Yurieva Z.P.

yurzp@atknet.ru

Graduated from Saratov State University (1970), specialization 'engineering and petroleum geologist'.
PhD in geology and mineralogy.
Area of scientific interest: analysis of geological and geophysical data for the Lower, Middle and Upper Devonian terrigenous.
Author of 52 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 43_2016 submitted on 05/27/2016 displayed on website on 11/28/2016
26 p.
pdf  History of the Lochkovian terrain from the north-east of Timan-Northern Urals region
The correlation of the Lower Devonian Lochkovian section in the northeastern part of the Timan-Northern Urals region is carried out on the basis of a complex lithological, geophysical and biostratigraphic data. Several times units are distinguished and confirmed by key events: Pridolian-Lochkovian, Early-Late Ovinparma and Late Ovinparma-Sotchemkyrta. An important ostracods biozonal sequence is developed in the Pridolian-Lochkovian section. For the first time the ostracod complexes allowed us not only to trace the lateral facies changes of Lochkovian deposits, but also to incorporate them into the framework of the geophysical correlation markers.

Keywords: Lower Devonian, Lochkovian stage, facies, cyclite, correlational marker, Ostracoda zone, Timan-Northern Urals region.
article citation Yurieva Z.P., Shamsutdinova L.L. K istorii formirovaniya lokhkovskikh otlozheniy severo-vostoka Timano-Severoural'skogo regiona [History of the Lochkovian terrain from the north-east of Timan-Northern Urals region]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/43_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/43_2016
References
   Abushik A. Silurian-Earliest Devonian ostracode biostratigraphy of the Timan-Nothern Ural region. Tallinn: Proceedings of the Estonian Academy of Scienees Geology, 2000, 49, 2, P. 112-125.
   Abushik A.F. Ispol'zovanie parastratigraficheskikh grupp v zonal'noy stratigrafii (na primere pozdnesiluriyskikh ostrakod) [Using parastratigrafical groups for zonal stratigraphy (the example of Late Silurian ostracods)]. Paleontologiya i detal'naya stratigraficheskaya korrelyatsiya: Tr. XXXVIII sessii VPO, Leningrad: Nauka, 1986, p. 49-55.
   Abushik A.F., Modzalevskaya T.L. O granitse silura i devona na zapadnom sklone Pripolyarnogo Urala [On the boundary of Silurian and Devonian on the western slope of the Polar Urals]. Dokl. AN SSSR, 1973, vol. 209, p. 1171-1173.
   Abushik A.F., Shamsutdinova L.L. Ostrakody rannego devona Timano-Pechorskoy provintsii [Early Devonian Ostracods from the Timan-Pechora Province]. St. Petersburg: VSEGEI, 2000, 181 p.
   Antoshkina A.I. Assotsiatsii ooidov i stromatolitov – stress dlya bentosnykh ekosistem [The ooids and stromatolites association - stress to the benthic ecosystem]. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. 2015, no. 3, p. 19-25.
   Antoshkina A.I. Prostranstvenno-vremennye svyazi v strukture nizhnepaleozoyskoy kaleydovoy formatsii severa Urala [Spatial and temporal relationships in the structure of Lower Paleozoic Kaleydov Formation on North Urals]. Problemy geologii i mineralogii: Tr. In-ta geol. Komi NTs UrO RAN, Syktyvkar: 2006, p. 351-364.
   Antoshkina A.I. Rannepaleozoyskoe rifoobrazovanie na Severe Urala kak primer ego vzaimosvyazi s geo-biosfernymi izmeneniyami [Early Paleozoic reef formation in the North Urals and his relationship with the geo-biosphere changes]. Rifogennye formatsii i rify v evolyutsii biosfery. Seriya «Geo-biologicheskie sistemy v proshlom». Moscow: PIN RAN, 2011, p.116-141.
   Antoshkina A.I., Saldin V.A., Nikulova N.Yu., Sandula A.N., Ponomarenko E.S., Shebolkin D.N., Shadrin A.N., Kaneva N.A. Osobennosti paleozoyskoy istorii Severoural'skogo osadochnogo basseyna [Features of the history of the Northern Uralsk Paleozoic sedimentary basin]. Vestnik In-ta geol. Komi NTs UrO RAN. – 2012, no. 3, p. 16-23.
