Stratigraphy and lithology
Article # 35_2023 submitted on 08/14/2023 displayed on website on 09/19/2023
19 p.
pdf Carbon isotopic composition of the Early Famennian conodonts and host carbonates of the Izma Formation (South Timan)
The variations in the carbon isotope composition of conodonts and host carbonates have been studied on material from the Lower Famennian of the southern part of the Timan-Pechora petroleum Province. For shallow-water section, δ13Ccon values range from -27.9‰ to -24.0‰, and the average value of δ13Ccarb is -0.7‰. Carbonate and conodont element isotopic composition data were used to model the dynamics of effective phytoplankton growth rate. The growth of primary bioproductivity in the Pal. minuta minuta Zone followed by stabilization at a relatively high level in the Pal. crepida Pal. rhomboidea zonal interval. These data suggest that ecosystems with high primary bioproductivity were formed in the Early Famennian in the south of the Timan-Pechora Province, reflecting the recovery of biota after the Frasnian-Famennian ecological crisis (Upper Devonian). These ecosystems probably produced significant amounts of organic matter, which was intensively utilized by abundant benthos and oxidized in the well-aerated shallow-water part of the basin, but accumulated as organic-rich sediments in the deep-water part of the basin.

Keywords: conodonts, C-isotopes, Upper Devonian, Timan-Pechora petroleum Province, bioproductivity.
article citation Zhuravlev A.V. Izotopnyy sostav ugleroda rannefamenskikh konodontov i karbonatov izhemskoy svity (Yuzhnyy Timan) [Carbon isotopic composition of the Early Famennian conodonts and host carbonates of the Izma Formation (South Timan)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2023, vol. 18, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/35_2023.html EDN: WVDLGI
References
   Beznosov P.A. Sosnogorskaya svita - novoe mestnoe stratigraficheskoe podrazdelenie verkhnego devona na Yuzhnom Timane [The Sosnogorsk Formation is a new local stratigraphic unit of the Upper Devonian in Southern Timan]. Geologiya i mineral'nye resursy evropeyskogo Severo-Vostoka Rossii: materialy XV Geologicheskogo s"ezda Respubliki Komi. Syktyvkar: Geoprint, 2009, vol. II, pp. 9-12.
   Buggish W., Joachimski M.M. Carbon isotope stratigraphy of the Devonian of Central and Southern Europe. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2006, 240, pp. 68-88. DOI: 10.1016/j.palaeo.2006.03.046
   Bushnev D.A., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A., Burdel’naya N.S. Organicheskoe veshchestvo famenskikh otlozheniy yuzhnoy chasti gryady Chernysheva (razrez na r. Iz"yael') [Famennian organic matter of the southern part of the Chernyshev Ridge (Iz’yayol River section)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 3, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/26_2017.pdf DOI: 10.17353/2070-5379/26_2017
   Caut S., Angulo E., Courchamp F. Variation in discrimination factors (δ15N and δ13C): the effect of diet isotopic values and applications for diet reconstruction. Journal of Applied Ecology, 2009, 46, pp. 443-453. DOI: 10.1111/j.1365-2664.2009.01620.x
   Deulin Yu.V. Konodonty i korrelyatsiya produktivnykh na neft' verkhnedevonskikh otlozheniy Severa Timano-Pechorskoy provintsii [Conodonts and correlation of oil-productive Upper Devonian strata of the North of the Timan-Pechora province]. Arkhangel'sk: OAO «IPP «Pravda Severa», 2006, 253 p.
   Druce E.C. Conodont biostratigraphy of the Upper Devonian reef complex of the Canning Basin, Western Australia. Bureau of Mineral Resources, Geology and Geophysics, Bulletin 158(1), 1976, pp. 1-303.
