Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 7_2017 submitted on 11/11/2016 displayed on website on 03/09/2017
25 p.
pdf  Tyra Formation (Nepa Arch) - lithological and genetic aspects
The study of formation conditions and facial variation of Tyra Formation is carried out on the basis of core, thin sections study and geophysical data analysis of ten wells. The lithological and genetic types of rocks are presented. A description of the stromatolite body structure of Erbogachen level is described. The sedimentational and genetical model of Tyra Formation and lithofacies zones distribution, including stromatolite dolomites of Erbogachen level are provided.

Keywords: Tyra Formation, Erbogachen level, lithological and genetical types of rocks, stromatolites, sedimentation-genetic model, Nepa Arch.
article citation Burova I.A., Shibina T.D., Korvet N.A. Litologo-geneticheskiy aspekt formirovaniya otlozheniy tirskoy svity na territorii Nepskogo svoda [Tyra Formation (Nepa Arch) - lithological and genetic aspects]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/7_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/7_2017
References
   Burova I.A. Kompleksnyy metod poiska karbonatnykh kollektorov Vostochnoy Sibiri [A comprehensive method for carbonate reservoirs prospecting in Eastern Siberia]. Neftegazogeologicheskiy prognoz i perspektivy razvitiya neftegazovogo kompleksa Vostoka Rossii: Proceedings of scientific-practical conference (St. Petersburg, 17-21 June 2013), St. Petersburg: VNIGRI, 2013, 492 p.
   Ivlev N.F., Pustyl'nikov A.M. Magnezit v vendsko-nizhnekembriyskikh solenosnykh otlozheniyakh yuga Sibirskoy platformy [Magnesite in Vendian-Lower Cambrian salt-bearing sedimentary rocks of the south of the Siberian platform]. Litologiya i poleznye iskopaemye, 1982, no. 1, p. 136-141.
   Ivlev N.F., Pustyl'nikov A.M., Chekanov V.I. O regional'nom rasprostranenii magnezitov v otlozheniyakh solenosnoy formatsii yuga Sibirskoy platformy [On the regional distribution of magnesite in deposits of salt bearing formation in the south of the Siberian platform]. Geologiya i geofizika, 1985, no. 11, p. 16-24.
   Kuznetsov V.G. Evolyutsiya karbonatonakopleniya v istorii Zemli [The evolution of the carbonate accumulation in the Earth's history]. Moscow: GEOS, 2003, 262 p.
   Kuznetsov V.G. Fatsii i fatsial'nyy analiz v neftegazovoy geologii [Facies and facial analysis in petroleum geology]. Textbook for high schools. Moscow: Gubkin RSU of oil and gas, 2012, 244 p.
   Mitchel R.M. ml., Veyl P.R., Sangri Dzh.B. Stratigraficheskaya interpretatsiya seysmorazrezov MOV po konfiguratsii otrazheniy [Stratigraphic interpretation of seismic sections by reflection configuration], p. 215-242. Seysmicheskaya stratigrafiya., Vol. 1, per. s angl., ed. Ch. Peyton, Moscow: Mir, 1982, 375 p.
   Pustyl'nikova A.M., Chernova L.S. Magnezitovyy gorizont v otlozheniyakh venda-nizhnego kembriya Nepsko-Botuobinskoy anteklizy [Magnesite level in the sediments of Vendian-Lower Cambrian Nepa Bota Anteclise]. Geologiya nefti i gaza, 1991, no. 6, p. 17-20.
   Resheniya chetvertogo Mezhvedomstvennogo regional'nogo stratigraficheskogo soveshchaniya po utochneniyu i dopolneniyu stratigraficheskikh skhem venda i kembriya vnutrennikh rayonov Sibirskoy platform [Decisions of the fourth Interagency Regional Stratigraphic meeting for clarification and supplement of stratigraphic schemes of the Vendian and Cambrian inland areas of the Siberian Platform]. Novosibirsk: SNIIGGiMS, 1989, 64 p.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural and genetical analysis of sedimentary formations]. St. Petersburg: St. Petersburg Mining University, 2010, 276 p.