   Beznosova T.M. Soobshchestva brakhiopod i biostratigrafiya verkhnego ordovika, silura i nizhnego devona severo-vostochnoy okrainy paleokontinenta Baltiya [Communities brachiopods and biostratigraphy of Upper Ordovician, Silurian and the Lower Devonian northeastern outskirts Baltic paleocontinent]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2008, 217 p.
   Chernov G.A. Devonskie otlozheniya vostochnoy chasti Bol'shezemel'skoy tundry [Devonian sediments eastern Bolshezemelskaya tundra]. M.-L.: Izd-vo AN SSSR, 1962, 118 p.
   Chernov G.A. Paleozoy Bol'shezemel'skoy tundry i perspektivy ego neftegazonosnosti [Paleozoic Bolshezemelskaya tundra and its petroleum potential]. Moscow: Nauka, 1972, 314 p.
   Grachevskiy M.M., Berlin Yu.M., Dubovskoy I.T., Ul'mishek G.F. Korrelyatsiya raznofatsial'nykh tolshch pri poiskakh nefti i gaza [Correlation of different facies strata in the search for oil and gas]. Moscow: Nedra, 1976, 296 p.
   Litosfera Timano-Severoural'skogo regiona: geologicheskoe stroenie, veshchestvo, geodinamika [Lithosphere Timan region Severouralsk: geological structure, substance, geodynamics]. Ed.: A.M. Pystin, A.I. Antoshkina, L.V. Makhlaev, Syktyvkar: Geoprint, 2008, 234 p.
   Malyshev N.A. Tektonika, evolyutsiya i neftegazonosnost' osadochnykh basseynov evropeyskogo severa Rossii [Tectonics, evolution and petroleum potential of sedimentary basins of the European North of Russia]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2002, 270 p.
   McKee E., Facies changes on the Colorado Plateau (E. Mackey, Facies changes in the Colorado Plateau). Osadochnye fatsii v geologicheskoy istorii: doklady i diskussii na sessii amerikanskogo geologicheskogo obshchestva, Moscow: Izd-vo inostr. liter., 1953, p. 63-81.
   Modzalevskaya T.L. Brakhiopody silura i nizhnego devona i ikh stratigraficheskoe znachenie [Silurian and Lower Devonian Brachiopods and their stratigraphic significance]. Siluriyskie i nizhnedevonskie otlozheniya ostrova Dolgogo: sbornik statey, Sverdlovsk: Ural'skiy NTs AN SSSR, 1980, p. 82-106.
   Mur R. Znachenie fatsiy [Facies significance]. Osadochnye fatsii v geologicheskoy istorii: doklady i diskussii na sessii amerikanskogo geologicheskogo obshchestva. Moscow: Izd-vo inostr. liter., 1953, p. 17-62.
   Novitskaya L.I., Karatayute-Talimaa V.N., Yur'eva Z.P. Paraliliaspis – novyy rod tsiastaspid (Cyathaspidiformes, Agnatha) iz nizhnedevonskikh otlozheniy Timano-Pechorskoy provintsii) [Paraliliaspis - new genus tsiastaspid (Cyathaspidiformes, Agnatha) from the Lower Devonian section of the Timan-Pechora Province)]. Paleontologicheskiy zhurnal, 1994, no. 3, p. 94-102.
   Patrunov D.K. Paleogeograficheskie tipy srednepaleozoyskikh rifovykh obrazovaniy na severo-vostochnoy periferii drevney Russkoy platformy [Paleogeographic types of Middle Palaeozoic reefal formations from the north-eastern periphery of the ancient Russian Platform]. Litologiya i paleogeografiya biogermnykh massivov. Moscow: Nauka, 1975, p. 73-85.
   Patrunov D.K., Shurygina M.V., Cherkesova S.V.Silur i nizhniy devon na ostrove Dolgom [Silurian and Lower Devonian deposits on the Dolgy Island]. Siluriyskie i nizhnedevonskie otlozheniya ostrova Dolgogo: sbornik statey, Sverdlovsk: Ural'skiy NTs AN SSSR, 1980, p. 3-26.
   Pershina A.I. Siluriyskie i devonskie otlozheniya gryady Chernysheva [Silurian and Devonian deposits of Chernysheva ridge]. Leningrad: Izd-vo AN SSSR, 1962, 122 p.
