesocatagenesis (“oil window”). The studied deposits have a significant generation potential characteristic for the Domanik rocks - Timan-Pechora petroleum basin at these stage of catagenesis.

Keywords: organic matter, Domanik Formation, mesocatagenesis, Chernyshev Ridge, Timan-Pechora petroleum bearing basin.
article citation Burdelnaya N.S., Bushnev D.A., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A. Organicheskaya geokhimiya franskikh otlozheniy severnoy chasti gryady Chernysheva (Timano-Pechorskiy basseyn) [Organic geochemistry of the Frasnian sections of the northern Chernyshev Ridge area (Timan-Pechora Basin)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/37_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2018
References
Bushnev D.A. Osobennosti sostava biomarkerov bitumoida i produktov piroliza kerogena otlozheniy verkhnego devona Pechorskogo basseynam [The composition of biomarkers in bitumen and pyrolysis products of kerogen from the Pechora-Basin Upper Devonian deposits]. Neftekhimiya, 2002, no. 5, p. 291–305.
Bushnev D.A Organicheskoe veshchestvo Ukhtinskogo domanika. [Organic Matter of the Ukhta Domanik]. Doklady Earth Sciences, 2009, vol.426, no. 4, p. 677–680.
Bushnev D.A., Burdel'naya N.S. Modelirovanie protsessa nefteobrazovaniya uglerodistym slantsem domanika [Modeling of Oil Generation by Domanik Carbonaceous Shale]. Neftekhimiya, 2013, vol. 53, no. 3, p. 163–170.
Bushnev D.A., Burdelnaya N.S. Nefti i organicheskoe veshchestvo pozdnedevonskikh otlozheniy Timano-Pechorskogo basseyna, sopostavlenie po molekulyarnym i izotopnym dannym [Crude Oils and Organic Matter of Late Devonian Deposits of the Timan–Pechora Basin: Comparison by Molecular and Isotopic Data]. Neftekhimiya, 2015, vol. 55, no. 5, p. 375–382.
Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Shadrin A.N., Derevesnikova A.A. Domanikovye otlozheniya Denisovskogo progiba po rezul'tatam issledovaniya kerna skvazhiny Komandirshor-12 [The Domanik deposits of the Denisovsky downfold according to the core data of the Kkomandirshor-12 well]. Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2017a, no. 7 (271), p. 12–20. DOI: https://doi.org/10.19110/2221-1381-2017-7-12-20
Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Smoleva I.V. Fraktsionirovanie izotopov ugleroda pri iskusstvennom sozrevanii organicheskogo veshchestva goryuchikh slantsev v avtoklave v prisutstvii vody [Carbon isotopes fractionation of oil shale organic matter under artificial maturation in an autoclave in the presence of water]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2012, no. 5 (209), p. 15–18.
Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Zhuravlev A.V. Organicheskoe veshchestvo verkhnedevonskikh otlozheniy gryady Chernysheva [Organic Matter in Upper Devonian Deposits of the Chernyshev Ridge] Geokhimiya, 2017, vol. 55, issue 6, p. 527-528. DOI: https://doi.org/10.1134/S0016702917060027
Bushnev D.A., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A., Burdel’naya N.S. Organicheskoe veshchestvo famenskikh otlozheniy yuzhnoy chasti gryady Chernysheva (razrez na r. Iz"yael') [Famennian organic matter of the southern part of the Chernyshev Ridge (Iz’yayol River section)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017b, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/26_2017.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/26_2017
Ivanov K.S. Sovremennye metodiki vydeleniya konodontov (obzor) [Modern methods for isolating conodonts (review)]. Problemy sovremennoy mikropaleontologii. Leningrad: Nauka, 1990, p. 149–156.
Jones G.L. Irish Carboniferous conodonts record maturation levels and the influence of tectonisn, igneous activity and mineralization. Terra Nova, 1992, vol. 4, no. 4, p. 238-244.
Kim N.S., Rodchenko A.P. Hopane hydrocarbons in bitumens of Mesozoic deposits of the western Yenisei-Khatanga regional trough. Russian Geology and Geophysics, 2016, vol. 57, no. 4, p. 597-607.
