Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 2_2014 submitted on 12/18/2013 displayed on website on 01/23/2014
12 p.
pdf  Vilyui sineclise - Jurassic sedimentation cycles and reservoirs formation
Jurassic sedimentation cycles, reservoirs formation mechanism and forecast of reservoirs distribution within Vilyui syncline are described on the basis of lithofacial analysis data.

Key words: sedimentation cycles, Jurassic reservoirs, depositional environment, lithofacies, Vilyui syneclise.
article citation Zhukova E.V. Tsikly yurskoy sedimentatsii i formirovanie prirodnykh rezervuarov Vilyuyskoy sineklizy [Vilyui sineclise - Jurassic sedimentation cycles and reservoirs formation]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2014, vol. 9, no. 1, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/2_2014.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/2_2014
References
   Devyatov V.P., Nikitenko B.L., Shurygin B.N. Paleogeografiya Sibiri v Yurskom periode na etapakh osnovnykh perestroek [Paleogeography of Siberia in the Jurassic period on the stages of main changes]. Novosti paleontologii i stratigrafii, 2011, vol. 16-17, p. 87-101.
   Grinenko V.S., Knyazev V.G., Devyatov V.P., Shurygin B.N., Meledina S.V., Nikitenko B.L. i Dzyuba O.S. Osobennosti yurskogo etapa formirovaniya Vostochno-Sibirskogo osadochnogo basseyna [Features of Jurassic formation phase of the East Siberian sedimentary basin]. Yurskaya sistema Rossii: problemy stratigrafii i paleogeografii. Yaroslavl', 2007, p. 46-48.
   Karnyushina E.E., Zhukova E.V. Obstanovki osadkonakopleniya nizhneyursko-aalenskogo prirodnogo rezervuara Vilyuyskoy sineklizy [Depositional environment of the Lower Jurassic-Aalenian reservoir of Vilyui syncline]. Vestn. Mosk. un-ta. Ser. 4. Geologiya, 2013, no. 1, p. 35-42.
   Knyazev V.G., Devyatov V.P., Shurygin B.N. Stratigrafiya i paleogeografiya ranney yury vostoka Sibirskoy platformy [Stratigraphy and paleogeography of the Early Jurassic of the east of Siberian platform]. Yakutsk: YaNTs CO AN SSSR, 1991, p. 100.
   Shurygin B.N., Nikitenko B.L., Devyatov V.P., Il'ina V.I., Meledina S.V., Gaydeburovva E.A., Dzyuba O.S., Kazakov A.M., Mogucheva N.K. Stratigrafiya neftegazonosnykh basseynov Sibiri. Yurskaya sistema [Stratigraphy of oil and gas basins of Siberia. Jurassic system]. Novosibirsk: SO RAN Publishing House, «GEO» branch, 2000, p. 480.
   Slastenov Yu.L. Stratigrafiya mezozoyskikh otlozheniy Vilyuyskoy sineklizy i Predverkhoyanskogo progiba v svyazi s ikh neftegazonosnost'yu [Stratigraphy of Mesozoic deposits of Vilyui syncline and Predverkhoyansk trough due to their petroleum potential]. Dissertation for the degree of PhD in Geological and Mineralogical Sciences. – St. Petersburg, 1994, p. 330.