Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 37_2018 submitted on 07/24/2018 displayed on website on 10/19/2018
19 p.
pdf Organic geochemistry of the Frasnian sections of the northern Chernyshev Ridge area (Timan-Pechora Basin)
For the first time, data are presented on the geochemistry of organic matter belonging to the Darshor stream section (northern part of the Chernyshev Ridge). Lithologically studied section is represented by siliceous-clay-carbonate rocks with interbedding of fine-grained dark gray to black bituminous limestone. The biostratigraphical data correspond to the upper part of the Sargayev - the lower reaches of the Domanik level of the Frasnian age. The distribution of saturated and aromatic hydrocarbon biomarkers, the isotopic composition of carbon kerogen, bitumoid and its fractions are characteristic for the organic matter of the Domanik Formation of the Timan-Pechora petroleum bearing basin.
The data of the conodonts color indexes as well as a number of geochemical parameters indicate the degree of the middle mesocatagenesis (“oil window”). The studied deposits have a significant generation potential characteristic for the Domanik rocks - Timan-Pechora petroleum basin at these stage of catagenesis.

Keywords: organic matter, Domanik Formation, mesocatagenesis, Chernyshev Ridge, Timan-Pechora petroleum bearing basin.
article citation Burdelnaya N.S., Bushnev D.A., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A. Organicheskaya geokhimiya franskikh otlozheniy severnoy chasti gryady Chernysheva (Timano-Pechorskiy basseyn) [Organic geochemistry of the Frasnian sections of the northern Chernyshev Ridge area (Timan-Pechora Basin)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/37_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2018
References
Bushnev D.A. Osobennosti sostava biomarkerov bitumoida i produktov piroliza kerogena otlozheniy verkhnego devona Pechorskogo basseynam [The composition of biomarkers in bitumen and pyrolysis products of kerogen from the Pechora-Basin Upper Devonian deposits]. Neftekhimiya, 2002, no. 5, p. 291–305.
Bushnev D.A Organicheskoe veshchestvo Ukhtinskogo domanika. [Organic Matter of the Ukhta Domanik]. Doklady Earth Sciences, 2009, vol.426, no. 4, p. 677–680.
Bushnev D.A., Burdel'naya N.S. Modelirovanie protsessa nefteobrazovaniya uglerodistym slantsem domanika [Modeling of Oil Generation by Domanik Carbonaceous Shale]. Neftekhimiya, 2013, vol. 53, no. 3, p. 163–170.
Bushnev D.A., Burdelnaya N.S. Nefti i organicheskoe veshchestvo pozdnedevonskikh otlozheniy Timano-Pechorskogo basseyna, sopostavlenie po molekulyarnym i izotopnym dannym [Crude Oils and Organic Matter of Late Devonian Deposits of the Timan–Pechora Basin: Comparison by Molecular and Isotopic Data]. Neftekhimiya, 2015, vol. 55, no. 5, p. 375–382.
Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Shadrin A.N., Derevesnikova A.A. Domanikovye otlozheniya Denisovskogo progiba po rezul'tatam issledovaniya kerna skvazhiny Komandirshor-12 [The Domanik deposits of the Denisovsky downfold according to the core data of the Kkomandirshor-12 well]. Vestnik IG Komi SC UB RAS, 2017a, no. 7 (271), p. 12–20. DOI: https://doi.org/10.19110/2221-1381-2017-7-12-20
Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Smoleva I.V. Fraktsionirovanie izotopov ugleroda pri iskusstvennom sozrevanii organicheskogo veshchestva goryuchikh slantsev v avtoklave v prisutstvii vody [Carbon isotopes fractionation of oil shale organic matter under artificial maturation in an autoclave in the presence of water]. Vestnik IG Komi NTs UrO RAN, 2012, no. 5 (209), p. 15–18.
Bushnev D.A., Burdel'naya N.S., Zhuravlev A.V. Organicheskoe veshchestvo verkhnedevonskikh otlozheniy gryady Chernysheva [Organic Matter in Upper Devonian Deposits of the Chernyshev Ridge] Geokhimiya, 2017, vol. 55, issue 6, p. 527-528. DOI: https://doi.org/10.1134/S0016702917060027
Bushnev D.A., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A., Burdel’naya N.S. Organicheskoe veshchestvo famenskikh otlozheniy yuzhnoy chasti gryady Chernysheva (razrez na r. Iz"yael') [Famennian organic matter of the southern part of the Chernyshev Ridge (Iz’yayol River section)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017b, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/26_2017.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/26_2017
Ivanov K.S. Sovremennye metodiki vydeleniya konodontov (obzor) [Modern methods for isolating conodonts (review)]. Problemy sovremennoy mikropaleontologii. Leningrad: Nauka, 1990, p. 149–156.
Jones G.L. Irish Carboniferous conodonts record maturation levels and the influence of tectonisn, igneous activity and mineralization. Terra Nova, 1992, vol. 4, no. 4, p. 238-244.
Kim N.S., Rodchenko A.P. Hopane hydrocarbons in bitumens of Mesozoic deposits of the western Yenisei-Khatanga regional trough. Russian Geology and Geophysics, 2016, vol. 57, no. 4, p. 597-607.
Kiryukhina T.A., Bol'shakova M.A., Stupakova A.V., Korobova N.I., Pronina N.V. Sautkin R.S., Suslova A.A., Mal'tsev V.V., Slivko I.E., Luzhbina M.C., Sannikova I.A., Pushkareva D.A., Chupakhina V.V., Zav'yalova A.P. Litologo-geokhimicheskaya kharakteristika domanikovykh otlozheniy Timano-Pechorskogo basseyna [Lithological and geochemical characteristics of Domanik deposits of Timan-Pechora Basin]. Georesursy, 2015, no. 2(61), p. 87-100. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.61.2.8
Klapper G., Feist R., House M.R. Decision on the Boundary Stratotype for the Middle / Upper Devonian Series Boundary. Episodes, 1987, vol. 10, no. 2, p. 97–101.
