Plyusnin A.V.


Graduated from Perm State University (2015), specialization "petroleum geology".
Chief sedimentologist of the Irkutsk Oil Company (INK).
Area of scientific interests: lithology, facies analysis, Precambrian and Paleozoic sequence stratigraphy.
Author of more than 20 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 30_2019 submitted on 05/24/2019 displayed on website on 08/26/2019
39 p.
pdf Structural model of the Vendian section belonging to the north-eastern part of the Nepa-Botuoba Anteclise, based on the structural cross-sections and sequence-stratigraphic modeling concerning Nepa Arch and Mirny Ridge areas
The author’s studies on the north-eastern part of the Nepa-Botuoba anteclise are considered and summarized, which are based on sedimentological, stratigraphical, geological and geophysical data. The author distinguished in the Mirny Ridge 4 transgressive-regressive sequences of the 3rd order in the interval of the Kursov and Buk Formations of the Botuoba area. The system paths and supporting surfaces are determined - the boundaries of sequences, transgressive boundaries, and the levels of maximum flooding too. When regionally examining the study area, the Vendian section it was possible to divide this zone into 5 third-order sequences and breaks in sedimentation. The geological history of the territory during the Nepa and Tyra development is examined in detail.

Keywords: sequence-stratigraphic modeling, Vendian, Buk Formation, Kursov Formation, Nepa Formation, Tyra Formation, Nepa Arch, Mirny Ridge, Nepa-Botuoba Anteclise, Siberian Platform.
article citation Plyusnin A.V. Model' stroeniya venda severo-vostochnoy chasti Nepsko-Botuobinskoy anteklizy po rezul'tatam izucheniya opornykh razrezov i sekvens-stratigraficheskogo modelirovaniya Nepskogo svoda i Mirninskogo vystupa [Structural model of the Vendian section belonging to the north-eastern part of the Nepa-Botuoba Anteclise, based on the structural cross-sections and sequence-stratigraphic modeling concerning Nepa Arch and Mirny Ridge areas]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/30_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/30_2019
References
   Allen J.R.L. Current Ripples. North Holland, Comp. Amsterdam, 1968, 433 p.
   Kokoulin M.L., Kovtun A.S., Rudavskaya V.A. Korrelyatsiya neftegazonosnykh otlozheniy pozdnego dokembriya i rannego kembriya severo–vostochnoy chasti Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Correlation of petroleum accumulations of the Late Precambrian and Early Cambrian of northeastern part of the Nepa-Botuoba Anteclise]. Korrelyatsiya dousol'skikh otlozheniy tsentral'nykh rayonov Leno–Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii: tezisy III seminara. Yakutsk: YaF CO AN SSSR, 1982, pp.18–20.
   Kontorovich A.E., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.A., Krasavchikov V.O., Mandel'baum M.M., Moiseev S.A., Safronov A.F., Sitnikov V.S., Khomenko A.V. Tektonika vend–siluriysko strukturnogo yarusa osadochnogo chekhla Leno–Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii (Sibirskaya platforma) [Vendian-Silurian tectonics of the Lena-Tungusska petroleum province sedimentary cover (Siberian platform)]. Geologiya i geofizika, 2004, no. 45(1), pp. 100–109.
   Kontorovich A.E., Surkov V.S., Trofimuk A.A. Nepsko-Botuobinskaya antekliza – novaya perspektivnaya oblast' dobychi nefti i gaza na vostoke SSSR [Nepa-Botuoba Anteclise – the new perspective area for oil and gas production in the eastern of the USSR]. Novosibirsk: Nauka, 1986, 246 p.
   Kovalevskiy O.P., Margulis L.S. Dopolnenie 1. Sekvens-stratigraficheskie podrazdeleniya [Addition 1. Sequence-stratigraphy divisions]. Dopolneniya k stratigraficheskomu kodeksu Rossii. St. Peterburg: VSEGEI, 2000, pp. 59–66.
   Lebedev M.V., Moiseev S.A. Rezul'taty detal'noy korrelyatsii terrigennykh otlozheniy venda severo-vostoka Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Results of detailed correlation of terrigenous section of Vendian belonging to the northeastern part of the Nepa-Botuoba Anteclise]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2012, no. 8, pp. 4-13.
   Mel'nikov N.V, Yakshin M.S., Shishkin B.B. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Rifey i vend Sibirskoy platformy i ee skladchatogo obramleniya [Stratigrafy of oil and gas bearing basins of Siberia. Rifean and Vendian Siberian platform and its folded frame]. Novosibirsk: Akademiya izdatel'stvo «Geo», 2005, 428 p.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solerodnyy basseyn Sibirskoy platformy (Stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vendian-Cambrian salt basin of the Siberian platform (Stratigraphy, development, history)]. Novosibirsk: SO RAN, 2009, 148 p.
