Dzhalilov G.G.

gafur@mail.ruGraduated from Tashkent State University, geological faculty (1998).
Acting head of the laboratory of the HJSC "IGIRNIGM", Uzbekistan, Tashkent.
Area of scientific interests: geological prospecting for oil and gas, criteria for forecasting and searching for hydrocarbons, non-anticlinal traps, Jurassic deposits, flora, palynology.
Author of 27 publications.
Stratigraphy and lithology
Section editor – PhD in geology and mineralogy Kirichkova A.I.
Article # 37_2017 submitted on 10/24/2017 displayed on website on 11/03/2017
15 p.
pdf  Compositional features of the Lower Permian sequences revealed in the Satbhai well 1 (Southern Ustyurt)
This article gives the detailed characteristics of Lower Permian section which was drilled by exploration Satbay-1 well. Based on the complex analysis of geological and geophysical data related to the drilled wells within the limits of the Shordja uplift authors identified a lot of petrogenetical, mineralogical - petrographical features and geochemical composition of the studied section.

Keywords: petrogenetical structure, mineralogical and geochemical composition, Lower Permian, Southern Ustyurt.
article citation Abdullaev G.S., Khayitov N.Sh., Sharafutdinova L.P., Dzhalilov G.G. Osobennosti stroeniya nizhnepermskikh otlozheniy, vskrytykh na ploshchadi Satbay skvazhinoy 1 (Yuzhnyy Ustyurt) [Compositional features of the Lower Permian sequences revealed in the Satbhai well 1 (Southern Ustyurt)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2017, vol. 12, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2/37_2017.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/37_2017
References

   Akramkhodzhaev A.M., Avazkhodzhaev Kh.Kh., Labutina L.I. Litologiya, usloviya obrazovaniya i neftegazonosnost' doyurskikh otlozheniy Ustyurta [Lithology, conditions of formation of oil and gas content of Pre-Jurassic sections of Ustyurt]. Tashkent, Fan, 1979, 159 p.
   Khegay D.R., Yuldasheva M.G. Osobennosti tektonicheskogo stroeniya Ustyurtskogo neftegazonosnogo regiona po osadochnomu chekhlu [Features of the tectonic structure of the Ustyurt oil and gas bearing region]. Geology and mineral resources, 2008, no. 5, pp. 22.
   Vu T.T., Nguen Ch.Z., Vu N.K., Dzhalilov G.G. Novoe predstavlenie o tektonicheskom stroenie tsentral'noy i severnoy chastey Yuzhnogo Ustyurta i ikh perspektivy na neftegazonosnost' [New understanding of the tectonic structure of the central and northern parts of Southern Ustyurt and their prospects for oil and gas]. Uzbek Oil and Gas Journal, 2012, no. 3, pp. 39-43.