Geochemical research
Section editor – PhD in geology and mineralogy Bazhenova T.K.
Article # 40_2016 submitted on 09/25/2016 displayed on website on 11/03/2016
12 p.
pdf  Estimation of potential source rocks from the Ogon’or Formation of the Middle and Upper Cambrian (northeastern Siberian platform)
The first results of the geochemical study of rocks and organic matter of the Ogon’or Formation (Middle and Upper Cambrian) from outcrops on the left bank of the Lena River near the village Chekurovka, are presented. The Ogon’or Formation was divided into groups of rocks: enriched and depleted of organic matter. Traces of primary oil migration inside the Ogon’or Formation were determined by geochemical research. The prospect of searching for hydrocarbon resources, genetically associated with the generative potential of Ogon'or Formation rocks, in the Arctic regions in the north-east of the Siberian platform and surrounding areas are substantiated.

Keywords: organic geochemistry, source rock, generative potential, the Middle and Upper Cambrian, Ogon’or Formation, the Siberian platform.
article citation Parfenova T.M., Melenevskiy V.N., Korovnikov I.V. Otsenka potentsial'no neftegazoproizvodivshikh porod ogon'orskoy svity srednego i verkhnego kembriya (severo-vostok Sibirskoy platformy) [Estimation of potential source rocks from the Ogon’or Formation of the Middle and Upper Cambrian (northeastern Siberian platform)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya I Praktika, 2016, vol. 11, no. 4, available at: http://www.ngtp.ru/rub/1/40_2016.pdf
DOI https://doi.org/10.17353/2070-5379/40_2016
References
   Bakhturov S.F., Evtushenko V.M., Pereladov V.S. Kuonamskaya bituminoznaya karbonatno-slantsevaya formatsiya [Kuonamka bituminous carbonate-shale Formation]. Novosibirsk: Nauka, 1988, 160 p.
   Danukalova M.K., Kuz'michev A.B., Korovnikov I.V. Kembriy ostrova Bennetta (Novosibirskie ostrova) [Cambrian Bennett Island (New Siberian Islands)]. Stratigrafiya. Geologicheskaya korrelyatsiya, 2014, no. 4, p. 3-28.
   Handbook on geochemistry of oil and gas. St. Petersburg: OAO Izdatel'stvo «Nedra», 1998, 576 p.
   Kembriy Sibiri [Cambrian of Siberia]. Ed. A.Yu. Rozanov. Novosibirsk: Nauka, 1992, 135 p.
   Kontorovich A.E. Geokhimicheskie metody kolichestvennogo prognoza neftegazonosnosti [Geochemical methods of quantitative forecasting of the petroleum potential]. Moscow: Nedra, 1976. Tr. SNIIGGiMSa, vol. 229, 250 p.
   Korovnikov I.V., Novozhilova N.V. Novye dannye po biostratigrafii nizhnego i nizov srednego kembriya Kharaulakhskikh gor [New data on the biostratigraphy of the lower and lower middle Cambrian Mountains Kharaulakh]. Geologiya i geofizika, 2012, no. 8, p. 1014-1026.
   Lazarenko N.P., Pegel' T.V., Sukhov S.S., Abaimova G.P., Gogin I.Ya. Tipovoy razrez verkhnego kembriya Sibirskoy platformy – kandidat v stratotipy yarusov Mezhdunarodnoy stratigraficheskoy shkaly (r. Khos-Nelege, Zapadnaya Yakutiya, Rossiya) [A typical section of the Upper Cambrian of the Siberian Platform - propounded stratotype unit to the International stratigraphic scale (river Nelege Hawes, Western Yakutia, Russia]. Cambrian geological cross sections of the Siberian Platform - propounded stratotype departments International stratigraphic scale (stratigraphy and paleontology). Materials to 13th International field conference working group on longline division of the Cambrian (Yakutsk, July 20 - August 1, 2008). Novosibirsk: Izdatel'stvo SO RAN, 2008, p. 3-58.
   Peters K.E., Walter C.C., Moldowan J.M. The biomarker Guide, volume I: Biomarkers and isotopes in the environment and human history. 2nd ed., Cambridge University press, 2005, 471 p.
   Shabanov Yu.Ya., Korovnikov I.V., Pereladov V.S., Fefelov A.F., Lazarenko N.P., Gogin I.Ya., Pegel' T.V., Sukhov S.S., Aaimova G.P., Egorova L.I., Fedorov A.B., Raevskaya E.G., Ushatinskaya G.T. Kembriy Sibirskoy platformy. Kniga 2: Severo-vostok Sibirskoy platformy [Cambrian of the Siberian Platform. Book 2: Northeast Siberian platform]. Moscow, Novosibirsk: PIN RAN, 2008, 140 p.
   Tisso B., Vel'te D. Obrazovanie i rasprostranenie nefti [Formation and distribution of oil]. Moscow: Mir, 1981, 502 p.
   Vinogradov V.A. Stratigrafiya siniyskikh i kembriyskikh otlozheniy Severnogo Kharaulakha [Stratigraphy of Sinian and Cambrian deposits of Northern Kharaulakh]. Sbornik statey po paleontologii i stratigrafii. Tr. NIIGA; vol. 28. Leningrad, 1962, p. 5-22.