Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 37_2019 submitted on 08/12/2019 displayed on website on 11/05/2019
20 p.
pdf Late Tournaisian shallow-water sequenses of the eastern part of Timan-Pechora Province (Kozhva River)
The shallow-water Upper Tournaisian sequences of the eastern part of Timan-Pechora petroleum Province were studied with biostratigraphical (based on foraminifers, conodonts, and brachiopods) and isotope stratigraphical methods. Poor conodont associations containing Siphonodella obsoleta Hass and S. cooperi Hass are characteristic of this stratigraphic interval in the shallow-water facies. Foraminifer associations are very variable: some of them are composed of numerous late Tournaisian species (Kozhva River section), but some associations comprise just species of wide stratigraphic range. The prominent global positive shift in the carbonate carbon isotope record marks the upper Tournaisian in the region. This shift is considered as reliable stratigraphical marker.

Keywords: shallow-water sequence, Lower Carboniferous, Upper Tournaisian, biostratigraphy, isotope stratigraphy, Timan-Pechora petroleum Province.
article citation Zhuravlev A.V., Vevel Ya.A., Plotitsyn A.N., Erofeevsky A.V., Lukin V.Yu. Pozdneturneyskie melkovodnye otlozheniya vostoka Timano-Pechorskoy provintsii (r. Kozhva) [Late Tournaisian shallow-water sequenses of the eastern part of Timan-Pechora Province (Kozhva River)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/37_2019.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2019
References
   Chernov G.A. Nizhniy karbon Pechorskoy gryady [Lower Carboniferous of the Pechora Swell]. Sbornik trudov po geologii i paleontologii, Syktyvkar, 1960, pp. 56–93.
   Durkina A.V. O zonal'nom raschlenenii pogranichnykh otlozheniy nizhne-verkhneturneyskogo pod"yarusov po foraminiferam i o granitse mezhdu nimi v Timano-Pechorskoy provintsii [About foraminiferal zonation and boundary of the lower-upper Tournaisian of the Timan-Pechora province]. Biostratigrafiya neftegazonosnykh basseynov: Tr. 1-go Mezhdunarodnogo simpoziuma. St. Petersburg: VNIGRI, 1997, pp. 70–75.
   Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Razrez verkhnego devona – nizhnego karbona na r. Talota (Timano-Pechorskaya provintsiya) - rezul'taty litologicheskikh, biostratigraficheskikh i paleomagnitnykh issledovaniy [Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45_2009.pdf
   Eremenko N.M., Zhuravlev A.V., Iosifidi A.G., Popov V.V., Khramov A.N., Vevel Ya.A., Nickolaev A.I. Razrez verkhnego devona – nizhnego karbona na r. Talota (Timano-Pechorskaya provintsiya) - rezul'taty litologicheskikh, biostratigraficheskikh i paleomagnitnykh issledovaniy / Prilozhenie [Upper Devonian - Lower Carboniferous key sequence on the Talota river, Timan-Pechora province - results of lithologic, biostratigraphic and paleomagnetic researches]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2009, vol. 4, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/45prilojenie_2009.pdf
   Howard C., Brunton C., Lazarev S.S., Grant R.E., Jin Yu-gan. Productidina. Treatise on Invertebrate Paleontology / Editor Pt.H. Revis. Brachiopoda, 2000, vol. 3, pp. 424–609.
   Hudson R.G.S., Clarke M.J., Sevastopulo G.D. A detailed account of the fauna and age of a Waulsortian Reef Knoll Limestone and associated shales. Scientific Proceedings of the Royal Dublin Society, 1966, ser. A2, no. 16, pp. 251–272.
   Kulagina E.I., Stepanova T.I., Zaytseva E.L., Gorozhanina E.N., Gibshman N.B., Ivanova R.M., Vevel' Ya.A., Ponomareva G.Yu., Filimonova T.V. Atlas foraminifer i mikrofatsiy verkhnedevonskikh i nizhnekamennougol'nykh otlozheniy Severnoy Evrazii. Famenskiy i turneyskiy yarusy [Atlas of foraminifers and microfacies of the Upper Devonian and Lower Carboniferous depososits of the Northern Eurasia. Famennian and Tournaisian stages]. Moscow: PIN RAN, 2018, 220 p.
   Muir-Wood H., Cooper G. Morphology, Classification and Life Habits of the Productoidea (Brachiopoda). Geol. Soc. America, 1960, mem. 81, 447 p.
   Nikonov N.I., Bogatskiy V.I., Martynov A.V., Larionova Z.V., Laskin V.M., Galkina L.V., Dovzhikova E.G., Ermakova O.L., Kostygova P.K., Kuranova T.I., Moskalenko K.A., Pankratov Yu.A., Petrenko E.L., Popova E.V., Surina A.I., Shabanova G.A. Timano-Pechorskiy sedimentatsionnyy basseyn kart [Timan-Pechora sedimentary basin. Atlas of geological maps]. Atlas geologicheskikh kart, Ukhta, 2000, 67 p.
   Qie W.K., Zhang X.H., Du Y.S., Zhang Y. Lower Carboniferous carbon isotope stratigraphy in South China: Implications for the Late Paleozoic glaciation. Sci. China Earth Sci., 2011, 54, pp. 84–92. DOI: https://doi.org/10.1007/s11430-010-4062-4
   Saltzman M.R., Groessens E., Zhuravlev A.V. Carbon cycle models based on extreme changes in δ13C: an example from the lower Mississippian. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 2004, no. 213, pp. 359–377.
   Sarycheva T.G., Sokol'skaya A.N., Beznosova G.A., Maksimova S.V. Brakhiopody i paleogeografiya karbona Kuznetskoy kotloviny [Brachiopods and Paleogeography of the Carboniferous of the Kuznetsk Basin]. Moscow, 1963, 547 p. (Trudy PIN, vol. 65).
   Sokol'skaya A.N. Brahiopody osnovaniya Podmoskovnogo karbona i perekhodnyh devonsko-kamennougol'nyh otlozhenij (Chernyshinskie, Upinskie i Malevsko-Muraevninskie sloi) [Brachiopods of the base of the Carboniferous of the Moscow region and transitional Devonian-Carboniferous boundary deposits (Chernysh, Upian and Malevska-Muraevna levels)]. Patr. 1. Spiriferidae. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1941, 138 p. (Trudy Paleontologicheskogo instituta, vol. 12, no. 2).
   Yao L., Qie W., Luo G., Liu J., Algeo T.J., Bai X., Yang, B. & Wang, X. The TICE event: Perturbation of carbon-nitrogen cycles during the mid-Tournaisian (Early Carboniferous) greenhouse-icehouse transition. Chemical Geology, 2015, vol. 401, p. 1–14. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2015.02.021
   Zhuravlev A.V. Tafonomiya konodontovykh elementov v usloviyakh melkovodnogo karbonatnogo shel'fa na primere nizhnego karbona vostochnoy chasti Timano-Pechorskogo basseyna [Taphonomy of conodont elements in the environments of shallow-water Carbonate shelf – the Lower Carboniferous of the eastern part of Timan-Pechora basin as example]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2019, vol. 14, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2019/5_2019.html. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/5_2019
   Zhuravlev A.V., Vevel Y.A. Pozdneturneyskoe sobytie v razrezakh Kos'yu-Rogovskoy vpadiny i ee obramleniya (Timano-Pechorskaya provintsiya) [The late Tournaisian Event in the successions of the Kosyu-Rogovaya Depression and adjacent areas (Timan-Pechora Province) ]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2018.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2018