Kiryukhina T.A., Bol'shakova M.A., Stupakova A.V., Korobova N.I., Pronina N.V. Sautkin R.S., Suslova A.A., Mal'tsev V.V., Slivko I.E., Luzhbina M.C., Sannikova I.A., Pushkareva D.A., Chupakhina V.V., Zav'yalova A.P. Litologo-geokhimicheskaya kharakteristika domanikovykh otlozheniy Timano-Pechorskogo basseyna [Lithological and geochemical characteristics of Domanik deposits of Timan-Pechora Basin]. Georesursy, 2015, no. 2(61), p. 87-100. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.61.2.8
Klapper G., Feist R., House M.R. Decision on the Boundary Stratotype for the Middle / Upper Devonian Series Boundary. Episodes, 1987, vol. 10, no. 2, p. 97–101.
Moldowan J.M., Fago F.J., Carlson R.M.K., Young D.C., van Duyne G., Clardy J., Schoell M., Pillinger C.T., Watt D.S. Rearranged hopanes in sediments and petroleum. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1991, vol. 55, p. 3333–3353.
Mrkic S., Stojanovic K., Kostic A., Nytoft H.P., Sajnovic A. Organic geochemistry of Miocene source rocks from the Banat Depression (SE Pannonian Basin, Serbia). Org. Geochem, 2011, vol. 42, p. 655–677.
Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic Geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. T.K. Bazhenova, V.K. Shimanskiy, V.F. Vasil'eva, A.I. Shapiro, L.A. Yakovleva (Gembitskaya), L.I. Klimova. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
Pershina A.I. Siluriyskie i devonskie otlozheniya gryady Chernysheva [Silurian and Devonian deposits of the Chernyshev Ridge]. Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1962, 122 p.
Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The biomarker guide. Intepreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. Second Edition. Cambridge University press, 2005, vol. 1, 472 p.
Petrologiya organicheskogo veshchestva v geologii goryuchih iskopaemyh [Petrology of organic matter in the geology of combustible minerals]. I.I. Ammosov, V.I. Gorshkov, N.P. Grechishnikov, I.V. Eremin, V.K. Pryanishnikov, Yu.V. Stepanov, 1987, Мoscow: Nauka, 334 p.
Petrov Al.A. Uglevodorody nefti [Hydrocarbons of oil]. Moscow: Nauka, 1984, 264 p.
Sinninghe Damsté J.S., Wakeham S.G., Kohnen M.E.L., Hayes J.M. and Leeuw J.W. A 6000-year sedimentary molecular record of chemocline excursion in the Black Sea. Nature, 1993, vol. 362, p. 827–829.
Summons R.E., Powell T.G. Chlorobiaceae in Palaeozoic seas revealed by biological markers, isotopes and geology. Nature, 1986, vol. 319, p. 763–765.
Tel'nova O.P. Palinologicheskaya harakteristika franskih otlozhenij na ruch'e Dehrshor (gryada Chernysheva) [Palynological characteristics of the Frasnian sedimentary rocks on the Dershore stream (Chernyshev ridge)]. Syktyvkarskij paleontologicheskij sbornik. Trudy Instituta geologii Komi NC UrO RAN. Syktyvkar, 2000, no. 4, issue 102, p. 63–68.
Timonin N.I. Tektonika gryady Chernysheva (Severnoe Priural'e) [Tectonics of the Chernyshev Ridge (Northern Urals)]. Leningrad: Izd-vo «Nauka», 1975, 130 p.
Tsyganko V.S. Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya (stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya) [The Devonian of the western slope of the north of the Urals and Pay-Khoy (stratigraphy, principles of sequential stratigraphy, correlation)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2011, 356 p.
Tsyganko V.S., Beznosova T.M., Saldin V.A., Talimaa V.N. Pogranichnye otlozheniya silura i devona na severe gryady Chernysheva (materialy izucheniya opornogo razreza na ruch'e Dehrshor) [The boundary deposits of the Silurian and Devonian in the north of the Chernyshev ridge (materials of the study of the reference section on the Dershore stream)]. Biostratigrafiya fanerozoya Timano-Pechorskoj provincii. Trudy Instituta geologii Komi nauch. Centra UrO AN SSSR. Syktyvkar, 1989, no. 86, p. 21-31.
Van Kaam-Peters H.M.E., Köster J., van der Gaast S.J., Dekker M., de Leeuw J.W., Sinninghe Damste J.S. The effect of clay minerals on diasteranes/sterane ratios. Geochemica et Cosmohimica Acta, 1998, vol. 62, no 17, p. 2923–2929.
Waples D.W., Machihara T. Biomarkers for geologist - a practical guide to the application of sterаnes and triterpanes in petroleum geology. AAPG methods and exploration, 1991, no 9, 91 p.
