Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 6_2012 submitted on 10/26/2011 displayed on website on 01/25/2012
19 p.
pdf  Devonian and Carboniferous boundary strata in the Kamenka River section (Pechora-Kozhvin megaswell, Timan-Pechora province)
The article deals with the Devonian-Carboniferous boundary in the shallow-water strata (the Kamenka River section as example) on the basis of cyclostratigraphy (maximum of regression) controlled by biostratigraphical data (conodonts and foraminifera). Facial control on the foraminifer and conodont associations is considered. Dependence of the magnetic suscessibility of the rocks on the sea-level changes is detected. The dependence is probably caused by variations of the terrigenous content in the carbonate rocks. Keywords: conodonts, foraminifera, cyclostratigraphic method, magnetic susceptibility of rocks, Devonian-Carboniferous boundary strata, Timan-Pechora province.
Key words: Devonian/Carboniferous boundary, Timan-Pechora Province, conodonts, foraminifers, cyclostratigraphy, biostratigraphy, palaeomagnitology.
article citation Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V., Popov V.V. Pogranichnye otlozheniya devonskoy i kamennougol'noy sistem v razreze na r. Kamenka (Pechoro-Kozhvinskiy megaval, Timano-Pechorskaya provintsiya) [Devonian and Carboniferous boundary strata in the Kamenka River section (Pechora-Kozhvin megaswell, Timan-Pechora province)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/6_2012.pdf
References
   Barskov I.S., Kononova L.I., Migdisova A.V. Konodonty nizhneturneyskikh otlozheniy podmoskovnogo basseyna [Conodonts of the Lower Tournaisian deposits of the Pre-Moscow Basin]. Paleontologicheskaya kharakteristika stratotipicheskikh i opornykh razrezov karbona Moskovskoy sineklizy. Editor V.V. Menner. Moscow: Moskow State University, 1984, pp. 3-33.
   Eremenko N.M., Vevel' Ya.A., Zhuravlev A.V. Interfatsial'naya korrelyatsiya morskikh ranneturneyskikh otlozheniy severa Urala i vostoka Timano-Pechorskoy plity – litostratigraficheskiy podkhod [Inter-facial correlation of the Lower Tournaisian marine deposits, northern Urals and eastern Timan-Pechora plate - lithostratigraphic approach]. Proceedings of the International Scientific Conference “Litologicheskie i geokhimicheskie osnovy prognoza neftegazonosnosti” [Lithological and geochemical basis of oil and gas potential forecast]. Saint Petersburg: VNIGRI, 2008, pp. 600-605.
   Fauna i biostratigrafiya pogranichnykh otlozheniy devona i karbona Berchogura (Mugodzhary) [Fauna and biostratigraphy of the Devonian and Carboniferous deposits, Berchogur (Mugodzhary)]. Moscow: Nauka, 1987, 121 p.
   Irwin M.L. General theory of epeiric clear water sedimentation. Bull. Amer. Assoc. Petrol. Geol. 49, 1965, pp. 445-459.
   Kulagina E.I., Gibshman N.B. Obshchaya zonal'naya shkala nizhnego karbona Rossii po foraminiferam [Total zonal scale of the Lower Carboniferous of Russia in view of foraminifera]. Byulleten’ MOIP. Otdelenie geologicheskoe, 2005, vol. 80, no. 2, pp. 60-67.
   Shishlov S.B. Strukturno-geneticheskiy analiz osadochnykh formatsiy [Structural and genetic analysis of sedimentary formations]. Saint Petersburg: Saint Petersburg State Mining University, 2010, 276 p.
   Sobolev D.B. Ostrakody i biostratigrafiya turneyskogo yarusa severa Urala [Ostracoda and biostratigraphy of the Tournaisian stage, north of the Urals]. Ekaterinburg: UrO RAN, 2005, 113 p.
   Vevel' Ya.A. Nakhodka foraminifer Tournayellina beata pseudobeata Reitlinger et Kulagina v nizhnem karbone Pechorskoy gryady [Discovery of foraminifera Tournayellina beata pseudobeata Reitlinger et Kulagina in the Lower Carboniferous Pechora ridge]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2009, vol. 4, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/17_2009.pdf
   Zhuravlev A. Biogeography of the Early Carboniferous conodont genus Patrognathus. In: Wong, Th. E. (Ed.): Proceedings of the XVth International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy. Utrecht, the Netherlands, 10–16 August 2003. Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, 2007, pp. 325-329.
   Zhuravlev A.V. Gistologiya i mikroskul'ptura pozdnepaleozoyskikh konodontovykh elementov [Histology and microsculpture the Late Paleozoic conodont elements]. Saint Petersburg: Geoservis Plyus, 2002, 94 p.
   Zhuravlev A.V. Konodontovaya zonal'nost' nizhnego karbona dlya melkovodnykh otlozheniy [Conodont zonation of the Lower Carboniferous for shallow-water deposits]. Proceedings of the All-Russia meeting “Zonal'nye podrazdeleniya karbona obshchey stratigraficheskoy shkaly Rossii” [Zonal subdivision of the Carboniferous common stratigraphic scale of Russia]. Ufa: Gilem, 2000, pp. 42-43.
   Zhuravlev A.V. Konodonty verkhnego devona – nizhnego karbona severo-vostoka Evropeyskoy Rossii [Conodonts of the Upper Devonian - Lower Carboniferous north-east of European Russia]. Saint Petersburg: VSEGEI, 2003, 85 p.
   Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B., Vevel Y.A. Biostratigraphy of the Lower Tournaisian (Lower Carboniferous) shallow-water deposits of the Eastern Part of the Timan-Pechora Province. Newsletter on Carboniferous Stratigraphy, 1999, no. 17, pp. 22-26.
   Zhuravlev A.V., Kossovaya O.L., Sobolev D.B., Vevel Y.A. Early Tournasian (Early Carconiferous) Shallow water Communities (Eastern part of the Timan-Pechora Province). Ichthyolith Issues special Publication 4, 1998, pp. 60-62.