Khabarov A.N.

andrey_habarov@vsegei.ruGraduated from Novosibirsk State University (1985), specialization «geochemist».
Head of laboratory of A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute (VSEGEI).
Area of scientific interest: geological structure and forecast of petroleum potential of sedimentary basins of Siberia.
Author of 16 publications and 4 patents on geological and geochemical methods of hydrocarbon deposits search.
Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 7_2020 submitted on 03/12/2020 displayed on website on 03/20/2020
18 p.
pdf Geological structures features and petroleum perspectives resourses of the junction zone of Anabar - Nepa-Botuoba anteclise and Vilyuy syneclyse
In conformity with modern methodological techniques, a comprehensive generalization of geological and geophysical information with the interpretation of seismic data, deep drilling and geophysical research of wells in the poorly studied area of the Siberian Platform was performed. Based on the materials of geophysical studies of wells and petrophysical studies, the quality of reservoirs and seals of petroleum bearing section has been evaluated.
Regional geological models of the Vendian terrigenous and carbonate Vendian-Cambrian petroleum bearing sections are presented, and the prospects of oil and gas potential of local uplifts and promising traps on the junction of the Anabar - Nepa-Botuoba anteclise and Vilyuy syneclise are estimated.

Keywords: Vendian terrigenous petroleum bearing section, carbonate Vendian-Cambrian petroleum bearing section, seal quality assessment, promising trap, prospects of oil and gas potential, Siberian platform.
article citation Khabarov A.N. Osobennosti geologicheskogo stroeniya i perspektivy neftegazonosnosti zony sochleneniya Anabarskoy, Nepsko-Botuobinskoy antekliz i Vilyuyskoy sineklizy [Geological structures features and petroleum perspectives resourses of the junction zone of Anabar - Nepa-Botuoba anteclise and Vilyuy syneclyse]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/7_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2020
References
   Lebedev B.A. Geokhimiya epigeneticheskikh protsessov v osadochnykh basseynakh [Geochemistry of epigenetic processes in sedimentary basins]. Leningrad: Nedra, 1992, 239 p.
   Lebedev B.A., Aristova G.B., Bro E.G. Vliyanie epigeneticheskikh protsessov na parametry kollektorov i pokryshek v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [The influence of epigenetic processes on the reservoirs and seals parameters in the Mesozoic section of the Western Siberian lowland]. Trudy VNIGRI, 1976, issue 361, 132 p.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solenosnyy basseyn Sibirskoy platformy (Stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vendian-Cambrian salt bearing basin of the Siberian platform (Stratigraphy, development history)]. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2009, 148 p.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 43_2017 submitted on 12/01/2017 displayed on website on 12/19/2017
23 p.
pdf  Geological-geochemical criteria of the Anabaro-Khatang saddle petroleum
Geological and geochemical criteria of potentially oil and gas bearing accumulation of the Anabar-Khatangskaya saddle are considered. On the example of the Lower Kozhevnikov Formation of the Early Permian age, the following elements were analyzed: the thickness of oil and gas-bearing rocks and their ontact zones subjected to high-temperature destroying of organic matter under the influence of stratified intrusions; types and catagenesis stage of organic matter; contents of organic carbon and hydrogen index. For the Riphean, Cambrian, Devonian, Permian and Jurassic sequences, a comparative analysis of the distribution of the hydrogen index was carried out. The territory of the Anabar-Khatanga saddle is subdivided according to the probability of oil and gas bearing of different age deposits.

Keywords: oil and gas accumulation, catagenesis stage of organic matter, hydrogen index, petroleum prospects, Anabar-Khatanga saddle.
article citation Mazitov M.R., Kachkin A.A., Skachek K.G., Larichev A.I., Bostrikov O.I., Khabarov A.N., Semenova Z.A. Geologo-geokhimicheskie kriterii neftegazonosnosti Anabaro-Khatangskoy sedloviny [Geological-geochemical criteria of the Anabaro-Khatang saddle petroleum]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/43_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2017
References

