Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 5_2019 submitted on 01/14/2019 displayed on website on 02/22/2019
10 p.
pdf Taphonomy of conodont elements in the environments of shallow-water Carbonate shelf – the Lower Carboniferous of the eastern part of Timan-Pechora basin as example
Taphonomical peculiarities of conodont elements in the shallow-water clayey-carbonate deposits are considered. All the lithological types demonstrate traces of hydrodynamic sorting of conodont elements, but diachronous reworking is absent. Significant abundance of the conodont elements providing reliable biostratigraphical interpretation is characteristic of mudstones, wackestones, and pack-wackestones; grainstone samples are barren as a rule.

Keywords: Lower Carboniferous, conodonts, taphonomy, Timan-Pechora basin.
article citation Zhuravlev A.V. Tafonomiya konodontovykh elementov v usloviyakh melkovodnogo karbonatnogo shel'fa na primere nizhnego karbona vostochnoy chasti Timano-Pechorskogo basseyna [Taphonomy of conodont elements in the environments of shallow-water Carbonate shelf – the Lower Carboniferous of the eastern part of Timan-Pechora basin as example]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/5_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/5_2019
References
   Babek O., Kalvoda J. Compositional Variations and Patterns of Conodont Reworking in Late Devonian and Early Carboniferous Calciturbidites (Moravia, Czech Republic). Facies, 2001, vol. 44, p. 211–226. DOI: https://doi.org/10.1007/BF02668175
   Chernov G.A. Nizhniy karbon Pechorskoy gryady [Lower Carboniferous of the Pechora Swell]. Sbornik trudov po geologii i paleontologii. Syktyvkar, 1960, p. 56-93.
   Kostygova P.K. Pechorskiy paleobasseyn v vizeyskom i serpukhovskom vekakh i foraminifery nizhnego vize [Pechora palaeobasin in the Visean and Serpukhovian, and foraminifers of the Lower Visean]. St. Petersburg: VSEGEI Publ., 2004, 204 p.
   McGoff H.J. The hydrodynamics of conodont elements. Lethaia, 1991, vol. 24, p. 235–247. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1502-3931.1991.tb01472.x
   Nikolaev A.I., Zhuravlev A.V. Granitsa nizhnego i srednego otdelov kamennougol'noy sistemy Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [Timan-Pechora province: boundary of the Lower and Middle section of Carboniferous system]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/15_2016.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/15_2016
   Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Vliyanie tafonomii na biostratigrafiyu glubokovodno-shel'fovykh otlozheniy po konodontam [Taphonomical influence on the conodont biostratigraphy of the deep-water shelf deposits]. Modern Micropaleontology – Problems and Prospects: proceedings of XVII All-Russian Micropaleontological Meeting (Kazan, September 24–29, 2018). Moscow: PIN RAS, 2018, p. 339-343.
   Vevel' Ya.A., Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V. Foraminifery i konodonty melkovodnykh otlozheniy ranneserpukhovskogo vozrasta v razreze na r. Kamenka (yug Pechoro-Kozhvinskogo megavala) [Foraminifers and conodonts from the early Serpukhovian shallow-water deposits of the Kamenka River section (south of the Pechora-Kozhva swell)]. Syktyvkarskiy paleontologicheskiy sbornik, 2017, no.8, p. 14-23. (Trudy Instituta geologii Komi nauchnogo tsentra UrO RAN, Vyp. 130).
   Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Popov V.V. Pogranichnye otlozheniya devonskoy i kamennougol'noy sistem v razreze na r. Kamenka (Pechoro-Kozhvinskiy megaval, Timano-Pechorskaya provintsiya) [Deposits of the Devonian and Carboniferous boundary in the Kamenka River section [Pechora-Kozhvinsky megaswell, Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian-Lower Carboniferous of the north east of European Russia]. St.Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V. Tafonomiya konodontovykh elementov v pozdnedevonsko-rannekamennougol'nykh turbiditakh severa Urala i Pay-Khoya [Conodont element taphonomy in the Late Devonian–Early Carboniferous turbidites of the north of Urals and Pay-Khoy]. Litosfera, 2012, no. 3, p. 14-21.