Parfenova T.M.

parfenovatm@ipgg.sbras.ru
Graduated from Novosibirsk State University (1996), qualification "Geology and geochemistry of fossil fuel".
PhD in Geological and Mineralogical Sciences.
Senior Researcher of A.A. Trofimuk Institute of Petroleum Geology and Geophysics, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
Area of scientific interests: geology and geochemistry of fossil organic matter of sedimentary rocks. The main results of recent years can be attributed to the study of regional geology and geochemistry of dispersed organic matter and naphthides Cambrian deposits in Eastern Siberia.
Author of more than 70 publications, 21 articles, one monograph.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 40_2016 submitted on 09/25/2016 displayed on website on 11/03/2016
12 p.
pdf  Estimation of potential source rocks from the Ogon’or Formation of the Middle and Upper Cambrian (northeastern Siberian platform)
The first results of the geochemical study of rocks and organic matter of the Ogon’or Formation (Middle and Upper Cambrian) from outcrops on the left bank of the Lena River near the village Chekurovka, are presented. The Ogon’or Formation was divided into groups of rocks: enriched and depleted of organic matter. Traces of primary oil migration inside the Ogon’or Formation were determined by geochemical research. The prospect of searching for hydrocarbon resources, genetically associated with the generative potential of Ogon'or Formation rocks, in the Arctic regions in the north-east of the Siberian platform and surrounding areas are substantiated.

Keywords: organic geochemistry, source rock, generative potential, the Middle and Upper Cambrian, Ogon’or Formation, the Siberian platform.
article citation Parfenova T.M., Melenevskiy V.N., Korovnikov I.V. Otsenka potentsial'no neftegazoproizvodivshikh porod ogon'orskoy svity srednego i verkhnego kembriya (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Estimation of potential source rocks from the Ogon’or Formation of the Middle and Upper Cambrian (northeastern Siberian platform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/40_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/40_2016
References
   Bakhturov S.F., Evtushenko V.M., Pereladov V.S. Kuonamskaya bituminoznaya karbonatno-slantsevaya formatsiya [Kuonamka bituminous carbonate-shale Formation]. Novosibirsk: Nauka, 1988, 160 p.
   Danukalova M.K., Kuz'michev A.B., Korovnikov I.V. Kembriy ostrova Bennetta (Novosibirskie ostrova) [Cambrian Bennett Island (New Siberian Islands)]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2014, no. 4, p. 3-28.
   Handbook on geochemistry of oil and gas. St. Petersburg: OAO Izdatel'stvo «Nedra», 1998, 576 p.
   Kembriy Sibiri [Cambrian of Siberia]. Ed. A.Yu. Rozanov. Novosibirsk: Nauka, 1992, 135 p.
   Kontorovich A.E. Geokhimicheskie metody kolichestvennogo prognoza neftegazonosnosti [Geochemical methods of quantitative forecasting of the petroleum potential]. Moscow: Nedra, 1976. Tr. SNIIGGiMSa, vol. 229, 250 p.
   Korovnikov I.V., Novozhilova N.V. Novye dannye po biostratigrafii nizhnego i nizov srednego kembriya Kharaulakhskikh gor [New data on the biostratigraphy of the lower and lower middle Cambrian Mountains Kharaulakh]. Geologiya i geofizika, 2012, no. 8, p. 1014-1026.
   Lazarenko N.P., Pegel' T.V., Sukhov S.S., Abaimova G.P., Gogin I.Ya. Tipovoy razrez verkhnego kembriya Sibirskoy platformy – kandidat v stratotipy yarusov Mezhdunarodnoy stratigraficheskoy shkaly (r. Khos-Nelege, Zapadnaya Yakutiya, Rossiya) [A typical section of the Upper Cambrian of the Siberian Platform - propounded stratotype unit to the International stratigraphic scale (river Nelege Hawes, Western Yakutia, Russia]. Cambrian geological cross sections of the Siberian Platform - propounded stratotype departments International stratigraphic scale (stratigraphy and paleontology). Materials to 13th International field conference working group on longline division of the Cambrian (Yakutsk, July 20 - August 1, 2008). Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2008, p. 3-58.
