Stratigraphy and lithology
Article # 16_2023 submitted on 03/14/2023 displayed on website on 04/17/2023
24 p.
pdf Lithological subdivision and correlation of petroleum bearing Triassic strata of the Southern Mangyshlak
A detailed lithological and stratigraphic analysis of Triassic section exposed by deep wells in various structural zones of the South Mangyshlak platform trough has been carried out. Typical sections have been compiled: Zhetybai-Uzen, Karaaudan and Peschanomyssk-Rakushechny, reflecting the main patterns of the structure of the Triassic strata in areas with different tectonic development regimes in pre-Jurassic time. Characteristics of key strata are identified and their stratigraphic relationship is carried out. Cross-site correlation of sections was made.

Keywords: Triassic typical section, lithological-stratigraphic analysis, cross-site correlation, Southern Mangyshlak.
article citation Popkov V.I., Popkov I.V. Litologicheskoe raschlenenie i korrelyatsiya neftegazonosnykh kompleksov triasa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological subdivision and correlation of petroleum bearing Triassic strata of the Southern Mangyshlak]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 2, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/16_2023.html EDN: TKWRRO
References
   Alekseeva L.V., Vinogradova K.V., Tsaturova A.A., Demidov A.A., Dosmukhambetov D.M., Titov B.I., Gavrilova V.A., Babicheva T.V. Stratigraficheskoe raschlenenie triasovykh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Stratigraphic subdivision of Triassic strata of Southern Mangyshlak]. Byul. MOIP. Otd. geol., 1991, vol. 66, issue 4, pp. 37-43.
   Aliev M.M., Alekseeva L.V., Avrov V.P. Regional'naya stratigraficheskaya skhema triasovykh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Regional stratigraphic scheme of Triassic strata of Southern Mangyshlak]. Byul. MOIP. Otd. geol., 1986, vol. 61, issue 6, pp. 95-109.
   Aliev M.M., Alekseeva L.V., Vinogradova K.V. Stratigrafiya triasovykh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [Stratigraphy of Triassic strata of Southern Mangyshlak]. Problemy geologii nefti. Zakonomernosti formirovaniya i razmeshcheniya mestorozhdeniy nefti i gaza. Moscow: IGiRGI, 1977, pp. 96-107.
   Gavrilova V.A., Titov B.I. K voprosu o stratigraficheskom raschlenenii olenekskikh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka [On the stratigraphic subdivision of the Olenek section of the Southern Mangyshlak]. Trudy. LGU, 1979, issue 4, no. 24, pp. 39-42.
   Zhidovinov S.N., Groshev V.G., Volozh Yu.A., Lipatova V.V. Stratigrafiya i usloviya formirovaniya verkhnepermsko-triasovykh otlozheniy Aksu-Kendyrlinskoy stupeni (Yuzhnyy Mangyshlak) [Stratigraphy and conditions of formation of the Upper Permian-Triassic strata of the Aksu-Kendyrlinsky stage (Southern Mangyshlak)]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 1997, vol. 5, no. 5, pp. 35-43.
   Kiparisova L.D., Kurbatov V.S. O nalichii triasovykh otlozheniy v Tuarkyre [On the presence of Triassic strata in Tuarkyr area]. Izv. AN SSSR. Ser. geol., 1952, no. 6, pp. 117-124.
   Lipatova V.V. Proekt stratigraficheskikh skhem triasovykh otlozheniy Mangyshlaka i Ustyurta [Project of stratigraphic schemes of Triassic section of Mangyshlak and Ustyurt] Stratigrafiya i paleontologiya triasovykh otlozheniy Mangyshlaka i Ustyurta. Moscow: VNIGNI, 1984, pp. 33-56.
   Lipatova V.V., Volozh Yu.A. Korrelyatsiya triasovykh otlozheniy [Correlation of Triassic section]. Trias Yuzhnogo Mangyshlaka. Moscow: Nedra, 1981, pp. 71-86.