Yang W., Liu G., Feng Y. Geochemical significance of 17(H)-diahopane and its application in oil-source correlation of Yanchang formation in Longdong area, Ordos basin, China. Marine and Petroleum Geology, 2016. vol. 71, p. 238–249.
Yudina A.B. Konodonty franskogo yarusa severnoj chasti gryady Chernysheva [Conodonts of the Frasnian stage of the northern part of the Chernyshev ridge]. Ehkostratigrafiya i iskopaemye soobshchestvapaleozoya i mezozoya Evropejskogo Severo-Vostoka. Trudy Instituta geologii Komi nauch. Centra UrO RAN. Syktyvkar, 1995, no. 86, p. 31–40.
Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Pay-Khoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of Palaeozoic rocks thermal maturity of Northern Pay-Khoy parautochthone on the basis of conodont color alternation indexes]. Litosfera, 2017, no. 1, p. 44–52.
Ziegler W., Sandberg C. The Late Devonian Standart Conodont Zonation. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 1990, no 121, 115 p.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 26_2017 submitted on 06/13/2017 displayed on website on 08/18/2017
20 p.
pdf  Famennian organic matter of the southern part of the Chernyshev Ridge (Iz’yayol River section)
The article presents new data on the stratigraphy and formation conditions of the Famennian siliceous-clayey-carbonate section and about the origin and catagenesis of the belonging organic matter of the Chernyshev Ridge on the Iz’yayol River. The investigated rocks, according to the existing paleofacial reconstructions and new lithological and biostratigraphic (conodonts) data, were formed in the deep-water shelf environment of the western slope of the Kozhym intra-shelf palaeodepression in the crepida and marginifera phases. Hydrocarbons generation potential of the deposits is almost completely realized. The new data are important for understanding of the hydrocarbon generation processes, when realizing the potential of source rocks which had entered in the oil window.

Keywords: organic matter, Famennian, siliceous-clayey-carbonate deposits, Chernyshev Ridge.
article citation Bushnev D.A., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A., Burdel’naya N.S. Organicheskoe veshchestvo famenskikh otlozheniy yuzhnoy chasti gryady Chernysheva (razrez na r. Iz"yael') [Famennian organic matter of the southern part of the Chernyshev Ridge (Iz’yayol River section)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/26_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/26_2017
References

   Bazhenova T.K., Shimanskiy V.K., Vasil'eva V.F., Shapiro A.I., Yakovleva (Gembitskaya) L.A., Klimova L.I. Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic Geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
   Becker R.T., Ashouri A.R., Yazdi M. The Upper Devonian Annulata Event in the Shotori Range (eastern Iran). Neues Jahrbuch fur Geologie und Palaontologie. Abhandlungen, 2004, vol. 231, no 1, p. 119 143.
   Belyaeva N.V., Korzun A.L., Petrova L.V. Model' sedimentatsii fransko-turneyskikh otlozheniy na severo-vostoke Evropeyskoy platformy (v svyazi s formirovaniem rifovykh rezervuarov) [The sedimentation model of the Frasnian – Tournaisisan deposits of the northeast of the European platform (regarding the formation of reef reservoirs)]. St. Petersburg: Nauka, 1998, 154 p.
   Bouma A.H. Sedimentology of some flysch deposits. A graphic approach to facies interpretation. Amsterdam: Elsevier, 1962, 168 p.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S. Modelirovanie protsessa nefteobrazovaniya uglerodistym slantsem domanika [Modeling of the process of oil formation by the carbonaceous shale of the Domanik]. Neftekhimiya, 2013, vol. 53, no. 3, p. 163–170.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S. Nefti i organicheskoe veshchestvo pozdnedevonskikh otlozheniy Timano-Pechorskogo basseyna, sopostavlenie po molekulyarnym i izotopnym dannym [Petroleum and organic matter of the Late Devonian section of the Timan-Pechora Basin, comparison of molecular and isotopic data]. Neftekhimiya, 2015, vol. 55, no. 5, p. 375–382.
   Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Smoleva I.V. Fraktsionirovanie izotopov ugleroda pri iskusstvennom sozrevanii organicheskogo veshchestva goryuchikh slantsev v avtoklave v prisutstvii vody [Fractionation of carbon isotopes in the artificial ripening of the organic matter of oil shales in an autoclave in the water presence]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2012, no. 5, p. 15 18.
