Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 28_2015 submitted on 06/17/2015 displayed on website on 07/21/2015
12 p.
pdf  Geochemistry of heteroatomic components of bitumoids of Kuonamka Formation, Lower and Middle Cambrian (northeastern Siberian Platform)
New results of research of bitumoid components from Kuonamka Formation, Lower and Middle Cambrian of Olenek arc are presented. The resins and asphaltene components of the bitumoids are studied by means of electron paramagnetic resonance methods. It is found that elemental composition of bitumoids, the amount of vanadium ions in the fractions of their heteroatom components depend on the content of organic carbon and mineral sulfur into rock. The geochemistry of vanadyl porphyrins of the Cambrian black shales ae discussed. It is shown that oxidation in the supergene zone resulted in a significant enrichment of bitumoids by oxygen and destruction of vanadyl porphyrins of resins and asphaltenes of thin-layered Kuonamka Formation rocks in the north-east of the Siberian platform.

Keywords: geochemistry, bitumoids, resin, asphaltene components, electron paramagnetic resonance, hypergenesis, black shales, Cambrian, Siberian Platform.
article citation Parfenova T.M. Geokhimiya geteroatomnykh komponentov bitumoidov kuonamskoy svity nizhnego i srednego kembriya (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Geochemistry of heteroatomic components of bitumoids of Kuonamka Formation, Lower and Middle Cambrian (northeastern Siberian Platform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/28_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2015
References

   Bikkenina D.A. Bitumy kuonamskoy (bituminoznoy) svity yuzhnogo sklona Anabarskoy anteklizy Yakutii [Bitumens of Kuonamka (bituminous) Formation of the southern slope of the Anabar anteclise Yakutia]. Geologiya i geofizika, 1964, no. 12, p. 38-43.
   Bikkenina D.A. O nekotorykh rezul'tatakh izucheniya organicheskogo veshchestva porod i bitumov kuonamskoy svity yuzhnogo sklona Anabarskoy anteklizy [Some results of the study of organic matter and rocks bitumoids of Kuonamka Formation of the southern slope of the Anabar anteclise // Geology and Petroleum of Western Yakutia]. Geologiya i neftegazonosnost' Zapadnoy Yakutii. Trudy VNIGRI, 1966, vol. 249, p. 264-279.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Oil and Gas Geology of the Siberian platform]. Editors A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552.
   Kashirtsev V.A. Organicheskaya geokhimiya naftidov vostoka Sibirskoy platformy [Organic geochemistry of naphthides, east of the Siberian platform]. Yakutsk: YaF SO RAN, 2003, 159 p.
   Kontorovich A.E. Geokhimicheskie metody kolichestvennogo prognoza neftegazonosnosti [Geochemical methods of quantitative forecasting of petroleum potential]. Trudy SNIIGGiMSa, vol. 229. Moscow: Nedra, 1976, 250 p.
   Kontorovich A.E., Parfenova T.M., Ivanova E.N. Aromaticheskie uglevodorody-biomarkery i dibenzotiofeny v bitumoidakh kuonamskoy svity (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Aromatic hydrocarbons-biomarkers and dibenzothiophene in bitumoids of Kuonamka Formation (north-east of the Siberian platform)]. Dokl. RAN, 2005, vol. 402, no. 6, p. 804-806.
   Parfenova T.M. Smoly i asfal'teny bitumoidov kuonamskoy svity (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Resins and asphaltenes of bitumoids, Kuonamka Formation (north-east of the Siberian platform)]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2006, № 7, p. 38-41.
   Parfenova T.M., Bakhturov S.F., Shabanov Yu.Ya. Organicheskaya geokhimiya nefteproizvodyashchikh porod kuonamskoy svity kembriya (vostok Sibirskoy platformy) [Organic geochemistry of oil-producing rocks of Cambrian Kuonamka Formation (eastern Siberian Platform)]. Geologiya i geofizika, 2004, vol. 945, no. 7, p. 911-923.
   Parfenova T.M., Kontorovich A.E., Borisova L.S., Melenevskiy V.N. Kerogen kuonamskoy svity kembriya (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Kerogen of Cambrian Kuonamka Formation (north-east of the Siberian platform)]. Geologiya i geofizika, 2010, no. 3, p. 357-367.
   Peters K.E., Moldowan J.M. The biomarker Guide: Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments // Prentice Hall (New Jersey): – Englewood Cliffs, 1993, 363 p.
   Ryadovaya L.V., Serebrennikova O.V. Vanadilporfiriny kembriyskikh goryuchikh slantsev Yakutii [Vanadyl porphyrins of Cambrian shales of Yakutia]. Goryuchie slantsy, 1986, no. 3/2, p. 174-179.
   Savitskiy V.E., Evtushenko V.M., Egorova L.I., Kontorovich A.E., Shabanov Yu.Ya. Kembriy Sibirskoy platformy (Yudomo-Olenekskiy tip razreza. Kuonamskiy kompleks otlozheniy) [Cambrian of the Siberian Platform (Yudoma Oleneksky type of section. Kuonamka complex deposits)]. Trudy SNIIGGiMS, vol. 130. Moscow: Nedra, 1972, 200 p.
   Serebrennikova O.V. Evolyutsiya tetrapirrol'nykh pigmentov v osadochnykh otlozheniyakh [Evolution of tetra-pyrrole pigments in sediments]. Novosibirsk: Nauka, 1988, 141 p.
   Yudovich Ya.E., Ketris M.P. Elementy-primesi v chernykh slantsakh [Trace elements in black shales]. Ekaterinburg: UIF Nauka, 1994, 304 p.
   Zueva I.N., Utkina N.A., Kashirtsev V.A., Grigor'eva T.A. Geokhimiya porfirinov i mikroelementov organicheskogo veshchestva i naftidov Zapadnoy Yakutii [Geochemistry of porphyrins and micronutrients of organic matter and naphthides of Western Yakutia]. Yakutsk, YaNTs SO RAN, 1992, 100 p.