Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 11_2015 submitted on 01/26/2015 displayed on website on 03/23/2015
20 p.
pdf  Structure of southeastern pericratonal plunging of Siberian Platform
The structural-stratigraphic complexes, the main structural elements and the main stages in the formation of the sedimentary cover of southeastern pericratonal plunging of the Siberian Platform are analyzed. The overwhelming part of the cover is complicated with Riphean and Vendian-Cambrian deposits. The main orogeny era, especially the final Late Cimmerian, led to the consolidation of sediments on the overwhelming eastern part of the pericratonal, formation of Sette-Daban folded zone and Aldan-May "residual" pericratonal depression at its extreme west.

Keywords: Riphean deposits, pericratonal plunging, Sette-Daban area, Aldan-May depression, Siberian Platform.
article citation Margulis L.S., Kovnir B.D., Serezhenkov S.V., Nafikov I.F. Stroenie yugo-vostochnogo perikratonnogo pogruzheniya Sibirskoy platformy [Structure of southeastern pericratonal plunging of Siberian Platform]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/11_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/11_2015
References

   Berzin A.G., Obolkin A.P., Sevast'yanov S.Yu., Egoshin A.A., D'yakonova V.A. Novye dannye po geologii Aldano-Mayskogo progiba [New data on the geology of the Aldan-Maya depression]. Otechestvennaya geologiya, 2011, no. 6, p. 21-26.
   Evseev Yu.A. Tektonika Sette-Dabanskogo gorst-antiklinoriya v basseyne reki Yudomy [Tectonics of Sette-Daban horst-anticlinorium in Yudoma River Basin]. Tektonika, stratigrafiya i litologiya osadochnykh formatsiy Yakutii: reports at the XVII Scientific Session of the Yakut Branch of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, 1968, p. 55-62.
   Gusev G.S. Tektonicheskoe rayonirovanie vostochnogo obramleniya Aldanskoy anteklizy [Tectonic zoning of eastern framing of Aldan anteclise]. Tektonika, stratigrafiya i litologiya osadochnykh formatsiy Yakutii: reports at the XVII Scientific Session of the Yakut Branch of the Siberian Branch of the USSR Academy of Sciences, 1968, p. 41-50.
   Korostelev V.I. Geologiya i tektonika Yuzhnogo Verkhoyan'ya [Geology and tectonics of the South Verkhoyansk]. Novosibirsk: Nauka, 1982, 217 p.
   Mokshantsev K.B., Gornshteyn D.K., Gusev G.S., Den'gin E.V., Shtekh G.I. Tektonicheskoe stroenie Yakutskoy ASSR [The tectonic structure of the Yakut ASSR]. Moscow: Nauka, 1964, 291 p.
   Nuzhnov S.V. Rifeyskie otlozheniya yugo-vostoka Sibirskoy platformy [Riphean deposits of the south-east of the Siberian platform]. Moscow: Nauka, 1967, 161 p.
   Semikhatov M.A., Serebryakov S.N. Sibirskiy gipostratotip rifeya [Siberian hipostratotype of the Riphean]. Moscow: Nauka, 1983, 223 p.
   Shishkin B.B., Berilko G.A., Sobolev P.N., Starosel'tsev V.S., Strakhov A.N. Stroenie i perspektivy neftegazonosnosti Aldano-Mayskoy vpadiny [Structure and petroleum potential of the Aldan-May depression]. Geologiya i mineral'no-syr'evye resursy Sibiri, 2010, no. 4, p. 26-40.