   Mel'nikov N.V., Efimov A.O., Kilina L.I. Detal'naya korrelyatsiya razrezov venda i kembriya yuga Sibirskoy platformy [Detailed correlation of Vendian and Cambrian cross-sections of the South of the Siberian platform]. Geologiya i neftegazonosnost' Vostochnoy Sibiri. Novosibirsk, 1978, pp. 3–26.
   Plyusnin A.V. Kontseptual'naya sedimentologicheskaya model' botuobinskogo produktivnogo gorizonta Srednebotuobinskogo neftegazokondensatnogo mestorozhdeniya [Conceptual sedimentological model Botuoba productive unit of Srednebotuoba oil and gas condensate field]. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Geologiya, 2019, no. 2, pp. 61–69.
   Plyusnin A.V., Nedelko O.V., Vilesov A.P., Cherepkova A.A., Maksimova E.N. Sekvens-stratigraficheskaya model' nepskoy i tirskoy svit venda tsentral'noy chasti Nepskogo svoda (Nepsko-Botuobinskaya antekliza, Sibirskaya platforma) [Sequence stratigraphic model of Nepa and Tira Vendian Formations located in the central part of the Nepa Arch (the Nepa-Botuoba anteclise, Sibeian Platform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/13_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/13_2019
   Posamentier H.W., Allen G.P. Siliciclastic sequence stratigraphy: concepts and applications. SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, 1999, no. 7, p. 210.
   Resheniya chetvertogo Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po utochneniyu i dopolneniyu stratigraficheskikh skhem venda i kembriya vnutrennikh rayonov Sibirskoy platformy [Decisions of the fourth Interdepartmental regional stratigraphical meeting on specification and addition stratigraphical of schemes of Vendian and Cambrian of internal regions of the Siberian platform]. Novosibirsk: CNIIGGiMS, 1989, 64 p.
   Zhemchugova V.A. Prakticheskoe primenenie rezervuarnoy sedimentologii pri modelirovanii uglevodorodnykh system [Practical application of reservoir sedimentology when modeling hydrocarbon systems]. Moscow: RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2014, 342 p.


Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 13_2019 submitted on 02/25/2019 displayed on website on 04/25/2019
30 p.
pdf Sequence stratigraphic model of Nepa and Tira Vendian Formations located in the central part of the Nepa Arch (the Nepa-Botuoba anteclise, Sibeian Platform)
Petrofacial and sedimentological core description of Nepa and Tira Formations composition is made for research of sedimentary cover structure. The key sequence stratigraphic surfaces are produced: sequence borders, transgressive borders, and the high sea level surface. In the time interval of Nepa and Tira Formations four sequences of the third order are observed. The system tract characteristics of the identified sequences are given. It’s noticed, that at the top of Vch-1 productive unit a subaerish gap with supralittoral evaporates was identified, that conforms to the geological border between Nepa and Tira geological development stages.

Keywords: Petrofacial and sedimentological core description, sequence stratigraphic model, Vendian, Nepa Formation, Tira Formation, Nepa Arch, Nepa-Botuoba anteclise, Siberian Platform.
article citation Plyusnin A.V., Nedelko O.V., Vilesov A.P., Cherepkova A.A., Maksimova E.N. Sekvens-stratigraficheskaya model' nepskoy i tirskoy svit venda tsentral'noy chasti Nepskogo svoda (Nepsko-Botuobinskaya antekliza, Sibirskaya platforma) [Sequence stratigraphic model of Nepa and Tira Vendian Formations located in the central part of the Nepa Arch (the Nepa-Botuoba anteclise, Sibeian Platform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/13_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/13_2019
References
   Burova I.A., Shibina T.D., Korvet N.A. Litologo-geneticheskiy aspekt formirovaniya otlozheniy tirskoy svity na territorii Nepskogo svoda [Tyra Formation (Nepa Arch) - lithological and genetic aspects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/7_2017.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2017
   Kokoulin M.L., Kovtun A.S., Rudavskaya V.A. Korrelyatsiya neftegazonosnykh otlozheniy pozdnego dokembriya i rannego kembriya severo–vostochnoy chasti Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Correlation of oil-and-gas accumulations of the late Precambrian and early Cambrian of a northeast part of the Nepa-Botuoba Anteklise]. Korrelyatsiya dousol'skikh otlozheniy tsentral'nykh rayonov Leno-Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii: tezisy III seminara, Yakutsk: YaF CO AN SSSR, 1982, pp. 18–20.
