Regional petroleum geology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Makarevich V.N.
Article # 32_2013 submitted on 03/01/2013 displayed on website on 09/16/2013
22 p.
pdf  Geological structure and petroleum potential of the junction zone of Yuryuzano-Sylvenskaya depression and Ufimian amphitheater
The stratigraphy and petroleum potential of the southern part of Yuryuzano-Sylvenskaya depression are studied. The tectonic structure of the junction zone of this structure and the Ufimian amphitheater of folded Urals are investigated. The allochthonous structure of the Ural Orogen and its large thrusting over Pre-Ural foredeep are proved once more. Therefore a new subthrust zone of Yuryuzano-Sylvenskaya depression, called Ufimsk-Ayskaya unit, which is perspective in terms of hydrocarbon prospecting, is recognized.

Key words: petroleum potential, hydrocarbons, tectonics, allochthonous tectonic unit, autochthonous tectonic unit, thrust, overthrust, subthrust zone, the Urals, Pre-Ural foredeep.
article citation Farkhutdinov I.M. Geologicheskoe stroenie i vozmozhnaya neftegazonosnost' zony sochleneniya Yuryuzano-Sylvenskoy depressii i Ufimskogo amfiteatra [Geological structure and petroleum potential of the junction zone of Yuryuzano-Sylvenskaya depression and Ufimian amphitheater]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2013, vol. 8, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/32_2013.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/32_2013
References
   Arkhangel'skiy A.D. K voprosu o pokrovnoy tektonike Urala [On the cover tectonics of the Urals]. Byull. MOIP. Otd. geol., 1932, vol. 10, issue 1, p. 105-111.
   Baymukhametov K.S., Viktorov P.F., Gaynullin K.Kh., Syrtlanov A.Sh. Geologicheskoe stroenie i razrabotka neftyanykh i gazovykh mestorozhdeniy Bashkortostana [Geological structure and development of oil and gas fields in Bashkortostan]. Ufa: RITs ANK «Bashneft'», 1997, 423 p.
   Farkhutdinov I.M., Farkhutdinov A.M. Podnadvigovaya zona Yuryuzano-Sylvenskoy depressii – novyy perspektivnyy ob"ekt dlya poiskov nefti i gaza [Subthrust zone of Yuryuzano-Sylvenskaya depression - a new perspective object for oil and gas prospecting]. Burenie i neft', April 2012, p. 26-29.
   Ismagilov R.A. Sakmaro-Ikskaya zona podnadvigovykh struktur Zilairskogo sinklinoriya Yuzhnogo Urala – novyy ob"ekt dlya poiskov nefti i gaza [Sakmar-Icsca area of subthrust structures of Zilair Synclinorium of Southern Urals - a new object for oil and gas exploration]. Burenie i neft', 2008, no. 5, p. 27-29.
   Ismagilov R.A. O zakonomernostyakh razmeshcheniya kollektorov nefti i gaza [On the patterns of oil and gas reservoirs distribution]. Geologiya. Izvestiya Otdeleniya nauk o Zemle i prirodnykh resursov AN Bashkortostan. Ufa: Gilem, 2007, issue 11, p. 83-85.
   Kamaletdinov M.A. O klippenakh na Srednem Urale [On the klippens in the Middle Urals]. Dokl. AN SSSR, 1962, vol. 146, issue 5, p. 1160-1163.
   Kamaletdinov M.A. Pokrovnye struktury Urala [Cover structure of the Urals]. Moscow: Nauka, 1974, 230 p.
   Kamaletdinov M.A.., Kamaletdinov R.A. K voprosu o mekhanizme formirovaniya predgornykh progibov na primere Urala [On the mechanism of formation of troughs by the example of the Urals].Tezisy dokl. nauchn. sessii, posv. neftegazonosn. i metallogenii Yuzhn. Urala i Priural'ya. Ufa: BFAN SSSR, 1971.
   Kazantsev Yu.V. Geologicheskoe stroenie i neftegazonosnost' Bel'skoy vpadiny Predural'skogo progiba [Geological structure and petroleum potential of Belsky Depression of Pre-Ural Trough]. Synopsis of dissertation for the degree of candidate of sciences. Ufa, 1974, 21 p.
   Kazantsev Yu.V., Gumerova A.G. Zakonomernosti stroeniya i razvitiya peredovykh progibov Vostochno-Evropeyskoy platformy [Patterns of structure and development of advanced troughs of the East European platform]. Geologiya. Izvestiya Otdeleniya nauk o Zemle i prirodnykh resursov AN Bashkortostan, 2008, issue 13, p. 115-117.
   Kazantsev Yu.V., Kazantseva T.T., Zagrebina A.I., Gazizova S.A. Strukturnaya geologiya severo-vostoka Bashkortostana [Structural geology of the north-east of Bashkortostan]. Ufa: AN RB, Otd. nauk o Zemle i ekologii, 1999, 131 p.
   Masagutov R.Kh., Kozlov V.I., Ivanova T.V., Andreev Yu.V. O perspektivakh neftegazonosnosti verkhnedokembriyskikh otlozheniy zapadnogo Bashkortostana [On the petroleum potential prospects of the Upper Precambrian deposits of western Bashkortostan]. Izvestiya Otdeleniya nauk o Zemle i ekologii AN RB, 1997, no. 1, p. 16-21.
   Nalivkin V.D. Fatsii i geologicheskaya istoriya Ufimskogo plato i Yurezano-Sylvenskoy depressii [Facies and geologic history of the Ufa Plateau and Yurezano-Sylvenskaya depression]. Moscow: Gostoptekhizdat, 1950, 126 p.
   Prischepa O.M., Bogatsky M.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov М.М. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The Timan-Pechora oil-bearing province – new tectonical insight]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Pushcharovskiy Yu.M. Rezonansno-tektonicheskie struktury [Resonance-tectonic structures]. Geotektonika, 1969, issue 1, p. 3-12.