   Peters K.E., Walter C.C., Moldowan J.M. The biomarker Guide, volume I: Biomarkers and isotopes in the environment and human history. 2nd ed., Cambridge University press, 2005, 471 p.
   Shabanov Yu.Ya., Korovnikov I.V., Pereladov V.S., Fefelov A.F., Lazarenko N.P., Gogin I.Ya., Pegel' T.V., Sukhov S.S., Aaimova G.P., Egorova L.I., Fedorov A.B., Raevskaya E.G., Ushatinskaya G.T. Kembriy Sibirskoy platformy. Kniga 2: Severo-vostok Sibirskoy platformy [Cambrian of the Siberian Platform. Book 2: Northeast Siberian platform]. Moscow, Novosibirsk: PIN RAN, 2008, 140 p.
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i rasprostranenie nefti [Formation and distribution of oil]. Moscow: Mir, 1981, 502 p.
   Vinogradov V.A. Stratigrafiya siniyskikh i kembriyskikh otlozheniy Severnogo Kharaulakha [Stratigraphy of Sinian and Cambrian deposits of Northern Kharaulakh]. Sbornik statey po paleontologii i stratigrafii. Tr. NIIGA; vol. 28. Leningrad, 1962, p. 5-22.

Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 28_2015 submitted on 06/17/2015 displayed on website on 07/21/2015
12 p.
pdf  Geochemistry of heteroatomic components of bitumoids of Kuonamka Formation, Lower and Middle Cambrian (northeastern Siberian Platform)
New results of research of bitumoid components from Kuonamka Formation, Lower and Middle Cambrian of Olenek arc are presented. The resins and asphaltene components of the bitumoids are studied by means of electron paramagnetic resonance methods. It is found that elemental composition of bitumoids, the amount of vanadium ions in the fractions of their heteroatom components depend on the content of organic carbon and mineral sulfur into rock. The geochemistry of vanadyl porphyrins of the Cambrian black shales ae discussed. It is shown that oxidation in the supergene zone resulted in a significant enrichment of bitumoids by oxygen and destruction of vanadyl porphyrins of resins and asphaltenes of thin-layered Kuonamka Formation rocks in the north-east of the Siberian platform.

Keywords: geochemistry, bitumoids, resin, asphaltene components, electron paramagnetic resonance, hypergenesis, black shales, Cambrian, Siberian Platform.
article citation Parfenova T.M. Geokhimiya geteroatomnykh komponentov bitumoidov kuonamskoy svity nizhnego i srednego kembriya (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Geochemistry of heteroatomic components of bitumoids of Kuonamka Formation, Lower and Middle Cambrian (northeastern Siberian Platform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/28_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/27_2015
References

   Bikkenina D.A. Bitumy kuonamskoy (bituminoznoy) svity yuzhnogo sklona Anabarskoy anteklizy Yakutii [Bitumens of Kuonamka (bituminous) Formation of the southern slope of the Anabar anteclise Yakutia]. Geologiya i geofizika, 1964, no. 12, p. 38-43.
   Bikkenina D.A. O nekotorykh rezul'tatakh izucheniya organicheskogo veshchestva porod i bitumov kuonamskoy svity yuzhnogo sklona Anabarskoy anteklizy [Some results of the study of organic matter and rocks bitumoids of Kuonamka Formation of the southern slope of the Anabar anteclise // Geology and Petroleum of Western Yakutia]. Geologiya i neftegazonosnost' Zapadnoy Yakutii. Trudy VNIGRI, 1966, vol. 249, p. 264-279.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Oil and Gas Geology of the Siberian platform]. Editors A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552.
   Kashirtsev V.A. Organicheskaya geokhimiya naftidov vostoka Sibirskoy platformy [Organic geochemistry of naphthides, east of the Siberian platform]. Yakutsk: YaF SO RAN, 2003, 159 p.