   Pershina A.I., Tsyganko V.P. Biostratigrafiya verkhnego silura, nizhnego i srednego devona Pechorskogo Urala [Biostratigraphy of the Upper Silurian and Lower and Middle Devonian of the Pechora Urals]. Tezisy dokladov III Mezhdunarodnogo simpoziuma po granitse silura i devona, Leningrad, 1968, p. 153-158.
   Pershina A.I., Tsyganko V.S., Shcherbakov E.S., Borintseva N.A. Biostratigrafiya siluriyskikh i devonskikh otlozheniy Pechorskogo Urala [Biostratigraphy of the Silurian and Devonian deposits of the Pechora Urals]. Leningrad: Nauka, 1971, 129 p.
   Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [New ideas about the tectonics and petroleum-zoning of the Timan-Pechora oil and gas province]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol.6, no. 4, http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Shamsutdinova L.L. Biostratigraficheskoe raschlenenie lokhkovskogo yarusa Timano-Pechorskoy provintsii po ostrakodam [Biostratigraphical subdivision of the Lochkovian section of the Timan-Pechora Province based on the ostracods study]. Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo severo-vostoka Rossii: mat-ly XIII geologicheskogo s"ezda Respubliki Komi, vol. II. Syktyvkar, 1999, p. 243-246.
   Shuyskiy V.P. Pogranichnye sloi silura i devona v rayone mysa Belyy Nos na Pay–Khoe [Boundary layers Silurian and Devonian sections near Cape White Nose on the Pai-Khoi]. Tr. IGiG Ural'skogo NTs AN SSSR, issue 117. Sverdlovsk: Ural'skiy NTs, 1975, p. 105-118.
   Sobolev N.N., Evdokimova I.O. Obshchaya stratigraficheskaya shkala devonskoy sistemy: sostoyanie i problemy [General Devonian stratigraphic scale systems: present state and problems]. Obshchaya stratigraficheskaya shkala Rossii: sostoyanie i perspektivy obustroystva. Vserossiyskaya konferentsiya, Moscow: GIN RAN, 2013, p. 139-148.
   Stratigraficheskiy kodeks (izdanie vtoroe, dopolnennoe) [Stratigraphic Code (second edition, supplemented)]. St. Petersburg, 1992. 120 p.
   Talimaa, V.N. Vertebrate complexes in the heterofacial Lower Devonian deposits of Timan-Pechora Province. Ichthyolith Issues: Special Publ.1, Socorro, New Mexico, 1995. ISSN 1302-1314, P. 39-42.
   Tsyganko V.P. Devon zapadnogo sklona severa Urala i Pay-Khoya (stratigrafiya, printsipy raschleneniya, korrelyatsiya) [Devonian western slope of the northern Urals and Pai-Khoi areas (stratigraphy, the principles of subdivision rule, correlation)]. Ekatekrinburg: UrO RAN, 2011, 356 p.
   Tsyganko V.P. Opornye razrezy pogranichnykh otlozheniy silura i devona Pripolyarnogo Urala (putevoditel' polevogo seminara) [Correlation reference sections of the Silurian and Devonian boundary deposits on the Pre Polar Urals area (the field seminar guide)]. Ed. V.A. Chermnykh, Syktyvkar: Komi filial AN SSSR, 1983, 104 p.
   Tsyganko V.S., Beznosova T.M., Lukin V.Yu., Remizova S.T., Sobolev D.B., Tel'nova O.P. Etapnost' razvitiya paleozoyskoy bioty i ee korrelyatsionnyy potentsial [Development of Paleozoic biota and its correlation potential]. Syktyvkar: Geoprint, 2007, 88 p.
   Tsyganko V.S., Beznosova T.M., Saldin V.A., Talimaa V.N. Pogranichnye otlozheniya silura i devona na severe gryady Chernysheva (materialy izucheniya opornogo razreza na ruch'e Dershor) [The border Silurian and Devonian deposits in Northern Chernyshev Ridge (Reference section on the Dershor creek)]. Biostratigrafiya fanerozoya Timano-Pechorskoy provintsii: Tr. In-ta geol. Komi NTs UrO AN SSSR, issue 73, Syktyvkar, 1989, p. 21-31.