   Eliseev A.I. Litologiya famenskikh i nizhneturneyskikh otlozheniy reki Vangyra (yuzhnaya chast' gryady Chernysheva) [Lithology of the Famennian and Lower Tournaisian deposits of the Vangyr River section (the southern part of the Chernyshev Ridge)]. Sbornik trudov po geologii i paleontologii. Syktyvkar: Komi fil. AN SSSR, 1960, p. 127 155.
   Eliseev A.I. Stratigrafiya i litologiya kamennougol'nykh otlozheniy gryady Chernysheva [Stratigraphy and lithology of the Carboniferous section of the Chernyshev Ridge]. Leningrad; Moscow: AN SSSR, 1963, 173 p.
   Epstein A.G., Epstein J.B., Harris L.D. Conodont Color Alteration - an Index Organic Metamorphism. U.S. Geological Survey Professional Paper, 1977, no. 995, p. 1 27.
   Gruzdev D.A., Plotitsyn A.N., Bushnev D.A. Razrez famena-turne na r. Iz"yael' (gryada Chernysheva) [Famennian-Tournaisian sequences of the Iz'yayol River section (Chernyshev Ridge)]. Struktura, veshchestvo, istoriya litosfery Timano-Severoural'skogo segmenta: materialy 24 nauchnoy molodezhnoy konferentsii. Syktyvkar: Geoprint, 2015, p. 51 54.
   Johnson J.G., Klapper G., Sandberg C.A. Devonian eustatic fluctuations in Euramerica. Geological Society of America Bulletin, 1985, vol. 96, p. 567 587.
   Jones G.L. Irish Carboniferous conodonts record maturation levels and the influence of tectonisn, igneous activity and mineralization. Terra Nova, 1992, vol. 4, no. 4, p. 238 244.
   Kochetkova N.M., Reytlinger E.A., Pazukhin V.N., Avkhimovich V.I. Granitsa devona i karbona na Yuzhnom Urale [The Devonian and Carboniferous boundary in the Southern Urals]. Granitsa devona i karbona na territorii SSSR. Minsk: Nauka i tekhnika, 1988, p. 157–166.
   Koren' T.N. Metodicheskie osnovy sobytiynoy stratigrafii [Methodical basics of event stratigraphy]. Ispol'zovanie sobytiyno-stratigraficheskikh urovney dlya mezhregional'noy korrelyatsii fanerozoya Rossii: Metodicheskoe posobie. St. Petersburg: VSEGEI, 2000, p. 7-17.
   Kotik I.S., Dan'shchikova I.I., Kotik O.S., Valyaeva O.V., Mozhegova S.V., Sokolova L.V. Litologo-geokhimicheskaya kharakteristika siluriyskikh otlozheniy Tal'beyskogo bloka gryady Chernysheva [Lithological and geochemical characterization of the Silurian sequences in the Talbeysky block of the Chernishev Ridge] Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2016, no. 11, p. 15 22.
   Kvalheim O.M., Christy A.A., Teln?s N., Bjorseth A. Maturity determination of organic matter in coals using the methylphenanthrene distribution. Geochim. Cosmochim. Acta, 1987, vol. 51, p. 1883 1888.
   Pershina A.I. Siluriyskie i devonskie otlozheniya gryady Chernysheva [Silurian and Devonian deposits of the Chernyshev Ridge]. Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1962, 122 p.
   Pershina A.I. Stratigrafiya gotlandiya i devona basseynov rek Bol'shoy Syni i Vangyra (yuzhnaya chast' gryady Chernysheva) [Stratigraphy of the Gotlandian and Devonian sequences in basins of the Bolshaya Synya and Vangyr rivers (the southern part of the Chernyshev Ridge)]. Izvestiya Komi filiala Vserossiyskogo geograficheskogo obshchestva. 1957, no. 4, p. 47 56.
   Pershina A.I., Tsyganko V.S., Shcherbakov E.S., Borintseva N.A. Biostratigrafiya siluriyskikh i devonskikh otlozheniy Pechorskogo Urala [Biostratigraphy of the Silurian and Devonian sequences of the Pechora Urals]. Leningrad, 1971, 129 p.
   Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A. Granitsa devonskoy i kamennougol'noy sistem na r. Iz"yael' (yug gryady Chernysheva) [The Devonian and Carboniferous boundary on the Iz'yayol river (south of Chernyshev Ridge)]. Geologiya, geoekologiya i resursnyy potentsial Urala i sopredel'nykh territoriy: materialy VI Vserossiyskoy molodezhnoy konferentsii. Ufa, 2016, p. 102 107.
