Geological simulation and issues of petroleum fields development
Section editor – PhD in geology and mineralogy Prischepa O.M.
Article # 41_2018 submitted on 09/24/2018 displayed on website on 11/19/2018
21 p.
pdf Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula
The questions of the structure Berriasian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula of Western Siberia are considered. Eight seismic compounds are allocated in their composition, most of which have a wedge shape and correspond to third-order sequences. Their seismogeological characteristics are given, structural maps and isopach maps are constructed, considered several related to petroleum. The main prospects for the search for hydrocarbon accumulations in the Berriasian-Lower Aptian section are associated with the Achimov petroleum system. Two types of promising areas have been identified for the lithological traps searching in the area belonging to the Achimov Formation. Some of them are confined to depocenters of clinoform accumulation, the latter represent zones of regional wedging of the distal strata of the Achimov Formation in the direction of the Taimyr paleoonshore.

Keywords: Berriasian-Lower Aptian section, seismogeological model, clinoform, Gydan Peninsula, Western Siberia.
article citation Bardachevskiy V.N., Shestakova N.I., Ershov S.V. Seysmogeologicheskaya model' stroeniya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Gydanskogo poluostrova [Seismogeological model of the Berrisian-Lower Aptian section of the Gydan Peninsula]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2018, vol. 13, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/2018/41_2018.html
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/41_2018
References
Ershov S.V. Problemy vydeleniya i korrelyatsii stratotipicheskikh razrezov neokoma Zapadnoy Sibiri v svyazi s klinoformnym stroeniem [Problems of selection and correlation of stratotype sections of the Western Siberia Neocomian in the context of clinoform structure]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 58, no 8, p. 1206-1219.
Ershov S.V. Sikvens-stratigrafiya berrias-nizhneaptskikh otlozheniy Zapadnoy Sibiri [Sequence stratigraphy of the Berriasian-Lower Aptian section of Western Siberia]. Geologiya i geofizika, 2017, vol. 59, no 7, p. 1106–1123.
Isaev A.V., Krinin V.A., Karpukhin S.M. Perspektivy neftegazonosnosti klinoformnogo kompleksa Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [Oil and gas perspectives of clinoform complex of Yenisey-Khatanga regional trough]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2015, vol. 10, no. 3, aviliable at: http://www.ngtp.ru/rub/4/31_2015.pdf. DOI: https://doi.org/10.17353/2070-5379/31_2015
Kontorovich V.A. Tektonika i neftegazonosnost' zapadnoy chasti Enisey-Khatangskogo regional'nogo progiba [The tectonic framework and petroleum prospects of the Western Yenisei-Khatanga regional through]. Geologiya i geofizika, 2011, vol. 52, no 8, p. 1027–1050.
Kontorovich V.A., Belyaev S.Yu., Kontorovich A.E., Krasavchikov V.O., Kontorovich A.A., Suprunenko O.I. Tektonicheskoe stroenie i istoriya razvitiya Zapadno-Sibirskoy geosineklizy v mezozoe i kaynozoe [Tectonic structure and evolution of the Western Siberian geosyneclise in the Mesozoic and Cenozoic]. Geologiya i geofizika, 2001, vol. 42, no 11–12, p. 1832–1845.
Mel'nikova M.V. Perspektivy poiskov zalezhey nefti i gaza v yursko-melovykh otlozheniyakh poluostrova Gydan [Prospects for the search for oil and gas accumulations in the Jurassic-Cretaceous section of the Gydan Peninsula]. ROGTEC, 2012, no 30, p. 74–85.
Naumov A.L., Khafizov F.Z. Novyy tip litologicheskikh lovushek v neokomskikh otlozheniyakh Zapadnoy Sibiri [A new type of lithological traps in the Neocomian section of Western Siberia] Geologia nefti i gaza, 1986, no 6, p. 31–35.
Naumov A.L., Onishchuk T.M., Dyadyuk N.P., Ivashchenko A.E., Romanenkov V.A., Shipitsin V.V., Yudin A.G. O litologicheskikh zalezhakh uglevodorodov na severe Zapadnoy Sibiri [About lithological traps in the north of Western Siberia]. Geologia nefti i gaza, 1979, no 8, p. 15–20.
Nezhdanov A.A., Ponomarev V.A., Turenkov N.A., Gorbunov S.A. Geologiya i neftegazonosnost' achimovskoy tolshchi Zapadnoy Sibiri [Geology and oil and gas content of the Achimov Formation of Western Siberia]. Moscow: Izd-vo Akademii gornykh nauk, 2000, 247 p.
Petrova N.V., Ershov S.V., Kartashova A.K., Shestakova N.I. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti achimovskoy tolshchi Zapadno Nerutinskoy neftegazonosnoy zony [The geological structure and hydrocarbon prospects of Achimov Formation in Western-Nerutinsk petroleum area]. Geologia nefti I gaza, 2018, no 2, p. 41–50.
Skorobogatov V.A., Stroganov L.V. Gydan: geologicheskoe stroenie, resursy uglevodorodov, budushchee… [Gydan Peninsula: geological structure, hydrocarbon resources, the future]. Moscow: Nedra, 2006, 261 p.
Vail P.R., Audemard F., Bowman S.A., Eisner P.N., Perez-Cruz C. The stratigraphic signatures of tectonics, eustasy and sedimentology – an overview / Eds. G. Einsele, W. Ricken, A. Seilacher. Cycles and events in stratigraphy. New York, Springer-Verlag, 1991, p. 617–659.