Kayukova G.P.

kayukova@iopc.ruGraduated from Kazan Institute of Chemical Technology, specialization «technology of plastics» (1968).
PhD in chemistry.
Leading researcher of IOPC KSC RAS.
Research interests: chemistry and geochemistry of heavy oil and natural bitumen, oil production and refining and ecology.
Author of 213 publications, including 3 monographs.
Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 31_2017 submitted on 08/25/2017 displayed on website on 09/15/2017
11 p.
pdf  The hydrocarbons composition of oils and bitumoids of the tectonites of the Saralin trough of Tatar Arch
Based on the analysis of distribution of biomarkers in the composition of oils and bitumens of different ages of rocks opposite slopes Saralin trough the presence of two separate entities generated in a reducing environment and marine conditions of sedimentation, but with different content of carbonates in the clay oil-producing strata. It is shown that the hydrocarbons composition has various catagenetic maturity, and the fluids which differ in the degree of thermal transformation, are present on both sides of the trough, in the studied rocks characterized by a fractured texture.

Keywords: hydrocarbon composition, biomarkers, tectonised rocks, Saralin trough, Tatar Arch.
article citation Kosachev I.P., Kayukova G.P., Kosacheva E.M. Uglevodorodnyy sostav neftey i bitumoidov diz"yunktivnykh porod Saraylinskogo progiba Tatarskogo svoda [The hydrocarbons composition of oils and bitumoids of the tectonites of the Saralin trough of Tatar Arch]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/31_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2017
References

   Boronin V.P., Stepanov V.P., Golstein B.L. Geofisicheskoe izuchenie kristallicheskogo fundamenta Tatarii [Geophysical study of the Tatarstan crystalline basement]. Kazan, Kazan University, 1982, 200p.
   Gordadze G.N., Tikhomirov V.I. Ob istochnikakh neftey na severo-vostoke Tatarstana [About the sources of oil in the north-east of Tatarstan]. Neftekhimiya, 2007, vol. 47, no. 6, pp. 422-431.
   Kaykova G.P., Romanov G.V., Luk`yanova R.G., Sharipova N.S. Organicheskya geochimia osadochnoy tolchy i fundamenta territorii Tatarstana [Organic geochemistry of sedimentary strata and basement in Tatarstan]. Mosсow, GEOS, 2009, 487 p.
   Khristovorova N.N., Khristovorov A.V., Bergman M.A. Analis geotermicheskikh kart i perspektivy neftegasonosnosti glubinnykh otlozheniy (na primere Respubliki Tatarsan) [Analysis of geothermal maps and petroleum potential of the underlying rocks (on the example of the Republic of Tatarstan)]. Russia, Georesources, 2008, no. 3 (26), p. 10-12.
   Kiselyova I.A., Mozhegova S.V. Geneticheskie gruppy neftey tsentral'nykh rayonov Volgo-Ural'skoy neftegazonosnoy provintsii i ikh generatsionnye istochniki [Genetic groups and sources of oils in the central part of the Volga-Urals petroleum province]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2012, vol. 7, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/36_2012.pdf
   Kosachev I.P., Kayukova G.P., Romanov G.V. Vliyanie temperaturnykh anomaliy kory vyvetrivaniya fundamenta na sostav biomarkerov v devonskikh porodakh Matrosovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Influence of temperature anomalies in the basement weathering crust on the Matrosov oil field (South-Tatar Arch) Devonian biomarkers]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/3_2015.pdf DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2015
   Larochkina I.A. Konzepziya systemnogo geologicheskogo analisa pri poiskach i rasvedke mestorozhdenii nefty na territorii Tatarstana [The concept of system analysis in geological prospecting for oil accumulations on the territory of Tatarstan]. Kazan, FEN, 2013, 230 p.
   Peters К.E., Walters C.C., Moldowan J.М. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth History. Cambridge: University Press, 2005, vol. 2, 1155 р.
   Voitovich E.L., Gatijatullin N.S. Tektonika Tatarstana [Tectonics of Tatarstan]. Russia, Kazan, Kazan University, 2012, 132 р.Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 37_2016 submitted on 06/22/2016 displayed on website on 10/18/2016
13 p.
pdf  Hydrocarbon composition of bitumoids from rоскs belonging to Muharmetovsk oil field (South-Tatar arch)
Based on the data of component analysis and distribution of geochemical parameters shown the genetic uniformity of the hydrocarbon composition of bitumoids from Devonian rocks and basement of Muharmetovsk oil field. The hydrocarbon was generated by sapropel material associated with clay minerals under reducing diagenetic conditions. Almost identical catagenic maturity of organic matter of these rocks is identified. Comparative analysis of bitumoids biomarkers of sedimentary and metamorphic rocks of the regions with different thermal gradients have shown that the hydrocarbon composition of bitumoids component of Muharmetovsk oil field Devonian strata has not borne the effects of the deep thermal evolution. On the contrary the maturity degree of bitumoids from basement was higher than for the rocks from zones of higher thermal gradient.

