Regional petroleum geology
Article # 7_2024 submitted on 02/26/2024 displayed on website on 03/29/2024
21 p.
pdf Devonian strata of the Southern Timan: paleomagnetic data
New paleomagnetic determinations are presented based on a reconnaissance collection of rocks of the Frasnian and Famennian stages of the Upper Devonian, selected on the river Ukhta and river Izhma. Three components of natural remanent magnetization have been identified. Component A, post-folding, is close to the modern direction of the geomagnetic field. Bipolar prefolded component C, treatment test positive. The paleomagnetic pole of component C has a large deviation in longitude to the east, relative to the trajectories of the apparent movement of the paleomagnetic poles for the East European and Russian platforms. The third, pre-folded, bipolar component D3 of Frasnian and Early Famennian age with a positive test of geomagnetic field polarity reversal. The resulting position of the paleomagnetic pole according to the D3 component indicates a clockwise rotation of the studied rocks with respect to the Russian Platform by 1020 degrees. The sections were correlated with the available magnetostratigraphic scales for the Frasnian and Famennian strata of the Upper Devonian.

Keywords: paleomagnetic determination, Upper Devonian, polarity of the geomagnetic field, magnetostratigraphic scale, paleomagnetic pole, Russian platform, South Timan.
article citation Iosifidi A.G., Sal'naya N.V. Devonskie otlozheniya Yuzhnogo Timana: paleomagnitnye dannye [Devonian strata of the Southern Timan: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 1, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/7_2024.html. EDN: JMTECL
References
   Becker R.T., Marshall J.E.A., Da Silva A.-C. The Devonian Period, Geologic Time Scale 2020, Elsevier, 2020, vol. 2, pp. 733-810. DOI: 10.1016/B978-0-12-824360-2.00022-X
   Chadima M., Hrouda F. Remasoft 3.0 a user-friendly paleomagnetic data browser and analyzer. Travaux Géophysiques, 2006, XXVII, pp. 20-21.
   Enkin R.J. A computer program package for analysis and presentation of palaeomagnetic data. Pacific Geoscience Centre, Geol. Survey Canada. Sidney, 1994, 16 p.
   Enkin R.J. The direction - correction tilt test: an all-purpose tilt/fold test for paleomagnetic studies. Earth and Planetary Science Letters, 2003, vol. 212, pp. 151-166.
   Gavrilov V.P., Rudnev A.N., Dvoretskiy P.I., Ponomarev V.D., Perspektivy neftegazonosnosti Mezenskoy sineklizy [Oil and gas potential prospects of the Mezen syneclise]. Geologiya nefti i gaza, 1998, no. 5, pp. 12-20. (In Russ.).
   Gekker R.F. Otlozheniya, fauna i flora Glavnogo devonskogo polya [Sedimentation, fauna and flora of the Main Devonian field]. Fauna of the Main Devonian field Fauna Glavnogo devonskogo polya. Moscow-Leningrad, 1941, pp. 17-84. (In Russ.).
   Geologiya SSSR. Tom I. Leningradskaya, Pskovskaya i Novgorodskaya oblasti. Geologicheskoe opisanie [Geology of the USSR. Volume I. Leningrad, Pskov and Novgorod regions. Geological description]. Severo-Zapadnoe GU. Moscow: «Nedra», 1971, 504 p. (In Russ.).
   Gurevich E.L., Khramov A.N., Rodionov V.P., Dekkers M., Fedorov P.V. Paleomagnetizm ordovikskikh i devonskikh osadochnykh porod severo-zapada Russkoy platformy: novye dannye o kinematike Baltiki v paleozoe i o permo-triasovom peremagnichivanii [Paleomagnetism of Ordovician and Devonian sedimentary rocks of the north-west of the Russian Platform: new data on the kinematics of Baltica area in the Paleozoic and on Permian-Triassic magnetization reversal]. Fizika Zemli, 2005, no. 7, pp. 48-64. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N, Komissarova R.A., Pletneva A.S. Barentsevo-Pechorskaya plita v devone: paleogeograficheskoe polozhenie i tektonika ee obramleniya: paleomagnitnye dannye [Barents-Pechora plate in the Devonian: paleogeographical position and tectonics of its framing: paleomagnetic data]. Paleomagnetism of sedimentary basins of Northern Eurasia: collection of articles; ed. A.N. Khramov. St. Petersburg: VNIGRI, 2007, pp. 126-143. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm verkhnekamennougol'nykh i rannepermskikh otlozheniy Vostochno-Evropeyskoy plity: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i kinematika kollizii s Uralom [Paleomagnetism of Upper Carboniferous and Early Permian strata of the East European Plate: key paleomagnetic pole and kinematics of collision with the Urals]. Fizika Zemli, 2002, no. 5, pp. 42-56. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetism of Devonian and Carboniferous sedimentary rocks of Spitzbergen: to the paleosoic histori of the Barents-Kara basin fraiming. Izvestiya Physics of the Solid Earth, 2013, no. 5, pp. 725-742. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Paleomagnetizm paleozoyskikh otlozheniy razrezov r. Kozhim: k probleme palinspasticheskikh rekonstruktsiy Pripolyarnogo Urala i Pay-Khoya [Paleomagnetism of Paleozoic sediments of the river sections. Kozhim: to the problem of palinspastic reconstructions of the Subpolar Urals and Pai-Khoi]. Fizika Zemli, 2013, no. 1, pp. 67-80. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N. Sredne- i pozdnepaleozoyskie etapy gorizontal'nykh dvizheniy v Barentsevo-Pechorskom regione i evolyutsiya ikh vzaimootnosheniy s Russkoy platformoy i Uralom po paleomagnitnym dannym [Middle and Late Paleozoic time of horizontal movements in the Barents-Pechora region and the evolution of their relationship with the Russian Platform and the Urals according to paleomagnetic data]. 300 let gorno-geologicheskoy sluzhbe Rossii6 materialy Mezhdunarodnoy geofizicheskoy konferentsii. Sankt-Peterburg, 2000. St. Petersburg, 2000, pp. 22-23. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Khramov A.N., Trapeznikova G.V., Pukhonto S.K. Paleomagnetizm rannepermskikh otlozheniy Pechorskoy plity: otsenka gorizontal'nykh povorotov struktur [Paleomagnetism of Early Permian strata of the Pechora plate: assessment of horizontal rotations of structures]. Fizika Zemli, 2005, no. 2, pp. 52-65. (In Russ.).
   Iosifidi A.G., Mac Niocaill C., Khramov A. N., Dekkers M., Popov V. Palaeogeographic implications of differential inclination shallowing in permo-carboniferous sediments from the Donets basin, Ukraine. Tectonophysics, 2010, vol. 490, issue 3-4, pp. 229-240. DOI: 10.1016/j.tecto.2010.05.017
   Iosifidi A.G., Popov V.V. Paleomagnitnye issledovaniya sredne-verkhnedevonskikh otlozheniy Voronezhskoy anteklizy (Pavlovskiy kar'er) [Paleomagnetic studies of the Middle-Upper Devonian section of the Voronezh anteclise (Pavlov quarry)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2021, vol. 16, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2021/39_2021.html (In Russ.). DOI: 10.17353/2070-5379/39_2021
   Iosifidi A.G., Popov V.V., Zhuravlev A.V. Verkhnedevonskie otlozheniya (franskiy yarus) severo-zapada Russkoy platformy: paleomagnitnye dannye [Upper Devonian (Frasnian stage) of the north-western part of the Russian Platform: paleomagnetic data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/42_2020.html (In Russ.). DOI: 10.17353/2070-5379/42_2020
   Khramov A.N., Oknova N.S. Puti issledovaniya paleomagnitnykh zapisey s tsel'yu resheniya problem neftyanoy geologii (na primere Timano-Pechorskoy provintsii) [Ways to study paleomagnetic records in order to solve problems of petroleum geology (using the example of the Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2007, vol. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/036.pdf (In Russ.).
   Khramov A.N., Shkatova V.K. Obshchaya magnitostratigraficheskaya shkala polyarnosti fanerozoya [General magnetostratigraphic scale of polarity of the Phanerozoic]. Dopolneniya k Stratigraficheskomu kodeksu Rossii, St. Petersburg: Izd-vo VSEGEI, 2000, pp. 24-45. (In Russ.).
   Kossovoy L.S. Stratigrafiya devona Severnogo Timana. Geologiya SSSR [Stratigraphy of the Devonian of Northern Timan. Geology of the USSR]. Moscow: Gosnauchtekhizdat, 1963, vol. 2, part 1, pp. 288-301. (In Russ.).
   McFadden P.L., McElhinny M.W. Classification of reversal test in palaeomagnetism. Geophys. J. Int., 1990, 103, pp. 725-729.
   Opornye razrezy franskogo yarusa Yuzhnogo Timana, Putevoditel' polevoy ekskursii [Reference sections of the Frasnian stage of Southern Timan, Field Excursion Guide]. Yu.A. Yudina, M.N. Moskalenko; ed. M.A. Rzhonsnitskaya, St. Petersburg, 1997, 80 p. (TPO VNIGRI, Ukhta). (In Russ.).
   Paleomagnetizm paleozoya [Paleozoic paleomagnetism]. Ed. A.N. Khramov. Leningrad: VNIGRI, 1974, vol. 335, 238 p. (In Russ.).