   Bogorodskaya L.I., Kontorovich A.E., Larichev A.I. Kerogen: Metody izucheniya, geokhimicheskaya interpretatsiya [Kerogen: Methods of study, geochemical interpretation]. Novosibirsk, Izd-vo SO RAN, filial «Geo», 2005, 254 p.
   Devyatov V.P., Savchenko V.I. Novye dannye k pereotsenke resursov uglevodorodov Anabaro-Khatangskoy neftegazonosnoy oblasti [New data on the revaluation of hydrocarbon resources of the Anabar-Khatanga oil and gas region]. Geologiya nefti i gaza, 2012, no.1, p.55-61.
   Gurevich A.B., Volkova G.M., Gavrilova O.I. O kontaktovykh preobrazovaniyakh ugley i vmeshchayushchikh porod zapadnoy chasti Taymyrskogo basseyna vblizi intruziy doleritov [Contact transformations of coals and host rocks of the western part of the Taymyr basin near the intrusions of dolerites]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 1990, no. 3, p. 131-135.
   Kalinko M.K. Istoriya geologicheskogo razvitiya i perspektivy neftegazonosnosti Khatangskoy vpadiny [History of geological development and prospects of oil and gas potential of the Khatanga depression]. Leningrad, Gostoptekhizdat, 1959, 358 p. (Tr. NIIGA, vol. 104).
   Kashirtsev V.A., Kim N.S., Fursenko E. A., Dzyuba O.S., Fomin A.N., Chalaya O.N. Genezis neftey i nefteproyavleniy Anabaro-Khatangskoy sedloviny (Arkticheskiy sektor Sibirskoy platformy) [Genesis of oil and gas sows of the Anabar-Khatangskaya saddle (Arctic sector of the Siberian Platform)]. Litologiya, petrografiya, mineralogiya, geokhimiya, 2013, no.1 (13), p. 54-63.
   Kontorovich A.E. Geokhimicheskie metody kolichestvennogo prognoza neftegazonosnosti [Geochemical methods of quantitative forecasting of oil and gas]. Moscow, Nedra, 1976, 249 p.
   Kontorovich A.E., Fomin A.N., Krasavchikov V.O., Istomin A.V. Katagenez organicheskogo veshchestva v krovle i podoshve yurskogo kompleksa Zapadno-Sibirskogo megabasseyna [Catagenesis of organic matter in the roof and base of the Jurassic complex of the West Siberian megabasin]. Geologiya i geofizika, 2009, no. 11. p. 1191-1200.
   Krinin V.A. Anabaro-Khatangskaya sedlovina kak ob"ekt neftegazopoiskovykh issledovaniy [Anabar-Khatangskaya saddle as an object of oil and gas exploration]. Gornye vedomosti, 2014, no.8, p. 22-28.
   Pronkin A.P., Savchenko V.I., Khlebnikov P.A, Ernst V.A., Filiptsov Yu.A., Afanasenkov A.P., Efimov A.S., Stupakova A.V., Bordunov S.I., Suslova A.A., Sautkin R.S., Glukhova T.A., Peretolchin K.A. Novye dannye o geologicheskom stroenii i vozmozhnoy neftegazonosnosti zon sochleneniya Zapadno-Sibirskoy i Sibirskoy platform so skladchatym Taymyrom [New data on the geological structure and possible oil and gas potential of the junction zones of the West Siberian and Siberian Platforms with folded Taimyr]. Geologiya nefti i gaza, 2012, no.1, p. 30–44.
   Pronkin A.P., Savchenko V.I., Shumskiy B.V. Perspektivy neftegazonosnosti Khatangskogo zaliva [Prospects for petroleum potential of the Khatanga Bay]. Offshore [Russia], Sentyabr' 2013, p. 18–22.
   Pronkin A.P., Savchenko V.I., Stupakova A.V., Filiptsov Yu.A., Shumskiy B.V., Yubko V.M., Peretolchin K.A., Prokoptseva S.V. Novye dannye o geologicheskom stroenii i neftegazonosnosti Khatangskoy mezovpadiny i sopredel'noy akvatorii morya Laptevykh [New data on the geological structure and petroleum potential of the Khatanga Mezodepression and the around of the Laptev Sea]. Prirodnye resursy Krasnoyarskogo kraya, 2014, no. 23, p. 57-62.
   Spravochnik po geokhimii nefti i gaza [Handbook on the petroleum Geochemistry]. St. Petersburg, Nedra, 1998, 576 p.
   Strakhov N.M. Osnovy teorii litogeneza [Fundamentals of the lithogenesis theory]. Moscow, Izd-vo AN SSSR. vol. 1, 1960, 212 p.; vol. 2, 1960, 586 p; vol. 3, 1963, 558 p.