Keywords: bitumoid, hydrocarbon composition, biomarker, Devonian, basement, thermal gradient field, Muharmetovsk oil field, South-Tatar arch.
article citation Kosachev I.P., Kayukova G.P. Uglevodorodnyy sostav bitumoidov porod Mukharmetovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Hydrocarbon composition of bitumoids from rоскs belonging to Muharmetovsk oil field (South-Tatar arch)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/37_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2016
References

   Kayukova G.P., Romanov G.V., Luk'yanova R.G., Sharipova N.S. Organicheskaya geokhimiya osadochnoy tolshchi i fundamenta territorii Tatarstana [Organic geochemistry of sedimentary rocks and basement in Tatarstan]. Moscow: GEOS, 2009, 487 p.
   Khristoforova N.N., Khristoforov A.V., Bergman M.A. Analiz geotermicheskikh kart i perspektivy neftegazonosnosti glubinnykh otlozheniy (na primere Respubliki Tatarstan) [Analysis of geothermal maps and petroleum potential of the deep deposits (Republic Tatarstan for example)]. Georesursy, 2008, no. 3(26), p. 10-12.
   Khristoforova N.N., Neprimerov N.N., Khristoforov A.V., Nikolaev A.V., Khristoforova M.A. Teplovoy rezhim i otsenka perspektiv neftezazonosnosti Privolzhskogo regiona [Geothermal heat flow and assessment of petroleum prospects of Volga region]. Georesursy, 2004, no. 1(15), p. 24-27.
   Kosachev I.P., Kayukova G.P., Romanov G.V. Vliyanie temperaturnykh anomaliy kory vyvetrivaniya fundamenta na sostav biomarkerov devonskikh porod Matrosovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Influence of temperature anomalies in the basement weathering crust on the Matrosov oil field (South-Tatar Arch) Devonian biomarkers]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2015, vol. 10, no. 1, http://www.ngtp.ru/rub/1/3_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2015
   Peters K.E., Walters C.C., Moldowan J.M. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth History. Cambridge: University Press, 2005, vol. 2, 1155 p.
   Predtechenskaya E.A. Fomichev A.S. Vliyanie razryvnykh narusheniy na temperaturnyy rezhim i katageneticheskie preobrazovaniya mezozoyskikh otlozheniy Zapadno-Sibirskoy plity [The impact of faulting on thermal regime and catagenetic transformations of Mesozoic deposits, West Siberian plate]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika., 2011, vol. 6, no. 1, htpp://www.ngtp.ru/rub/4/2_2011.pdf
   Zinatullina I.P. Litologo-mineralogicheskaya kharakteristika zhivetskikh otlozheniy yugo-vostoka Tatarstana v svyazi s perspektivami ikh neftenosnosti [The lithologic-mineralogical characteristics of Givetian deposits of the southeast of Tatarstan in connection with oil-bearing prospects]. Synopsis of dissertation for the degree of PhD in Geological and Mineralogical Sciences. Kazan', 2007, 27 p.Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 29_2015 submitted on 06/19/2015 displayed on website on 08/11/2015
11 p.
pdf  Hydrocarbon composition of water-soluble organic matter of the Devonian formation waters in the thermal gradient field of Matrosovsky oil field of South-Tatar arch
It is shown that the hydrocarbon composition of formation waters from Biysk layer of Matrosovsky oil field of South-Tatar arch include alkanes of normal and isomeric structure. Obtained biomarker factors point to the enrichment of rocks, enclosing the original organic matter, by carbonate minerals, marine depositional environment with moderate salinity and prevalence of photosynthetic bacteria (prokaryotes) above algal eukaryotes in the initial biomass. The water-soluble organic matter of formation waters has a low degree of catagen conversion that was not affected by thermo-gradients fields of rocks from Matrosovsky oil field. In terms of thermal maturity, organic matter is closer to the bitumens of basement than oils of overlying Devonian strata.