   Yur'eva Z.P. Peloidy–indikatory regressii v sredneovinparmskoe vremya (Timano-Pechorskiy region) [Peloids - regression indicators Midler Ovinparma time (Timan-Pechora region)]. Rify i karbonatnye psefitolity: Mat-ly Vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya, Syktyvkar: In-t geologii Komi NTs UrO RAN, 2010, p. 198-199.
   Yur'eva Z.P., Gernet L.S., Cherkes L.P., Lytasova M.A. Oblomochnye karbonaty pogranichnykh otlozheniy verkhnego i nizhnego devona [Clastic carbonates border Upper and Lower Devonian section]. Litologiya i neftegazonosnost' karbonatnykh otlozheniy: mat-ly Vtorogo vserossiyskogo litologicheskogo soveshchaniya i Vos'mogo vserossiyskogo simpoziuma po iskopaemym korallam i rifam. Syktyvkar: Geoprint, 2001, p. 116-118.
   Yur'eva Z.P., Shamsutdinova L.L. Sobytiynye rubezhi kak osnova litofatsial'noy modeli lokhkovskikh otlozheniy na severo-vostoke Timano-Pechorskoy provintsii [Eventful history borders as starting point for the lithofacial model of the Lochkovian section in the North-Eastern part of the Timan-Pechora Province]. Vestnik In-ta geologii Komi NTs UrO RAN, 2015, no. 8, p. 9-14.
   Yur'eva Z.P., Valiukevichius Yyu. Nizhnedevonskaya karbonatnaya klinoformaKhoreyverskoy vpadiny Timano-Severoural'skogo regiona (stratigrafiya, korrelyatsiya) [The Lower Devonian carbonate clinoform of the Khoreyver Depression in the Timan - Northern Ural region (stratigraphy, correlation)]. Litosfera, 2014, no. 2, p. 26-38.
   Yur'eva Z.P., Valiukevichius Yyu. Nizhniy devon Varandey-Adz'vinskoy strukturnoy zony (stratigrafiya, korrelyatsiya) [Lower Devonian Varandey-Adzva structural zone (stratigraphy, correlation)]. Vestnik In-ta geologii Komi NTs UrO RAN, 2012, no. 5, p. 6-10.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 32_2014 submitted on 04/08/2014 displayed on website on 07/21/2014
28 p.
pdf  Correlation of Pragian and Emsian various facies sections of the Pechora Plate
Based on lithological, biostratigraphical and geophysical data of the Pechora Plate wells, characteristics and correlation criteria of Pragian and Emsian (Lower Devonian) are carried out. Event boundaries are proved: Lower-Upper Emsian, Lower-Middle Devonian. Comparison of lithofacies of deep-laying Pragian and Emsian with coeval sections of different facies strata in natural outcrops of the Western slope of the Urals is carried out.

Keywords: Lower Devonian, Pragian and Emsian, stratigraphy, sedimentation, lithofacies correlation, Pechora Plate.
article citation Yurieva Z.P.Korreljacija prazhskih i jemsskih raznofacial'nyh otlozhenij Pechorskoj plity [Correlation of Pragian and Emsian various facies sections of the Pechora Plate]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/32_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/32_2014
References
   Abushik A.F., Shamsutdinova L.L. Ostrakody rannego devona Timano-Pechorskoj provincii [Ostracods of Early Devonian of the Timan-Pechora Province]. Saint Petersburg: VSEGEI, 2000, 181 p.
   Antoshkina A.I. Rannepaleozojskoe rifoobrazovanie na cevere Urala kak primer ego vzaimosvjazi s geo-biosfernymi izmenenijami [Early Paleozoic reef formation in the north of the Urals as an example of its correlation to the geo-biosphere changes]. Rifogennye formacii i rify v jevoljucii biosfery. Serija «Geo-biologicheskie sistemy v proshlom». Moscow: PIN RAN, 2011, p.116-141.
   Antoshkina A.I. Rifoobrazovanie v paleozoe (sever Urala i sopredel'nye oblasti) [Reef formation in the Paleozoic (North Ural and adjacent areas)]. Ekaterinburg: izd-vo UrO RAN, 2003, 304 p.