   Lipatova V.V., Zhidovinov S.N., Starozhilova N.N. Informativnost' metodov i kriterii raschleneniya triasovykh otlozheniy Mangyshlaka [Information about the methods and criteria for subdivision of Triassic strata of Mangyshlak]. Sov. geologiya, 1984, no. 9, pp. 49-55.
   Lozovskiy V.R. Stratigrafiya nizhne-srednetriasovykh otlozheniy gornogo Mangyshlaka [Stratigraphy of the Lower-Middle Triassic strata of the mountain Mangyshlak]. Izv. vuzov. Geologiya i razvedka, 1974, no. 8, pp. 11-19.
   Orudzheva D.S., Danilin A.N., Edrenkin S.S. Litofizika i neftegazonosnost' triasovykh otlozheniy zapada Turanskoy plity [Lithophysics and oil and gas potential of Triassic strata of the West of the Turan plate]. Moscow: Nauka, 1984, 136 p.
   Popkov V.I. Klychnikov A.V. Sopostavlenie razrezov doyurskikh otlozheniy Tuarkyra i Karaaudanskoy zony Yuzhnogo Mangyshlaka [Comparison of sections of pre-Jurassic strata of Tuarkyr and Karaaudan zone of Southern Mangyshlak]. Izv. AN Kaz. SSR. Ser. geol., 1985, no. 3, pp. 46-51.
   Popkov V.I. Tektonika doyurskogo osadochnogo kompleksa zapada Turanskoy plity [Tectonics of the Pre-Jurassic sedimentary structure of the West of the Turan plate]. Geotektonika, 1986, no. 4, pp. 108-116.
   Popkov V.I. Formatsionnye osobennosti i perspektivy neftegazonosnosti doyurskogo osadochnogo kompleksa Aralo-Kaspiyskogo regiona [Formation features and prospects of oil and gas potential of the Pre-Jurassic sedimentary structure of the Aral-Caspian region]. Formatsii osadochnykh basseynov. Moscow: Nauka, 1985, pp. 252-253.
   Popkov V.I., Popkov I.V. Sostav i postdiageneticheskie preobrazovaniya otlozheniy nizhnego strukturnogo yarusa paleozoya Zapada Turanskoy plity [Composition and postdiagenetic transformations of sediments of the lower structural tier of the Paleozoic of the West of the Turan plate]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya, 2019, no. 4 (75), pp. 67-77.
   Popkov V.I., Yapaskurt O.V. K stroeniyu fundamenta Mangyshlaka [On the structure of the Mangyshlak basement]. Dokl. AN SSSR, 1982, vol. 262, no. 2, pp. 423-425.
   Popkov V.I., Yapaskurt O.V., Klychnikov A.V. Doyurskie obrazovaniya Peschanomyssko-Rakushechnoy zony Yuzhnogo Mangyshlaka [Pre-Jurassic strata of the Peschanomyssk-Rakushechny zone of Southern Mangyshlak]. Byul. MOIP. Otd. geol., 1984, vol. 59, issue 4, pp. 95-109.
   Titov B.I. Geologicheskoe stroenie, neftegazonosnost' doyurskikh otlozheniy Yuzhnogo Mangyshlaka i metodika poiskovo-razvedochnykh rabot [Geological structure, oil and gas potential of the Pre-Jurassic section of Southern Mangyshlak and methods of prospecting and exploration]. Avtoreferat dis. na soiskanie uchenoy stepeni kandidata geologo-mineralogicheskikh nauk; VNIGRI. Leningrad, 1974, 30 p.
   Cherbyanova L.F., Popkov V.I., Pronyakov V.A. Litologicheskie osobennosti i kollektorskie svoystva triasovogo vulkanogenno-karbonatnogo kompleksa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological features and reservoir properties of the Triassic volcanogenic-carbonate strata of Southern Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza, 1984, no. 11, pp. 55-59.