Stratigraphy and lithology
Article # 5_2024 submitted on 03/07/2024 displayed on website on 03/25/2024
12 p.
pdf Interpretation of the type oil reservoirs of Osa productive unit - the Markovo field (Eastern Siberia) study using modern geological and geophysical data
The oil accumulations of the Osa productive unit belong to the lithologically screened type, complicated by a system of tectonic disturbances of submeridional strike.
The use of geological and field data made it possible to delineate a zone of increased productivity, which represents a zone of destruction of unit rocks. Hydrodynamic connectivity between wells in the unit was confirmed by the results of hydrodynamic testing.
Biohermic limestones and heterocrystalline dolomites have the best reservoir properties. The dominant role in the classification of “reservoir-non-reservoir” rocks is played by soluble minerals, the amount of which determines the reservoir properties. The void space in these rocks is represented by residual voids and leaching voids.
Using an of the quality, classification and distribution of reservoirs, maps of oil-saturated effective thicknesses were constructed and hydrocarbon reserves were calculated.

Keywords: reservoir classification, reservoir properties, zone of increased productivity, Osa productive unit, map of oil-saturated effective thicknesses, Markovo field, Eastern Siberia.
article citation Borodkin V.N., Smirnov O.A., Lukashov A.V., Morev A.V. Izmenenie struktury pustotnogo prostranstva v yurskikh otlozheniyakh v usloviyakh gidrotermal'noy prorabotki na territorii Krasnoleninskogo svoda Zapadno-Sibirskogo basseyna [Interpretation of the type oil reservoirs of Osa productive unit - the Markovo field (Eastern Siberia) study using modern geological and geophysical data]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2024, vol. 19, no. 1, available at: https://www.ngtp.ru/rub/2024/5_2024.html EDN: DUFKWD
References
   Gmid L.P. Litologicheskie aspekty izucheniya karbonatnykh porod-kollektorov [Lithological aspects of the carbonate reservoir rocks study]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2006, vol. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/8/07.pdf (In Russ.).
   Denk S.O. Geotekhnologiya mezhblokovo-pronitsaemykh kollektorov nefti i gaza. Proizvodstvennoe (prakticheskoe) izdanie [Geotechnology of interblock-permeable oil and gas reservoirs. Production (practical) publication]. Elektronnye izdatel'skie sistemy, Perm', 2001, vol. 1, 214 p. (In Russ.).
   Klyatysheva L.R. Zonal'nost' kollektorov i uglevodorodonakopleniya v vend-nizhnekembriyskom megakomplekse Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Reservoirs and hydrocarbon accumulation zoning in Vendian-Lower Cambrian megacomplex, Nepsko-Botuoba anteclise]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2010, vol. 5, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/42_2010.pdf (In Russ.).
   Postsedimentatsionnye izmeneniya karbonatnykh porod i ikh znachenie dlya istoriko-geologicheskikh rekonstruktsiy [Post-sedimentation changes in carbonate rocks and their significance for historical and geological reconstructions]. Ed. V.G. Kuznetsova. Moscow: Nauka, 1980, 96 p. (In Russ.).
   Lucia F.J. Rock-Fabric/Petrophysical Classification of Carbonate Pore Space for Reservoir Characterization. AAPG Bulletin, 1995, vol. 79/9, pp. 1275-1300.