Keywords: water-soluble organic matter, hydrocarbon composition, oil, bitumens, biomarkers, Devonian, thermal gradient field, Matrosovsky oil field, South-Tatar arch.
article citation Kosachev I.P., Kayukova G.P. Uglevodorodnyy sostav vodorastvorennogo organicheskogo veshchestva plastovykh vod devona v termogradientnom pole Matrosovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Hydrocarbon composition of water-soluble organic matter of the Devonian formation waters in the thermal gradient field of Matrosovsky oil field of South-Tatar arch]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/29_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/29_2015
References

   Bars E.A., Selezneva L.I., Skul'skaya L.I. Vodorastvorimye organicheskie veshchestva osadochnoy tolshchi [Water-soluble organic matter of sedimentary strata]. Moscow: Nedra, 1990, 244 p.
   Kayukova G.P., Romanov G.V., Luk'yanova R.G., Sharipova N.S. Organicheskaya geokhimiya osadochnoy tolshchi i fundamenta territorii Tatarstana [Organic geochemistry of sedimentary strata and the basement of the territory of Tatarstan]. Moscow: GEOS, 2009, 487 p.
   Khristoforova N.N., Khristoforov A.V., Bergman M.A. Analiz geotermicheskikh kart i perspektivy neftegazonosnosti glubinnykh otlozheniy (na primere Respubliki Tatarstan) [Analysis of geothermal maps and petroleum potential of the deep deposits (on the Republic Tatarstan example)]. Georesursy, 2008, no. 3(26), p. 10-12.
   Kosachev I.P., Kayukova G.P., Romanov G.V. Vliyanie temperaturnykh anomaliy kory vyvetrivaniya fundamenta na sostav biomarkerov v devonskikh porodakh Matrosovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Influence of temperature anomalies in the basement weathering crust on the Matrosov oil field (South-Tatar Arch) Devonian biomarkers]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/3_2015.pdf
   Peters К.E., Walters C.C., Moldowan J.М. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth History. Cambridge: University Press, 2005, vol. 2, 1155 р.
   Smirnova T.S., Tulegenov A.R., Dolgova E.Yu., Merkitanov N.A. Vliyanie gidrodinamicheskikh usloviy na formirovanie neftegazovykh zalezhey [Influence of hydrodynamic conditions on the formation of oil and gas deposits]. Vestnik PNIPU. Geologiya. Neftegazovoe i gornoe delo, 2013, no. 6, p. 15-22.
   Valukonis G.Yu., Khod'kov A.Ya. Rol' podzemnykh vod v formirovanii mestorozhdeniy poleznykh iskopaemykh [The role of groundwater in the formation of mineral deposits]. Moscow: Nedra, 1978, 296 p.
   Yakovlev L.E. Infil'tratsiya vody v bazal'tovyy sloy zemnoy kory [The infiltration of water into the basalt layer of the crust]. Moscow: Nauka, 1999, 200 p.

Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 3_2015 submitted on 10/15/2014 displayed on website on 01/19/2015
14 p.
pdf  Influence of temperature anomalies in the basement weathering crust on the Matrosov oil field (South-Tatar Arch) Devonian biomarkers
On the basis of geochemical indicators of Devonian oil Matrosov field (South-Tatar Arch) has been demonstrated the possibility of changing the ratio of higher biomarkers - terpanes (C2718? trisnorgopan and C2717? trisnorgopan) and steranes (?C29 diasterany and ?C29 regular steranes) under the influence of the "anomalous" thermalgradient zones of the weathering crust basement. This fact is evident in the growth of content in oils thermally stable hydrocarbons that promotes the separation of the devonian oil, characterized by a single source of marine origin, but occurring at different levels of the weathering crust basement into two groups.

Keywords: oil, bitumens, biomarkers, Devonian, zone temperature anomalies, basement, Matrosov oil field, South-Tatar Arch.
article citation Kosachev I.P., Kayukova G.P., Romanov G.V. Vliyanie temperaturnykh anomaliy kory vyvetrivaniya fundamenta na sostav biomarkerov v devonskikh porodakh Matrosovskogo mestorozhdeniya Yuzhno-Tatarskogo svoda [Influence of temperature anomalies in the basement weathering crust on the Matrosov oil field (South-Tatar Arch) Devonian biomarkers]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/3_2015.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/3_2015
References

   Kaykova G.P., Romanov G.V., Luk`yanova R.G., Sharipova N.S. Organicheskya geochimia osadochnoy tolchy i fundamenta territorii Tatarstana [Organic geochemistry of sedimentary strata and basement in Tatarstan]. Moskow: GEOS, 2009, 487 p.
   Khristovorova N.N., Khristovorov A.V., Bergman M.A. Analis geotermicheskikh kart I perspektivy neftegasonosnosti glubinnykh otlozheniy (na primere Respubliki Tatarsan) [Analysis of geothermal maps and petroleum potential of the underlying sediments (on the example of the Republic of Tatarstan)]. Georesources, 2008, №3(26), p. 10-12.
   Khristovorova N.N., Khristovorov A.V., Mukhametvaleev I.M. Teplovoy rezhim i ozenka perspektiv neftegasonosnosti glubinnykh otlozheniy Bavlinskogo regiona [Thermal regime and evaluation of petroleum potential of deep sediment Bavly region]. Georesources, 2006, №3(20), p. 37.
   Larochkina I.A., Gatiatullin N.S., Suchova V.A., Anan`ev V.V. Devonskie grabenoobrasnye progiby Tatarstana [Devonian Graben-like depressions of Tatarstan]. Geologia, geophisyka i rasrabotka neftyanych mestorogdenii, 1993, № 10, p.14.
   Peters К.E., Walters C.C., Moldowan J.М. The Biomarker Guide: Biomarkers and isotopes in petroleum systems and Earth History. – Cambridge: University Press, 2005. – V.2. – 1155 р.
   Predtechenskaya E.A., Fomichev A.S. Vlijanie rasrivnykh narusheniy na temperaturniy regim i katagenicheskie preobrasovaniya mezozoyskich otlogeniy Zapadno-Sibirskoy plity [Effect of faults on the temperature regime and catagenetic transformation Mesozoic sedimens of the West Siberian Plate]. Neftegasovaa geologia. Teoria i praktika, 2011, 6, № 1, htpp://www.ngtp.ru/rub/4/2_2011.pdf
   Sergienko S.I. Anomalii teplovogo potoka v neftegasonosnykh stpukturach [Anomalies of heat flow in oil and gas structures]. Izv.AN USSR. Ser.geol. №2, 1998, p. 115-124.
   Sharipova N.S., Smelkov V.M., Kaykova G.P., Minnegalieva A.M., Dakhnova M.V., Zhiglova T.P. Osobennosty generacii i akkumulyacii uglevodorodov v zonakh razlomov (na primere Altuno-Shunakskogo progiba) [Features of generation and accumulation of hydrocarbons in fracture zones (for example, Altuna- Shunakskogo deflection)]. Georesources, 2006, № 1(18), p. 9-12.