   Gatovskiy Yu.A. Nizhnefamenskie konodonty izhemskoy svity (Yuzhnyy Timan) [Lower Famennian conodonts of the Izhem Formation (Southern Timan)]. Lomonosovskie chteniya-2019. Sektsiya Geologiya: doklady nauchnoy konferentsii, 2019, https://conf.msu.ru/file/event/5604/eid5604_attach_34eddee03416f5b3d7fe1223435cae4cbc7f1af6.pdf
   Gruzdev D.A., Zhuravlev A.V., Vevel' Ya.A., Erofeevskiy A.V., Smoleva I.V. Famenskiy otritsatel'nyy ekskurs izotopnogo sostava ugleroda v razreze na r. Iz"yayu (podnyatie Chernysheva, Predural'skiy kraevoy progib) [Famennian negative carbon isotope incursion in the Izyayu River section (Tchernyshev Uplift, Cis-Uralian Foredeep)]. Litosfera, 2023, no. 2, pp. 165-178. DOI: 10.24930/1681-9004-2023-23-2-165-178
   Hartke E.R., Bradley D., Cramer B.D., Calner M., Melchin M.J., Barnett B.A., Oborny S.C., Bancroft A.M. Decoupling δ13Ccarb and δ13Corg at the Onset of the Ireviken Carbon Isotope Excursion: Δ13C and Organic Carbon Burial (forg) during a Silurian Oceanic Anoxic Event. Global and Planetary Change, 2021, 196, 103373. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2020.103373
   Hayes J.M., Strauss H., Kaufman A.J. The Abundance of 13C in Marine Organic Matter and Isotopic Fractionation in the Global Biogeochemical Cycle of Carbon during the Past 800 Ma. Chemical Geology, 1999, vol. 161, no. 1-3, pp. 103-125. DOI: 10.1016/S0009-2541(99)00083-2
   Maydl' T.V., Beznosov P.A. Izotopnyy sostav karbonatnogo ugleroda i kisloroda i raspredelenie strontsiya v razreze nizhnego famena po r. Izhma (Yuzhnyy Timan) [Isotopic composition of carbonate carbon and oxygen and strontium distribution in the Lower Famennian section along the Izhma River (Southern Timan)]. Vestnik Instituta geologii, 2011, no. 4, pp. 4-8.
   McGhee G.R. The Late Devonian Mass Extinction. The Frasnian/Famennian Crisis. Columbia University Press, 1996, 303 p.
   McMahon K.W., Hamady L.L., Thorrold S.R. A review of ecogeochemistry approaches to estimating movements of marine animals. Limnology Oceanography, 2013, vol. 58, no. 2, pp. 697-714. DOI: 10.4319/lo.2013.58.2.0697
   Mizutani H., Kabaya Y., Wada E. Nitrogen and carbon isotope compositions relate linearly in cormorant tissues and its diet. Isotopenpraxis, 1991, 27, pp. 166-168. DOI: 10.1080/10256019108622500
   Obukhovskaya T.G., Kuz'min A.V. Spory i konodonty iz pogranichnykh verkhnefranskikh - nizhnefamenskikh otlozheniy Ukhtinsko-Tebukskogo rayona [Spores and conodonts from the boundary Upper Frasnian - Lower Famennian strata of the Ukhta-Tebuk region]. Paleontologicheskiy metod v geologii. Moscow, 1993, pp. 35-51.
   Plyakin A.M. O stratifikatsii famenskikh otlozheniy Yuzhnogo Timana [On the stratification of Famennian strata of Southern Timan]. Neftegazovoe delo, 2015, no. 3, pp. 31-47.