   Atlas geologicheskih kart. Timano-Pechorskij sedimentacionnyj bassejn [Atlas of Geological Maps. Timan-Pechora sedimentary basin]. Uhta: Izd-vo OOO «Regional'nyj dom pechati», 2000.
   Atlas geologicheskih kart. Timano-Pechorskij sedimentacionnyj bassejn (Ob"jasnitel'naja zapiska) [Atlas of Geological Maps. Timan-Pechora sedimentary basin (Explanatory note)]. Uhta: Izd-vo TP NIC, 2002, 122 p.
   Biostratigrafija silurijskih i devonskih otlozhenij Pechorskogo Urala [Biostratigraphy of the Silurian and Devonian rocks of the Pechora Ural]. Pershina A.I., Cyganko V.S., Shherbakov Je.S., Borinceva N.A. Leningrad: Nauka, 1971, 129 p.
   Chernov G.A. Paleozoj Bol'shezemel'skoj tundry i perspektivy ego neftenosnosti [Paleozoic Bolshezemelsk tundra and its oil potential]. Moscow: Nauka, 1972, 315 p.
   Chlupac I., Havlicek V., KrizJ., Kukal Z., Storch P. Palaeozoic of the Barrandian: Cambrian to Devonian. Prague: Czech Geological Survey, 1998, 183 p.
   Cyganko V.S. Devon zapadnogo sklona severa Urala i Paj-Hoja (stratigrafija, principy raschlenenija, korreljacija) [Devonian western slope of the northern Ural and Pai-Khoi (stratigraphy, principles of hierarchical subdivisions, correlation)]. Ekaterinburg: izd-vo UrO RAN, 2011, 356 p.
   Cyganko V.S. Stratigrafija i korreljacija terrigennyh otlozhenij nizhnego devona Pripoljarnogo Urala i juga grjady Chernysheva [Stratigraphy and correlation of the Lower Devonian clastic sediments of Polar Ural and Chernyshev southern ridge]. Geologija evropejskogo severa Rossii. Syktyvkar: Trudy in-ta geologii Komi NC UrO RAN, 1997, issue 1, no. 92, p. 54-62.
   Garcia-Alcalde J.L. North Gondwanan Emsian events // Episodes, 1997, vol. 20, no. 4, p. 241-246.
   Global'naja korreljacija nizhnedevonskih karbonatnyh i klasticheskih razrezov (Proekt 499 MPK/Mezhdunarodnaja podkomissija po stratigrafii devona) [Global correlation of carbonate and clastic Lower Devonian sections (Project 499 IPC / International Subcommittee on Devonian stratigraphy)]. Materialy mezhdunarodnoj konferencii. Kitabskij gosudarstvennyj geologicheskij zapovednik. Tashkent: Izd-vo StalMag Press, 2008, 121 p.
   Itenberg S.S. Interpretacija rezul'tatov geofizicheskih issledovanij skvazhin [Interpretation of the wells geophysical logs]. Ucheb. posobie dlja vuzov. Moscow: Nedra, 1987, 375 p.
   Jolkin E.A., Baharev N.K., Jazikov A.Yu., Izoh N.G., Sennikov N.V., Kim A.I., Erina M.V., Rahmonov U.D., Cmejrek E.S. Litostratigrafija stratotipicheskogo razreza nizhnej granicy jemsskogo jarusa (GSSP) nizhnego devona (Saj Zinzil'ban, Zeravshano-Gissarskaja gornaja oblast', Uzbekistan) [Litostratigrafy of the Lower Emsian boundary of stratotype section (GSSP) of the Lower Devonian (Sai Zinzilban, Zeravshan-Hissar mountain region, Uzbekistan)]. Prilozhenie k zhurnalu «Geologija i geofizika»: Novosti paleontologii i stratigrafii, 2011, vol. 52, no. 15, p. 7-24.
   Larionova Z.V., Moskalenko M.N., Shamsutdinova L.L., Judina Yu.A., Verbova N.I., Mel'nikova L.I. Jevoljucija fauny i vazhnejshie abioticheskie sobytija v rannem – srednem devone i nachale frana Timano-Pechorskoj oblasti [The evolution of the fauna and the most important abiotic events in Early and Middle Devonian and Early Frasnian of the Timan-Pechora region]. Geologija devonskoj sistemy: Materialy mezhdunarodnogo simpoziuma. Syktyvkar: Geoprint, 2002, p. 88-90.
