Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 3_2009 submitted on 12/23/2008 displayed on website on 02/24/2009
44 p.
pdf  Evolution of sedimentary environments of the Barents-North Kara palaeobasins in the Phanerozoic
Evolution of sedimentary environments of the Barents-North Kara palaeobasins from late Devonian to Aptian is discussed in this study. The study is illustrated by 17 lithofacies and palaeogeographic maps
Key words: Barents and Kara Seas, lithofacies and palaeogeographic maps, Devonian – Permian, Triassic –Aptian.
article citation Basov V.A., Vasilenko L.V., Viskunova K.G., Korago E.A., Korchinskaya M.V., Kupriyanova N.V., Povysheva L.G., Preobrazhenskaya E.N., Pchelina T.M., Stolbov N.M., Suvorova E.B., Suprunenko O.I., Suslova V.V., Ustinov N.V., Ustritsky V.I., Fefilova L.A. Evolution of sedimentary environments of the Barents-North Kara palaeobasins in the Phanerozoic // Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika. – 2009. - V.4. - #1.- http://www.ngtp.ru/rub/2/3_2009.pdf
References