Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 7_2020 submitted on 03/12/2020 displayed on website on 03/20/2020
18 p.
pdf Geological structures features and petroleum perspectives resourses of the junction zone of Anabar - Nepa-Botuoba anteclise and Vilyuy syneclyse
In conformity with modern methodological techniques, a comprehensive generalization of geological and geophysical information with the interpretation of seismic data, deep drilling and geophysical research of wells in the poorly studied area of the Siberian Platform was performed. Based on the materials of geophysical studies of wells and petrophysical studies, the quality of reservoirs and seals of petroleum bearing section has been evaluated.
Regional geological models of the Vendian terrigenous and carbonate Vendian-Cambrian petroleum bearing sections are presented, and the prospects of oil and gas potential of local uplifts and promising traps on the junction of the Anabar - Nepa-Botuoba anteclise and Vilyuy syneclise are estimated.

Keywords: Vendian terrigenous petroleum bearing section, carbonate Vendian-Cambrian petroleum bearing section, seal quality assessment, promising trap, prospects of oil and gas potential, Siberian platform.
article citation Khabarov A.N. Osobennosti geologicheskogo stroeniya i perspektivy neftegazonosnosti zony sochleneniya Anabarskoy, Nepsko-Botuobinskoy antekliz i Vilyuyskoy sineklizy [Geological structures features and petroleum perspectives resourses of the junction zone of Anabar - Nepa-Botuoba anteclise and Vilyuy syneclyse]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2020, vol. 15, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2020/7_2020.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2020
References
   Lebedev B.A. Geokhimiya epigeneticheskikh protsessov v osadochnykh basseynakh [Geochemistry of epigenetic processes in sedimentary basins]. Leningrad: Nedra, 1992, 239 p.
   Lebedev B.A., Aristova G.B., Bro E.G. Vliyanie epigeneticheskikh protsessov na parametry kollektorov i pokryshek v mezozoyskikh otlozheniyakh Zapadno-Sibirskoy nizmennosti [The influence of epigenetic processes on the reservoirs and seals parameters in the Mesozoic section of the Western Siberian lowland]. Trudy VNIGRI, 1976, issue 361, 132 p.
   Mel'nikov N.V. Vend-kembriyskiy solenosnyy basseyn Sibirskoy platformy (Stratigrafiya, istoriya razvitiya) [Vendian-Cambrian salt bearing basin of the Siberian platform (Stratigraphy, development history)]. Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2009, 148 p.