   Malyshev N.A. Tektonika, jevoljucija i neftegazonosnost' osadochnyh bassejnov evropejskogo severa Rossii [Tectonics, evolution and hydrocarbon potential of the sedimentary basins of the Northen European Russia]. Ekaterinburg: Izd-vo UrO RAN, 2002, 270 p.
   Margulis E.A. Neftegazonosnye kompleksy Pechorskogo shel'fa [Oil-gas complexes of the Pechora shelf]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2009, vol. 4, no. 4, http://www.ngtp.ru/5/35_2009.pdf
   Mikulash R., Dronov A. Paleoihnologija – vvedenie v izuchenie iskopaemyh sledov zhiznedejatel'nosti [Paleoichnology - an introduction to the study of trace fossils]. Praga: Geolog. Institute Akad. nauk Cheshskoj respubliki, 2006, 22 p.
   Motruk V.D., Rapoport B.I., Yurieva Z.P., Kerusov I.N., Hromova I.Yu., Barinova E.M. Uslovija formirovanija devonskih otlozhenij severnoj chasti Medynsko-Sarembojskoj antiklinal'noj zony po materialam sejsmorazvedki 3D [Conditions of formation of the Devonian strata of Northern Medyn-Saremboy Anticlinal area based on 3D seismic]. Geologija devonskoj sistemy: Materialy mezhdunarodnogo simpoziuma. Syktyvkar: Geoprint, 2002, p. 27-28, 295.
   Osnovy paleontologii. Bescheljustnye i ryby [Fundamentals of paleontology. Agnatha and fishes]. Otv. red. D.V. Obruchev. Moscow: Nauka, 1964, p. 161-172.
   Paleozojskoe osadkonakoplenie na vneshnej zone shel'fa passivnoj okrainy severo-vostoka Evropejskoj platformy [Paleozoic sedimentation on the outer shelf zone of the passive margin northeast of the European Platform]. Otv. red. Antoshkina A.I., Saldin V.A. Syktyvkar: Geoprint, 2011, 200 p.
   Pershina A.I., Cyganko V.S., Borinceva N.A. Biogeograficheskoe rajonirovanie evropejskogo severa SSSR (devonskij period) [Biogeographic zonation of the European North of the USSR (Devonian)]. Leningrad: Nauka, 1976, 104 p.
   Prishhepa O.M., Bogackij V.I., Orlova L.A., Chumakova O.V., Kostygova P.K. Prognoz neftegazonosnosti oblasti severnogo zamykanija Timano-Pechorskogo osadochnogo bassejna [Forecast of petroleum potential of the district of the Timan-Pechora petroleum basin northern closure]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2009, vol. 4, no. 3, http://www.ngtp.ru/rub/6/36_2009.pdf
   Shcherbakov E.S. Terrigennyj devon zapadnogo sklona Severnogo Urala [Devonian clastic of the western slope of the Northern Ural]. Leningrad: Nauka, 1977, 157 p.
   Sobolev N.N., Evdokimova I.O. Obshhaja stratigraficheskaja shkala devonskoj sistemy: sostojanie i problemy [General stratigraphic scale of the Devonian system: status and problems]. Sb. statej Vserossijskoj konferencii. Moscow: GIN RAN, 2013, p. 139-148.
   Sostojanie izuchennosti stratigrafii dokembrija i fanerozoja Rossii. Zadachi dal'nejshih issledovanij. Postanovlenija Mezhvedomstvennogo stratigraficheskogo komiteta i ego postojannyh komissij [Precambrian and Phanerozoic Russia - State of knowledge stratigraphy: problems for further research. Resolutions of the Interdepartmental Stratigraphic Committee and its standing committees]. Saint Petersburg: izd-vo VSEGEI, 2008, no. 38, 131 p.
   Stratigraficheskij slovar' SSSR. Novye stratigraficheskie podrazdelenija paleozoja SSSR [Stratigraphic dictionary of the USSR. New Paleozoic stratigraphic units of the USSR]. Leningrad: Nedra, 1991, p. 83-84.