   Prishchepa O.M., Bogatskiy V.I., Makarevich V.N., Chumakova O.V., Nikonov N.I., Kuranov A.V., Bogdanov M.M. Novye predstavleniya o tektonicheskom i neftegazogeologicheskom rayonirovanii Timano-Pechorskoy neftegazonosnoy provintsii [The Timan-Pechora petroleum province – new tectonical insight]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika, 2011, vol. 6, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/4/40_2011.pdf
   Racki G. A volcanic scenario for the Frasnian-Famennian major biotic crisis and other Late Devonian global changes: More answers than questions? Global and Planetary Change, 2020, 189, 103174. DOI: 10.1016/j.gloplacha.2020.103174
   Saltzman M.R., Thomas E. Carbon isotope stratigraphy. The Geologic Time Scale, 2012, pp. 207-232. DOI: 10.1016/B978-0-444-59425-9.00011-1
   Spalletta C., Perri M.C., Over D.J., Corradini C. Famennian (Upper Devonian) conodont zonation: revised global standard. Bulletin of Geosciences, 2017, vol. 92, no. 1, pp. 31-57. DOI: 10.3140/bull.geosci.1623
   Wang C.-Y., Ziegler W. Frasnian-Famennian conodont mass extinction and recovery in South China. Senckenbergiana lethaea, 2002, vol. 82, no. 2, pp. 463 493.
   Zhuravlev A.V. Carbon isotope study of conodont elements: applications and limitations. Marine Micropaleontology, 2023, 178, 102200. DOI: 10.1016/j.marmicro.2022.102200
   Zhuravlev A.V. Chislennoe modelirovanie pervichnoy bioproduktivnosti pelagicheskikh ekosistem paleozoya [Numerical modeling of primary bioproductivity of Paleozoic pelagic ecosystems]. Vestnik geonauk, 2022, no. 8, pp. 37-42. DOI: 10.19110/geov.2022.8.4
   Zhuravlev A.V. Dinamika taksonomicheskogo raznoobraziya konodontov v pozdnem devone-rannem karbone (famenskiy-serpukhovskiy veka) [Dynamics of taxonomic diversity of Conodonts in the Late Devonian-Early Carboniferous (Famenian-Serpukhovian Age)]. Litosfera, 2019, no. 1, pp. 81-91. DOI: 10.24930/1681-9004-2019-19-1-81-91
   Zhuravlev A.V. Interregional Correlation of the Middle Frasnian (Upper Devonoian) of the North-West of the Russian Plate and the East of the Pechora Plate: an Ecogeochemical Aspect. Geodynamics & Tectonophysics, 2022, vol. 13, no. 2s, 0620. DOI: 10.5800/GT-2022-13-2s-0620
   Zhuravlev A.V. Middle-Late Paleozoic Conodont Ecogeochemistry: An Overview // Vestnik of Geosciences, 2021, no. 3, pp. 31-34. DOI: 10.19110/geov.2021.3.5
   Zhuravlev A.V. Trophic position of some Late Devonian-Carboniferous (Mississippian) conodonts revealed on carbon organic matter isotope signatures: a case study of the East European basin. Geodiversitas, 2020, vol. 42, no. 24, pp. 443-453. DOI: 10.5252/geodiversitas2020v42a24
   Zhuravlev A.V., Plotitsyn A.N., Gruzdev D.A. Carbon Isotope Ratios in the Apatite-Protein Composites of Conodont Elements-Palaeobiological Proxy. Lecture Notes in Earth System Sciences. Frank-Kamenetskaya, O.V., Vlasov, D.Y., Panova, E.G., Lessovaia, S.N. (Eds.). Processes and Phenomena on the Boundary between Biogenic and Abiogenic Nature, 2020, chapter 40, pp. 749-764. DOI: 10.1007/978-3-030-21614-6_40
   Zhuravlev A.V., Sokiran E.V. Frasnian-Famennian (Upper Devonian) transition in the northern hemisphere (NE Laurussia and NE Siberia) - an overview. Bulletin of Geosciences, 2020, vol. 95, no. 4, pp. 419 439. DOI: 10.3140/bull.geosci.1791
   Ziegler W., Lane H.R. Cycles in conodont evolution from Devonian to mid-Carboniferous. In Aldridge, R.J. (ed.) Palaeobiology of conodonts. Chichester: Ellis Horwood, 1987, pp. 147-163.