   Kontorovich A.E. Geokhimicheskie metody kolichestvennogo prognoza neftegazonosnosti [Geochemical methods of quantitative forecasting of petroleum potential]. Trudy SNIIGGiMSa, vol. 229. Moscow: Nedra, 1976, 250 p.
   Kontorovich A.E., Parfenova T.M., Ivanova E.N. Aromaticheskie uglevodorody-biomarkery i dibenzotiofeny v bitumoidakh kuonamskoy svity (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Aromatic hydrocarbons-biomarkers and dibenzothiophene in bitumoids of Kuonamka Formation (north-east of the Siberian platform)]. Dokl. RAN, 2005, vol. 402, no. 6, p. 804-806.
   Parfenova T.M. Smoly i asfal'teny bitumoidov kuonamskoy svity (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Resins and asphaltenes of bitumoids, Kuonamka Formation (north-east of the Siberian platform)]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2006, № 7, p. 38-41.
   Parfenova T.M., Bakhturov S.F., Shabanov Yu.Ya. Organicheskaya geokhimiya nefteproizvodyashchikh porod kuonamskoy svity kembriya (vostok Sibirskoy platformy) [Organic geochemistry of oil-producing rocks of Cambrian Kuonamka Formation (eastern Siberian Platform)]. Geologiya i geofizika, 2004, vol. 945, no. 7, p. 911-923.
   Parfenova T.M., Kontorovich A.E., Borisova L.S., Melenevskiy V.N. Kerogen kuonamskoy svity kembriya (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Kerogen of Cambrian Kuonamka Formation (north-east of the Siberian platform)]. Geologiya i geofizika, 2010, no. 3, p. 357-367.
   Peters K.E., Moldowan J.M. The biomarker Guide: Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments // Prentice Hall (New Jersey): – Englewood Cliffs, 1993, 363 p.
   Ryadovaya L.V., Serebrennikova O.V. Vanadilporfiriny kembriyskikh goryuchikh slantsev Yakutii [Vanadyl porphyrins of Cambrian shales of Yakutia]. Goryuchie slantsy, 1986, no. 3/2, p. 174-179.
   Savitskiy V.E., Evtushenko V.M., Egorova L.I., Kontorovich A.E., Shabanov Yu.Ya. Kembriy Sibirskoy platformy (Yudomo-Olenekskiy tip razreza. Kuonamskiy kompleks otlozheniy) [Cambrian of the Siberian Platform (Yudoma Oleneksky type of section. Kuonamka complex deposits)]. Trudy SNIIGGiMS, vol. 130. Moscow: Nedra, 1972, 200 p.
   Serebrennikova O.V. Evolyutsiya tetrapirrol'nykh pigmentov v osadochnykh otlozheniyakh [Evolution of tetra-pyrrole pigments in sediments]. Novosibirsk: Nauka, 1988, 141 p.
   Yudovich Ya.E., Ketris M.P. Elementy-primesi v chernykh slantsakh [Trace elements in black shales]. Ekaterinburg: UIF Nauka, 1994, 304 p.
   Zueva I.N., Utkina N.A., Kashirtsev V.A., Grigor'eva T.A. Geokhimiya porfirinov i mikroelementov organicheskogo veshchestva i naftidov Zapadnoy Yakutii [Geochemistry of porphyrins and micronutrients of organic matter and naphthides of Western Yakutia]. Yakutsk, YaNTs SO RAN, 1992, 100 p.

Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 25_2014 submitted on 03/28/2014 displayed on website on 05/08/2014
22 p.
pdf  New naphthide shows finds in the Middle Cambrian rocks in the north-eastern Siberian platform
The results of geochemical studies of new naphthide hydrocarbons discoveries of in the Middle Cambrian section on the Muna uplift slopes are presented. It is prouved on the basis of molecular composition study that the allochthonous and par-allochthonous bitumoids and bitumen found in Cambrian rocks were generated by rocks of Lower and Middle Cambrian Kuonamka Formation. The Cambrian hydrocarbon migration in north-eastern Siberian platform is discussed. The maturity of naphthides founded in the sections on the Muna and Molodo rivers is lower than maturity determined in the outcrops of Kyulenke River basin. Features of naphthides composition indicate that some of them has been biodegraded in varying degrees.