   Taninskaja N.V. Sedimentacionnye kriterii prognoza kollektorov v sredneordoviksko-nizhnedevonskih otlozhenijah Timano-Pechorskoj provincii [Sedimentological criteria of reservoirs forecast of the Middle Ordovician and Lower Devonian Formation of Timan-Pechora Province]. Neftegazovaja geologija. Teorija i praktika, 2010, vol. 5, no. 4, http://www.ngtp.ru/rub/2/52_2010.pdf
   Timonin N.I. Pechorskaja plita: istorija geologicheskogo razvitija v fanerozoe [Pechora Plate: history of Phanerozoic geological development]. Ekaterinburg: Izd-vo UrO RAN, 1998, 240 p.
   Vacek F. Paleoclimatic event at the Lochkovian-Pragian boundary recorded in magnetic susceptibility and gamma-ray spectrometry (Prague-Synclinorium, Czech Republic) // Bulletin of Geosciences, 2011, vol.86, 2, p. 259-268.
   Valiukevicius J. & Burrow C.J. Diversity of tissues in acanthodians with Nostolepis-type histological structure // Palaeontologica Polonica, 2005, 5 (3), p. 635-649.
   Valiukevicius J. New Late Silurian to Middle Devonian acanthodians of Timan-Pechora region // Acta Geologica Polonica, 2003, 53 (3), p. 209-245.
   Yurieva Z.P. Nizhnedevonskie otlozhenija Kolvinskogo megavala [Lower Devonian strata of Kolva megaswell]. Geologija i mineral'no-syr'evye resursy evropejskogo severo-vostoka Rossii: Materialy XV geologicheskogo s"ezda respubliki Komi. Syktyvkar: Geoprint, 2009, vol. II, p. 254-256.
   Yurieva Z.P. Prazhskie i jemsskie otlozhenija v severo-vostochnyh razrezah Timano-Severoural'skogo regiona [Pragian and Emsian strata in the northeastern part of the Timan Northern Ural region]. Paleozoj Rossii: regional'naja stratigrafija, paleontologija, geo- i biosobytija: Materialy III Vserossijskogo soveshhanija. Saint Petersburg: izd-vo VSEGEI, 2012, p. 273-275.
   Yurieva Z.P. Repernye urovni pri korreljacii devonskih poddomanikovyh otlozhenij (severnaja chast' Timano-Pechorskoj provincii) [The reference levels in correlation of Under Domanic Devonian strata (northern part of the Timan-Pechora Province)]. Aktual'nye problemy geologii gorjuchih iskopaemyh osadochnyh bassejnov evropejskogo severa Rossii: Materialy vserossijskoj konferencii. Syktyvkar: Geoprint, 2000, p. 174-175.
   Yurieva Z.P. Voprosy stratigrafii neftenosnyh nizhnedevonskih otlozhenij (Timano-Pechorskaja provincija) [Stratigraphic questions of Lower Devonian oil deposits (Timan-Pechora Province)]. Geologija i mineral'no-syr'evye resursy evropejskogo severo-vostoka Rossii: Materialy XIV geologicheskogo s"ezda respubliki Komi, tom III. Syktyvkar: Geoprint, 2004, p. 292-293.
   Yurieva Z.P., Valikjavichus J. Nizhnij devon Varandej-Adz'vinskoj strukturnoj zony (stratigrafija, korreljacija) [Lower Devonian Varandey-Adzva structural area (stratigraphy, correlation)]. Vestnik in-ta geologii Komi NC UrO RAN. Syktyvkar: Geoprint, 2012, no. 5, p. 6-10.
   Yuryeva, Z. & Karatajute-Talimaa, V. Vertebrates in the Lower Devonian and overlying Devonian deposits of the Pechora Basin, Russian // Middle Palaeozoic vertebrates of Laurussia: relationship with Siberia, Kazakhstan, Asia and Gondwana (IGCP 491, 6 Baltic Stratigraphical Conference). Sp. publication 9. Saint Petersburg: St.-Petersburg University, 2005, p. 45-47.
   Zhemchugova V.A., Mel'nikov S.V., Danilov V.N. Nizhnij paleozoj Pechorskogo neftegazonosnogo bassejna (stroenie, uslovija obrazovanija, neftegazonosnost') [Lower Paleozoic of the petroleum Pechora basin (structure, formation conditions, petroleum potential)]. Moscow: Izd-vo Akademii gornyh nauk, 2001, 110 p.