   Kontorovich A.E., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.A., Krasavchikov V.O., Mandel'baum M.M., Moiseev S.A., Safronov A.F., Sitnikov V.S., Khomenko A.V. Tektonika vend–siluriyskogo strukturnogo yarusa osadochnogo chekhla Leno–Tungusskoy neftegazonosnoy provintsii (Sibirskaya platforma) [Tectonics of Vendian-Silurian structural stage of the Lena-Tungusska oil-and-gas Province ssedimentary cover (Siberian platform)]. Geologiya i geofizika, 2004, no. 45(1), pp. 100-109. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rgg.2008.10.005
   Kontorovich A.E., Surkov V.S., Trofimuk A.A. Nepsko-Botuobinskaya antekliza – novaya perspektivnaya oblast' dobychi nefti i gaza na vostoke SSSR [Nepa-Botuoba Anteklise – a new perspective oil and gas accumulations area in the Eastern part of USSR]. Novosibirsk: Nauka, 1986, 246 p.
   Kowalewski O.P., Margulies L.S. Dopolnenie 1. Sekvens-stratigraficheskie podrazdeleniya [Addition 1. Sequence-stratigrafical divisions]. Dopolneniya k stratigraficheskomu kodeksu Rossii. St. Petersburg: VSEGEI, 2000, pp. 59-66.
   Lebedev M.V. Fatsial'nye nesoglasiya v osadochnykh basseynakh [Facial unconformity in sedimentary basins]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2006, no. 10, pp. 62-68.
   Lebedev M.V. Utochnenie formulirovki zakona Golovkinskogo-Val'tera [Explication of the Golovkinsky-Walter law]. Otechestvennaya geologiya, 2015, no. 3, pp. 62-69.
   Lebedev M.V., Moiseev S.A. Rezul'taty detal'noy korrelyatsii terrigennykh otlozheniy venda severo-vostoka Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Results of detailed correlation of Vendian terrigenous rocks of the northeastern part of the Nepa-Botuoba anteklise]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2012, no. 8, pp. 4-13.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solerodnyy basseyn Sibirskoy platformy (Stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vendian-Cambrian salt bearing basin of the Siberian platform (Stratigraphy, development history)]. Novosibirsk: SO RAN, 2009, 148 p.
   Mel'nikov N.V., Efimov A.O., Kilina L.I. Detal'naya korrelyatsiya razrezov venda i kembriya yuga Sibirskoy platformy [Detailed correlation of Vendian and Cambrian sections of the South of the Siberian platform]. Geologiya i neftegazonosnost' Vostochnoy Sibiri, Novosibirsk, 1978, pp. 3-26.
   Posamentier H.W., Allen G.P. Siliciclastic sequence stratigraphy: concepts and applications. SEPM Concepts in Sedimentology and Paleontology, 1999, no. 7, 210 p.
   Resheniya chetvertogo Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po utochneniyu i dopolneniyu stratigraficheskikh skhem venda i kembriya vnutrennikh rayonov Sibirskoy platformy [Decisions of the fourth Interdepartmental regional stratigrafical meeting on specification and addition stratigrafical data schemes of Vendian and Cambrian Siberian platform internal regions]. Novosibirsk: CNIIGGiMS, 1989, 64 p.
   Rifey i vend Sibirskoy platformy i ee skladchatogo obramleniya [Rifean-Vendian Siberian platform and its folded frame]. N.V. Mel'nikov, M.S. Yakshin, B.B. Shishkin. Novosibirsk: Geo, 2005, 428 p.
   Shemin G.G. Geologiya i perspektivy neftegazonosnosti venda i nizhnego kembriya tsentral'nykh rayonov Sibirskoy platformy (Nepsko-Botuobinskaya, Baykitskaya anteklizy i Katangskaya sedlovina) [Geology and oil and gas potential prospects of Vendian and Lower Cambrian areas in central regions of the Siberian platform (Nepa-Botuoba, Baikit Anteclises and Katanga saddle)]. Novosibirsk: Izd-vo SO RAN, 2007, 467 p.
   Zhemchugova V.A. Prakticheskoe primenenie rezervuarnoy sedimentologii pri modelirovanii uglevodorodnykh sistem [Practical application of a reservoir sedimentology when modeling hydrocarbon systems]. Moscow: RGU nefti i gaza imeni I.M. Gubkina, 2014, 342 p.
   Zverev K.V., Lebedev M.V., Khokhlov G.A. Printsipial'naya fatsial'no-stratigraficheskaya model' terrigennykh otlozheniy venda Verkhnechonskogo mestorozhdeniya (Sibirskaya platforma) [Basic facial-stratigrafic model of Verkhne-Chonska Vendian terrigenous rocks (The Siberian platform)]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2012, no. 9, pp. 31-42.