   Prischepa O.M., Bazhenova T.K., Bogatskiy V.I. Neftegazonosnye sistemy Timano-Pechorskogo osadochnogo basseyna (vklyuchaya akvatorial'nuyu Pechoromorskuyu chast') [Petroleum systems of Timan-Pechora sedimentary basin (including the offshore part of the Pechora Sea)]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no 8, p. 1129–1150.
   Radke M., Welte D.H., Willsch H. Maturity parameters based on aromatic hydrocarbons: Influens of the organic matter type. Org. Geochem, 1986, vol. 10, p. 51 63.
   Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V. Sostav i organicheskoe veshchestvo argillitov nizhnego karbona Pechorskogo basseyna [Composition and organic matter character of mudstones in the Lower Carboniferous of the Pechora Basin]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/2_2017.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2017
   Ryabinkina N.N., Valyaeva O.V., Ryabinkin S.B. Organicheskoe veshchestvo vizeyskikh uglenosnykh otlozheniy severa Predural'skogo progiba [Visean coal-bearing organic matter of the Northern Cis-Uralian foredeep]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2013, no. 5, p. 9-11.
   Sobolev D.B. Ostrakody i biostratigrafiya turneyskogo yarusa severa Urala [Ostracodes and biostratigraphy of the Tournaisian of the North of the Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005, 113 p.
   Sobolev D.B., Vevel Y.A., Zhuravlev A.V., Kamzalakova S.Y. Facies and fossil associations of the Uppermost Famennian and Tournaisian deposits of the Iz'yayu river section (Tchernyshev uplift). Ichthyolith issues special publication 6, 2000, p. 108 111.
   Sobolev D.B., Zhuravlev A.V. Konodonty i ostrakody pogranichnykh otlozheniy devona i karbona na r. Vangyr [Conodonts and ostracods of the Devonian and Carboniferous boundary deposits on the Vangyr river]. Obosnovanie granits stratigraficheskikh podrazdeleniy. Syktyvkar, 1994, p. 35 44. (Tr. Instituta geologii Komi NTs UrO RAN, vyp. 82).
   Sobolev D.B., Zhuravlev A.V., Tsyganko V.S. Stop 8. Upper Devonian-Lower Carboniferous succession on the Kozhym River. Pan-Arctic Palaeozoic Tectonics, Evolution of Basins and Faunas. Subpolar Urals Field Trip Guidebook. Syktyvkar, 2000, p. 101-111. (IGCP406 Special Publication 6).
   Stratigraficheskie skhemy Urala (dokembriy, paleozoy) [Stratigraphic schemes of the Urals (Precambrian, Paleozoic)]. Mezhved. strat. komitet Rossii, Ekaterinburg, 1993, 151 l. skhem.
   Timonin N.I. Tektonika gryady Chernysheva (Severnoe Priural'e) [Tectonics of the Chernyshev Ridge (Northern Cis-Urals)]. Leningrad: Nauka, 1975, 130 p.
   Tsyganko V.S. Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya (stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya) [The Devonian of the western slope of the north of the Urals and Pay-Khoy (stratigraphy, principles of sequential stratigraphy, correlation)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2011, 356 p.
   Yudin V.V. Orogenez severa Urala i Pay-Khoya [Orogenesis of the North of the Urals and Pay-Khoy]. Ekaterinburg: UIF Nauka, 1994, 283 p.
   Zhuravlev A.V. Conodont alteration indexes in the Upper Permian of south Sikhote-Alin. Chelovek. Priroda. Obshchestvo. Aktual'nye problemy: materialy 12 mezhdunarodnoy konferentsii molodykh uchenykh, 2001, p. 648.
   Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Pay-Khoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of Palaeozoic rocks thermal maturity of Northern Pay-Khoy parautochthone on the basis of conodont colour alternation indexes]. Litosfera, 2017, no. 1, p. 44 52.
   Ziegler W., Sandberg C. The Late Devonian Standart Conodont Zonation. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 1990, no. 121, 115p.
   Ziegler W., Sandberg C.A. Palmatolepis-based revision of upper part of standart Late Devonian conodont zonation. Conodont biofacies and provincialism. Ed. D.L. Clark. Geological Society of America, 1984, no. 196, p. 179 194.