   Paleomagnitologiya [Palaeomagnetology]. A.N. Khramov, G.I. Goncharov, R.A. Komissarova, S.A. Pisarevskiy, I.A. Pogarskaya, Yu.S. Rzhevskiy, V.P. Rodionov, I.P. Slautsitays; ed. A.N. Khramova. Leningrad: Nedra, 1982, 312 p. (In Russ.).
   Pogarskaya I.A. Paleomagnetizm devona Russkoy platformy [Devonian paleomagnetism of the Russian Platform]. Paleomagnetic methods in stratigraphy, Leningrad: VNIGRI, 1984, pp. 42-55. (In Russ.).
   Rodionov V.P., Khramov A.N., Gurevich E.L., Tomsha V.A. Paleomagnetizm devona severo-vostoka glavnogo devonskogo polya: klyuchevoy paleomagnitnyy polyus i magnitostratigrafiya verkhnego frana [Devonian paleomagnetism of the northeastern main Devonian field: key paleomagnetic pole and magnetostratigraphy of the Upper Frasnian].
   Paleomagnetism and magnetism of rocks; theory, practice, experiment: materials of the international school-seminar. St. Petersburg: SOLO, 2010, pp. 121-126. (In Russ.).
   Rusetskaya G.A., Tarasenko A.B., Verbitskiy V.R., Khramov A.N., Zhuravlev A.V., Evdokimova I.O., Iosifidi A.G., Tomsha V.A., Sokiran E.V. Stratopip buregskikh sloev (franskiy yarus); glavnoe devonskoe pole [Stratopype of the Bureg layers (Frasnian stage); main Devonian field]. Litosfera, 2013, no. 5, pp. 42-56. (In Russ.).
   Sal'naya N.V. Paleomagnetizm verkhnedevonskikh porod Andomskoy gory [Paleomagnetism of the Upper Devonian rocks of the Andoma Hill]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/44_2023.html (In Russ.). EDN: NBMYSI
   Shcherbakova V.V., Zhidkov G.V., Shcherbakov V.P., Golovanova I.V., Danukalov K.N., Sal'manova R.Yu. Ul'tranizkaya napryazhennost' geomagnitnogo polya v devone po porodam Yuzhnogo Urala [Ultra-low geomagnetic field intensity in the Devonian obtained from the Southern Ural rock studies]. Fizika Zemli, 2021, no. 6, pp. 93-106. (In Russ.). DOI: 10.31857/S0002333721060077
   Stratigraficheskiy kodeks Rossii. Izdanie tret'e, ispravlennoe i dopolnennoe [Stratigraphic Code of Russia. Third edition, corrected and expanded]. St. Petersburg, Izd-vo VSEGEI, 2019, 96 p. (MSK Rossii, VSEGEI). (In Russ.).
   Timonin N.N. Pechorskaya plita: Istoriya geologicheskogo razvitiya v fanerozoe [Pechora plate: History of geological development in the Phanerozoic]. Ekaterinburg, 1998, 240 p. (In Russ.).
   Torsvik T.H., Smethurst M.A., Pesonen L.J. GMAP - geographic mapping and paleoreconstruction package. NGU rapport nr 90.019, 1990, 62 p.
   Torsvik T.H., Van der Voo R., Preeden U., Mac Niocaill C., Steinberger B., Doubrovine P.V., Cocks L.R.M. Phanerozoic polar wander, palaeogeography and dynamics. Earth-Science Reviews, 2012, vol. 114(3-4), pp. 325-368.
   van der Boon A., Biggin A.J., Thallner D., Hounslow M.W., Bono R., Nawrocki J., W´ojcik K., Paszkowski K., K¨onigshof P., de Backer T., Kabanov P., Gouwy S., VandenBerg P., Da Silva A.-C. A persistent non-uniformitarian paleomagnetic field in the Devonian? Earth-Science Reviews, 2022, vol. 231, 104073. DOI: 10.1016/j.earscirev.2022.104073
   Watson G.S., Enkin R.J. The fold test in palaeomagnetism as a parameter estimation problem. Geophys. Res. Lett., 1993, vol. 20, pp. 2135-2138.
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V., Evdokimova I.O., Dorofeeva L.A., Rusetskaya G.A., Malkowski K. Faunal and facies changes at the Early-Middle Frasnian boundary in the Northwestern East European Platform. Acta Palaeontologica Polonica, 2006, vol. 51 (4), pp. 747-758.
   Zonenshayn L.P., Kuz'min M.I. Paleogeodinamika [Paleogeodynamics]. Moscow: Science, 1992, 192 p. (In Russ.).
Zonenshayn L.P., Kuz'min M.I., Natapov L.M. Tektonika litosfernykh plit territorii SSSR [Tectonics of lithospheric plates on the territory of the USSR]. Moscow: Nedra, 1990, book 1, 320 p. (In Russ.).