Keywords: geochemistry, naphthides, biomarkers, katagenesis, hydrocarbon generation, migration, biodegradation, Cambrian, Siberian platform.
article citation Parfenova T.M., Kashirtsev V.A., Korovnikov I.V. Novye nahodki naftidoprojavlenij v porodah srednego kembrija na severo-vostoke Sibirskoj platformy [New naphthide shows finds in the Middle Cambrian rocks in the north-eastern Siberian platform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/25_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/25_2014
References
   Alberdi M., Moldowan J.M., Peters K.E., Dahl J.E. Stereoselective biodegradation of tricyclic terpanes in heavy oils from Bolivar Coastal Fields, Venezuela. Organic Geochemistry, 2000, vol. 32, p. 181-191.
   Bazhenova T.K., Beletskaya S.N., Belyaeva L.S., Bikkenina D.A., Gurko N.N., Ivanovskaya A.V., Ipatov Yu.I., Kichueva U.O., Makarov K.K., Neruchev S.G., Parparova G.M., Rogozina E.A., Rudavskaya V.A., Solov'eva I.L., Fayzzulina E.M., Shapiro A.I., Shimanskiy V.K., Shumenkova Yu.M., Aref'ev O.A., Gulyaeva N.D., Kulibakina I.B., Rabotnov V.T., Prokhorov V.S., Shadskiy I.P. Organicheskaya geokhimiya paleozoya i dopaleozoya Sibirskoy platformy i prognoz neftegazonosnosti [Organic geochemistry of Paleozoic and Pre-Paleozoic Siberian platform and forecast of oil and gas potential]. Leningrad: Nedra, 1981, 211 p.
   Geologiya nefti i gaza Sibirskoy platformy [Oil and Gas Geology of the Siberian Platform]. Editor A.E. Kontorovich, V.S. Surkov, A.A. Trofimuk. Moscow: Nedra, 1981, 552 p.
   Kashirtsev V.A. Organicheskaya geokhimiya naftidov vostoka Sibirskoy platform [Organic geochemistry of naphthides of East Siberian platform]. Yakutsk: Yakutsk branch of SO RAN, 2003, 159 p.
   Kashirtsev V.A., Kontorovich A.E. Alkilsterany i alkiltriaromaticheskie steroidy - novye biometki v dokembriyskikh i kembriyskikh neftyakh Nepsko-Botuobinskoy i Aldanskoy antekliz (Sibirskaya platforma) [Alkylsterane and alkyltriaromatic steroids - new biomarkers in Precambrian and Cambrian oils and Nepa-Botuoba Aldan anteclises (Siberian Platform )]. Geologiya i geofizika, 2006, vol. 47, no. 6, p. 812-819.
   Klubov B.A. Prirodnye bitumy Severa [Natural bitumen of the North]. Moscow: Nauka, 1983, 208 p.
   Kontorovich A.E., Evtushenko V.M., Ivlev N.F., Larichev A.I. Zakonomernosti nakopleniya organicheskogo veshchestva na territorii Sibirskoy platformy v dokembrii i kembrii [Regularities of organic matter accumulation in the Siberian platform in the Precambrian and Cambrian]. In: Litologiya i geokhimiya nefteproizvodyashchikh tolshch Sibirskoy platformy. Moscow: Nauka, 1981, p. 19-42.
   Kontorovich A.E., Kashirtsev V.A., Melenevskiy V.N., Timoshina I.D. Sostav uglevodorodov biomarkerov v geneticheskikh semeystvakh neftey dokembriya i kembriya Sibirskoy platformy [Hydrocarbon biomarkers composition in genetic families of Precambrian and Cambrian oils of the Siberian Platform]. Dokl. RAN, 2005, vol. 402, no. 5, p. 651-655.