Moldowan J.M., Fago F.J., Carlson R.M.K., Young D.C., van Duyne G., Clardy J., Schoell M., Pillinger C.T., Watt D.S. Rearranged hopanes in sediments and petroleum. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1991, vol. 55, p. 3333–3353.
Mrkic S., Stojanovic K., Kostic A., Nytoft H.P., Sajnovic A. Organic geochemistry of Miocene source rocks from the Banat Depression (SE Pannonian Basin, Serbia). Org. Geochem, 2011, vol. 42, p. 655–677.
Organicheskaya geokhimiya Timano-Pechorskogo basseyna [Organic Geochemistry of the Timan-Pechora Basin]. T.K. Bazhenova, V.K. Shimanskiy, V.F. Vasil'eva, A.I. Shapiro, L.A. Yakovleva (Gembitskaya), L.I. Klimova. St. Petersburg: VNIGRI, 2008, 164 p.
Pershina A.I. Siluriyskie i devonskie otlozheniya gryady Chernysheva [Silurian and Devonian deposits of the Chernyshev Ridge]. Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1962, 122 p.
Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The biomarker guide. Intepreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. Second Edition. Cambridge University press, 2005, vol. 1, 472 p.
Petrologiya organicheskogo veshchestva v geologii goryuchih iskopaemyh [Petrology of organic matter in the geology of combustible minerals]. I.I. Ammosov, V.I. Gorshkov, N.P. Grechishnikov, I.V. Eremin, V.K. Pryanishnikov, Yu.V. Stepanov, 1987, Мoscow: Nauka, 334 p.
Petrov Al.A. Uglevodorody nefti [Hydrocarbons of oil]. Moscow: Nauka, 1984, 264 p.
Sinninghe Damsté J.S., Wakeham S.G., Kohnen M.E.L., Hayes J.M. and Leeuw J.W. A 6000-year sedimentary molecular record of chemocline excursion in the Black Sea. Nature, 1993, vol. 362, p. 827–829.
Summons R.E., Powell T.G. Chlorobiaceae in Palaeozoic seas revealed by biological markers, isotopes and geology. Nature, 1986, vol. 319, p. 763–765.
Tel'nova O.P. Palinologicheskaya harakteristika franskih otlozhenij na ruch'e Dehrshor (gryada Chernysheva) [Palynological characteristics of the Frasnian sedimentary rocks on the Dershore stream (Chernyshev ridge)]. Syktyvkarskij paleontologicheskij sbornik. Trudy Instituta geologii Komi NC UrO RAN. Syktyvkar, 2000, no. 4, issue 102, p. 63–68.
Timonin N.I. Tektonika gryady Chernysheva (Severnoe Priural'e) [Tectonics of the Chernyshev Ridge (Northern Urals)]. Leningrad: Izd-vo «Nauka», 1975, 130 p.
Tsyganko V.S. Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya (stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya) [The Devonian of the western slope of the north of the Urals and Pay-Khoy (stratigraphy, principles of sequential stratigraphy, correlation)]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2011, 356 p.
Tsyganko V.S., Beznosova T.M., Saldin V.A., Talimaa V.N. Pogranichnye otlozheniya silura i devona na severe gryady Chernysheva (materialy izucheniya opornogo razreza na ruch'e Dehrshor) [The boundary deposits of the Silurian and Devonian in the north of the Chernyshev ridge (materials of the study of the reference section on the Dershore stream)]. Biostratigrafiya fanerozoya Timano-Pechorskoj provincii. Trudy Instituta geologii Komi nauch. Centra UrO AN SSSR. Syktyvkar, 1989, no. 86, p. 21-31.
Van Kaam-Peters H.M.E., Köster J., van der Gaast S.J., Dekker M., de Leeuw J.W., Sinninghe Damste J.S. The effect of clay minerals on diasteranes/sterane ratios. Geochemica et Cosmohimica Acta, 1998, vol. 62, no 17, p. 2923–2929.
Waples D.W., Machihara T. Biomarkers for geologist - a practical guide to the application of sterаnes and triterpanes in petroleum geology. AAPG methods and exploration, 1991, no 9, 91 p.
Yang W., Liu G., Feng Y. Geochemical significance of 17(H)-diahopane and its application in oil-source correlation of Yanchang formation in Longdong area, Ordos basin, China. Marine and Petroleum Geology, 2016. vol. 71, p. 238–249.
Yudina A.B. Konodonty franskogo yarusa severnoj chasti gryady Chernysheva [Conodonts of the Frasnian stage of the northern part of the Chernyshev ridge]. Ehkostratigrafiya i iskopaemye soobshchestvapaleozoya i mezozoya Evropejskogo Severo-Vostoka. Trudy Instituta geologii Komi nauch. Centra UrO RAN. Syktyvkar, 1995, no. 86, p. 31–40.
Zhuravlev A.V. Otsenka stepeni termal'nogo katageneza paleozoyskikh otlozheniy severa Pay-Khoyskogo paravtokhtona po indeksam okraski konodontov [Estimation of Palaeozoic rocks thermal maturity of Northern Pay-Khoy parautochthone on the basis of conodont color alternation indexes]. Litosfera, 2017, no. 1, p. 44–52.
Ziegler W., Sandberg C. The Late Devonian Standart Conodont Zonation. Cour. Forsch.-Inst. Senckenberg, 1990, no 121, 115 p.