   Kontorovich A.E., Kostyreva E.A. Naftidy kembriya Pred"eniseyskoy subprovintsii [Naphthides of Cambrian Pre-Yenisei subprovince]. Geologiya nefti i gaza, 2011, no. 5, p. 73-77.
   Kontorovich A.E., Kostyreva E.A., Saraev S.V., Melenevskiy V.N., Fomin A.N. Geokhimiya organicheskogo veshchestva kembriya Pred"eniseyskoy subprovintsii (po rezul'tatam bureniya skvazhin Vostok-1 i Vostok-3) [Geochemistry of organic matter of Cambrian Pre-Yenisei subprovince (based on drilling of Vostok-1 and Vostok-3 wells)]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no. 6, p. 737-750.
   Kontorovich A.E., Savitskiy V.E. K paleografii Sibirskoy platformy v rannyuyu i srednyuyu kembriyskie epokhi [On the paleography of Siberian platform in the early and middle Cambrian era]. In: Voprosy litologii i paleografii Sibiri. Trudy SNIIGGiMS, Novosibirsk,1970, vol. 106, p. 95-108.
   Kontorovich A.E., Varlamov A.I., Emeshev V.G., Efimov A.S., Klets A.G., Komarov A.V., Kontorovich V.A., Korovnikov I.V., Saraev S.V., Filippov Yu.F., Varaksina I.V., Glinskikh V.N., Luchinina V.A., Novozhilova N.V., Pegel' T.V., Sennikov N.V., Timokhin A.V. Novyy tip razreza kembriya v vostochnoy chasti Zapadno-Sibirskoy plity (po rezul'tatam bureniya parametricheskoy skvazhiny Vostok-1) [A new type of Cambrian section in the eastern part of the West Siberian Plate (based on drilling of Vostok-1 parametric well)]. Geologiya i geofizika, 2008, no. 11, p. 1119-1129.
   Parfenova T.M. Naftidoproyavlenie v porodakh malokuonamskogo gorizonta srednego kembriya kak dokazatel'stvo pervichnoy migratsii nefti v kuonamskoy svite (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Naphthide manifistations in rocks of Middle Cambrian Malo-Kuonamka horizon as evidence of primary oil migration in Kuonamka Formation (northeastern Siberian platform)]. Geologiya, geofizika i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy, 2005, no. 7, p. 26-30.
   Parfenova T.M., Bakhturov S.F., Shabanov Yu.Ya. Organicheskaya geokhimiya nefteproizvodyashchikh porod kuonamskoy svity kembriya (vostok Sibirskoy platformy) [Organic geochemistry of Cambrian oil-producing rocks of Kuonamka Formation (East Siberian platform)]. Geologiya i geofizika, 2004, no.7, p. 911-923.
   Parfenova T.M., Korovnikov I.V., Ivanova E.N., Melenevskiy V.N. Geokhimiya organicheskogo veshchestva nefteproizvodyashchikh porod srednego kembriya (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Geochemistry of organic matter of oil-producing Middle Cambrian rocks (north-east of the Siberian platform)]. Geologiya nefti i gaza, 2011, no. 5, p. 64-72.
   Peters K.E. Petroleum tricyclic terpanes: predicted physicochemical behavior from molecular mechanics calculations. Organic Geochemistry, 2000, vol. 31, p. 497-507.
   Peters K.E., Moldowan J.M. The biomarker Guide: Interpreting molecular fossils in petroleum and ancient sediments. Prentice Hall (New Jersey), Englewood Cliffs, 1993, 363 p.
   Petrov A.A. Uglevodorody nefti [Petroleum hydrocarbons]. Moscow: Nauka, 1984, 264 p.
   Seifert W.K., Moldowan J.M. The effect of biodegradation on steranes and terpanes in crude oils. Geochimica et Cosmochimica Acta, 1979, vol. 43, p. 111-126.